ŚWIAT MAŁYCH I WIEL­KICH MARZEŃ


Tapety, zasłony, poduszki, abażury

Każde dziecko prag­nie mieć pokój, który jest wygodny, dobrze oświ­et­lony, wyposażony w kolorowe meble oraz różne deko­racje. W takich pomieszczeni­ach dziecko może śmi­ało funkcjonować, lep­iej i szy­b­ciej się rozwi­jać, a także real­i­zować własne pasje. Kolorowy pokój sprzyja także zabawie. W pokoju dziecię­cym śmi­ało można wyko­rzys­tać ciekawe deko­racje okien, zamon­tować foto­tapety poko­jowe, ciekawe firany i zasłony, a także wykładziny. Wszys­tko, co sprawia, że dziecko będzie się czuło bardziej kom­for­towo jest jak najbardziej wskazane.

Znaczącą część naszej oferty tapet i tkanin stanowią kolekcje zapro­jek­towane spec­jal­nie dla dzieci i młodzieży. Mamy tapety dla dziew­czynek w balet­nice, księżniczki, ser­duszka itp. oraz tapety dla chłopców w samoloty, roboty, samo­chody, piłkarzy. Bardzo modne są ostat­nio motywy marynisty­czne. Możemy wybierać pośród wzorów w statki, kotwice, liny, pasy, róże wia­trów. Pro­ponu­jemy pro­dukty bardzo ory­gi­nalne i ciekawe. Każde dziecko będzie mogło wybrać coś ciekawego, kolorowego, zgod­nego z włas­nymi zain­tere­sowa­ni­ami oraz upodobaniami.

Jed­nocześnie zwracamy szczególną uwagę na to, aby pro­ponowane przez nas deko­racje były trwałe. Doskonale rozu­miemy, że dziecięcy pokój jest często miejscem wiel­o­godzin­nej zabawy, dlat­ego zamon­towane w nim rzeczy muszą być po prostu solidne. Tapety czy tkaniny są odporne na rozry­wanie i zabrudzenia.

Drugim ele­mentem jest wygląd. Wszys­tko, co możemy zamon­tować w pokoju dziecięcy jest ładne i este­ty­czne. Zwracamy uwagę na różnorod­ność kolorysty­czną. Papierowe tapety poko­jowe, tkaniny czy zasłony imponują este­tyką wyko­na­nia. Bez kłopotu można je dopa­sować do wybranej przez siebie aranżacji wnętrz, deko­racji okna, dodatków, oświ­etle­nia, podłogi lub mebli.

Dzięki wiz­y­cie w naszym sklepie urządze­nie pokoju dziecięcego będzie łatwiejsze oraz przy­jem­niejsze, a efekt pracy przy­jem­niejszy, zarówno dla pociechy, jak i rodziców.

Mamy tapety dla dziew­czynek w balet­nice, księżniczki, ser­duszka itp, oraz tapety dla chłopców w samoloty, roboty, samo­chody, piłkarzy. Bardzo modne są ostat­nio motywy marynisty­czne. Możemy wybierać pośród wzorów w statki, kotwice, liny, pasy, róże wiatrów.

Poniżej przed­staw­iamy kilka z dostęp­nych u nas kolekcji tapet i tkanin dziecięcych:

Tapety i Tkaniny z kolekcji Har­le­quin — ALL ABOUT ME

więcej infor­ma­cji na stronie producenta

Tapety i Tkaniny z kolekcji Har­le­quin — What a Hoot

więcej infor­ma­cji na stronie producenta

Tapety i Tkaniny z kolekcji Design­ers Guild — Around the World

więcej infor­ma­cji na stronie producenta

Tapety i Tkaniny z kolekcji Pres­tigous Tex­tiles — Home Sweet Home

Tapety z kolekcji Boras Tapeter– Lilleby Kids

Tapety z kolekcji Boras Tapeter– Marstrand