Meble, czyli serce wszys­t­kich wnętrz

Pod­czas całego okresu naszej dzi­ałal­ności udało nam się naw­iązać kon­takt z licznymi pro­du­cen­tami mebli. Współpracu­jemy między innymi z Miele, które ofer­uje ekskluzy­wne AGD. Nasza wiedza oraz rzetel­ność firm, z którymi współpracu­jemy spraw­iają, że odwiedza­jąc nasz sklep będą mieli Państwo możli­wość zakupu kom­plek­sowego wyposaże­nia do kuchni oraz innego rodzaju pomieszczeń. Potrafimy dopa­sować meble oraz niezbędny sprzęt do wyma­gań klienta. Pomagamy zre­al­i­zować zarówno klasy­czną, jak i bardziej nowoczesną aranżację wnętrz.

Staw­iamy na jakość. Zarówno AGD Miele, jak i meble są dopra­cow­ane oraz solidne – dzięki temu mogą beza­waryjnie funkcjonować przez wiele lat. Meble cechuje:

— wyko­nanie z najlep­szych jakoś­ciowo mate­ri­ałów,
— zas­tosowanie trwałych i funkcjon­al­nych okuć,
— wyko­rzys­tanie szkła, stali, plas­tiku oraz innych mate­ri­ałów wykończeniowych,
— pre­cyzja wyko­na­nia,
— wysoka este­tyka,
— bogactwo kolorysty­czne,
— bogactwo wzorów.

Nasz asorty­ment opiera się na ofer­owa­niu mebli kuchen­nych, garderób, drzwi, wszelkiego typu zabudów drew­ni­anych, a także meble tapicerowane.

Doskon­ałym uzu­pełnie­niem wyposaże­nia pomieszczeń jest sprzęt marki Miele. Warto wspom­nieć, że nawet najpiękniejsze wnętrza nie byłyby wiele warte, gdyby nie funkcjon­alne AGD. To właśnie ono pozwala norm­lanie funkcjonować, przy­go­towywać posiłki, rozwi­jać swoje zain­tere­sowa­nia. Marka Miele jest jed­nym z lid­erów rynku. Pro­dukty tej firmy cieszą się bardzo dużą pop­u­larnoś­cią, głównie ze względu na trwałość wyko­na­nia, funkcjon­al­ność oraz beza­waryjność.

Główna oferta firmy w tym zakre­sie to:

— wyciągi kuchenne,
— płyty grzew­cze,
— ekspresy do kawy,
— chłodziarki i zam­rażarki,
— zmy­warki,
— pralki i suszarki,
— małe wyposaże­nie AGD.

Klien­tom z Warszawy oraz okolicznych miejs­cowości pomagamy skon­fig­urować sprzęt AGD oraz wybrać najlep­sze meble. Ważne jest dla nas zad­owole­nie kupu­ją­cych, dlat­ego sugeru­jemy wyłącznie rozwiąza­nia, które są prak­ty­czne. Doty­czy to zarówno funkcjon­al­ności w aranżacji wnętrz, jak również uży­wa­nia sprzętu AGD.

Zapraszamy również do zakupu sprzętu AGD