Oświ­etle­nie pomieszczeń – sposób na popraw­ie­nie kom­fortu życia

Światło ma zasad­nicze znacze­nie na funkcjonowanie człowieka. Jego niedobór powoduje złe samopoczu­cie, sen­ność, zmęcze­nie, a także prob­lemy z kon­cen­tracją. Takie same kłopoty powoduje zły dobór oświ­etle­nia. Prze­by­wa­jąc w pomieszcze­niu, gdzie jest niewystar­cza­jące lub nien­at­u­ralne światło narażamy się na poważne prob­lemy zdrowotne, z uszkodze­niem wzorku na czele. Dobór praw­idłowego oświ­etle­nia jest więc kwestią abso­lut­nie pod­sta­wową. W naszym salonie w Warsza­wie mogą Państwo zapoz­nać się z bogatą ofertą oświ­etle­nia topowych producentów.

Dobrze roz­planowane, este­ty­czne i nat­u­ralne oświ­etle­nie poprawia samopoczu­cie, ułatwia pracę, gotowanie, sprzą­tanie oraz wiele innych czyn­ności. Ma też nieba­gatelne znacze­nie przy aranżacji wnętrz. Światło potrafi całkowicie odmienić każde pomieszczenie.

Oświ­etle­nie jest dopełnie­niem naszej bogatej oferty. Współpracu­jemy z najbardziej liczą­cymi się fir­mami w branży. Dzięki temu mamy dostęp do wszys­t­kich nowości, które możemy zaofer­ować klien­tom. Zna­jdą u nas Państwo oświ­etle­nie do domów, mieszkań, biur, sklepów, hoteli, restau­racji oraz pozostałych pomieszczeń o charak­terze handlowo-​usługowym.

Naszym klien­tom ofer­u­jemy klasy­czne i awangardowe:

- oświ­etle­nie wiszące,
- oświ­etle­nie sto­jące,
- oświ­etle­nie boczne i punk­towe,
- oświ­etle­nie wewnętrzne i zewnętrzne.

W stałej ofer­cie zna­j­dują się:

- lampy wiszące i sto­jące,
- lampy biurkowe,
- pla­fony,
- kinki­ety,
- żyran­dole,
- lampy schodowe oraz wiele innych.

Pro­ponowane przez nas oświ­etle­nie doskonale współ­gra z otocze­niem, w którym jest zamon­towane. Zachę­camy do zakupów klien­tów, którzy szukają prostych, min­i­mal­isty­cznych form, jak również pasjonatów oświ­etle­nia nowoczes­nego, często awan­gar­dowego. Pro­ponu­jemy pro­dukty w różnej kolorystyce oraz formie, dys­ponu­jące różną iloś­cią źródeł światła. W naszym salonie w Warsza­wie można zapoz­nać się z ich pełnymi możli­woś­ci­ami aranżacyjnymi.

Jeżeli planują Państwo aranżację wnętrza mieszkalnego lub biurowego, nasze oświ­etle­nie będzie ide­al­nym rozwiązaniem.

Jako dopełnie­nie naszej oferty pro­ponu­jemy Państwu oświ­etle­nie czołowych pro­du­cen­tów. Dys­ponu­jemy wieloma kat­a­logami oraz lam­pami na ekspozy­cji. Poniżej linki do kat­a­logów lamp wybranych firm. Jeśli zain­tere­suje Państwa jakaś lampa proszę pytać o szczegóły Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Wyjątkowo ele­gancka kolekcja lamp , har­mo­nizu­ją­cych z tkan­i­nami ang­iel­skiej marki Harlequin

więk­szość lamp dostępna jest z kilkoma wer­s­jami abażuru (zobacz szczegóły)