Sztuka­te­ria…

Listwy, pilas­try, rozety, kolumny i setki innych ele­men­tów deko­ra­cyjnych składają się na przekonu­jącą i kom­pletną ofertę drob­nych ele­men­tów, które tworzą piękną całość.

Sztuka­te­ria Mar­dom Decor pow­stała tylko w jed­nym celu — by ozdo­bić każde miejsce, w jakiej zostanie zas­tosowana. Zna­jdziesz u nas ele­menty nowoczesne oraz trady­cyjne, a dzięki obfi­tości wzorów i kolorystyki z łat­woś­cią dopa­su­jesz je do swo­jej wizji wys­troju wnętrza.

Wnętrza urządza się na lata — dlat­ego nasza sztuka­te­ria wyróz­nia się trwałoś­cią i odpornoś­cią na zniszczenia. To ważne, by nawet po długim cza­sie wyglą­dała tak samo este­ty­cznie i harmonijnie.

Trwałość — to drugie imię doskon­ałości. Przekonaj się o tym, przeglą­da­jąc galerie naszych pro­duk­tów — wszys­tkie pro­dukty zna­jdziesz w naszej galerii. Czuj się swo­bod­nie pyta­jąc o szczegóły.

Przykład­owa listwa:

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z pełną kolekcją

Listwy przy­podło­gowe z twardego polimeru HD są wyjątkowe twarde i odporne na uszkodzenia mechan­iczne, łatwe w mon­tażu, mają bogate wzor­nictwo, umożli­wiają zamaskowanie kabli elek­trycznych. Można je mal­ować zarówno far­bami akry­lowymi, jak i silikonowymi oraz silikatowymi.