Puste, nijakie ściany to zmora wielu osób, posi­ada­ją­cych duże, przestrzenne mieszka­nia oraz zmysł deko­ra­torski. Doskon­ałym pomysłem na zapełnie­nie tego wol­nego miejsca jest przy­oz­do­bi­e­nie ścian foto­tapetą. Jest to pon­ad­cza­sowe rozwiązanie. Od wielu pokoleń na murach we wnętrzu naszych domów wid­nieją piękne kra­jo­brazy i różnego rodzaju zdję­cia, które nadają pomieszczeniom charak­ter i ory­gi­nal­ność. Pop­u­larność foto­tapet nie maleje, dzięki czemu nie musisz obaw­iać się, że szy­bko będziesz musiał je zmieniać, by nadążyć za modą. Jedyne, co się zmienia to tech­nika ich tworzenia i aplikowa­nia oraz nasze własne gusta.

Foto­tapeta może z jed­nej strony dopełnić wygląd wnętrza, z drugiej zaś zupełnie zdefin­iować jego styl. Wszys­tko zależy od tego, na co się zde­cy­du­jemy. Obraz, wielkość i miejsce naszej foto­tapety– każdy z tych ele­men­tów może zupełnie inaczej wpłynąć na efekt koń­cowy. To świetne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym mieszka­niu. Odpowiedni wybór zdję­cia, które przed­staw­iać ma Twoja tapeta to klucz do zagospo­darowa­nia przestrzeni. Możesz tym sposobem pow­ięk­szyć lub zmniejszyć pomieszcze­nie i to bez burzenia jakichkol­wiek ścian. Obrazy przed­staw­ia­jące otwarte widoki spowodują, że Twoje mieszkanie będzie spraw­iać wraże­nie więk­szego, nato­mi­ast ciemne, mało przestrzenne zdję­cia, na których będą zna­j­dować się duże ele­menty, poz­wolą Ci na opty­czne pom­niejsze­nie dużego pokoju.

Tapety ze zdję­ci­ami coraz częś­ciej umieszcza się w dość niekon­wencjon­al­nych miejs­cach, jak na przykład na sufi­cie. Nadaje to wyjątkowości pomieszcze­niu i otwiera przestrzeń w górę. Dzięki umieszcze­niu na sufi­cie foto­tapety przed­staw­ia­jącej cho­ci­ażby niebo, możemy uzyskać wspani­ały efekt, za sprawą którego wejdziemy do świata marzeń i zre­lak­su­jemy się. Jest to bardzo nowoczesne zas­tosowanie tapet i poz­woli na zyskanie ory­gi­nal­nego wys­troju, którego poza­z­drości nam nieje­den z odwiedza­ją­cych gości. Klasy­czne aranżacje na ścianach prezen­tują się doskonale w każdym pomieszcze­niu, począwszy od pokoju, przez kuch­nię, na łazience kończąc. Wystar­czy tutaj postawić na odpowiedni dobór obrazu, by uzyskać pełen szyku wygląd, nawet w miejs­cach, o których nie pomyślelibyśmy w ten sposób. Coraz częś­ciej deko­racje te sto­suje się w kuch­ni­ach, gdzie wypeł­ni­ają one przestrzeń pomiędzy szafkami oraz w łazienkach, które raczej kojarzą się z pros­totą. Kto nie lubi puś­cić wodzy fan­tazji, leżąc w wan­nie i marząc o wakac­jach w egzo­ty­cznych miejs­cach oraz czuć się przy tym zupełnie real­isty­cznie? Poz­woli nam na to ulokowanie foto­tapety gdzieś w zasięgu naszego wzroku, w pobliżu wanny. Ściany to nie jedyny obszar, na którym możemy nakleić nasze zdję­cie w formie tapety. Bardzo pop­u­larne stało się wyko­rzysty­wanie tego sposobu aranżacji wnętrz na wszel­kich meblach. Można tutaj włączyć swoją inwencję twór­czą i stworzyć coś, o czym być może marzymy i coś, co przy­wodzi nam na myśl same pozy­ty­wne rzeczy.

Nasze foto­tapety to wyko­nane są z niezwykle wysok­iej jakości mate­ri­ałów, by nasi klienci nie musieli obaw­iać się o to, czy zdję­cie na ścianie wytrzyma odpowied­nio długo. Przenosi się to także na efekt koń­cowy– wysoko­gatunkowe pro­dukty zawsze prezen­tują się ide­al­nie. Zdję­cia drukowane są w tech­nologii cyfrowej na fizelinie, czyli trwałym i nieroz­ciągli­wym podłożu. Za pomocą foto­tapety, do której wyko­na­nia sam wybierasz zdję­cie ze swo­jej galerii możesz pokazać całego siebie i wykre­ować coś całkowicie niepowtarzalnego.