Tapety ści­enne to nie tylko wielość mate­ri­ałów, z których mogą być wyko­nane. To także podział ze względu na miejsce ich przez­naczenia. Dzięki temu, że mate­riał i wyko­nanie tapet są w ten sposób dos­tosowane, można cieszyć się więk­szą ich trwałoś­cią oraz jak najlep­szym sto­sunkiem jakości do ceny. W związku z tym dzielą się one na: poko­jowe, kuchenne oraz łazienkowe. W każdym z tych pomieszczeń tapety mają nieco inną struk­turę, różnią się również odpornoś­cią na uszkodzenia mechan­iczne i zmywalnością.

Pier­wsze z wymienionych rodza­jów tapet, czyli poko­jowe są najbardziej powszechne. Tutaj wybór jest sze­roki, ponieważ pomieszcze­nie to nie zapew­nia „ekstremal­nych” warunków dla zachowa­nia w nien­arus­zonym stanie tapety. Można bez obaw zde­cy­dować się na mate­riał papierowy, który nie będzie szy­bko się niszczył, gdyż pokój nie jest miejscem wilgo­t­nym i często brudzą­cym się. Oprócz papieru, możliwe jest wyko­rzys­tanie tu każdego innego, bardziej wytrzy­małego rodzaju tapet, jak na przykład winy­lowe, tek­stylne, fizeli­nowe czy foto­tapety. Oczy­wiś­cie określe­nie rodzaju pro­duktu jako „poko­jowy” nie oznacza, że jest to jedyny obszar przez­naczenia. Z powodze­niem do grupy tej można zal­iczyć również wszelkie gabi­nety, pomieszczenia hotelowe, kory­tarze. Kry­terium jest tutaj ryzyko pow­stawa­nia zniszczeń.

Kole­jnym rodza­jem tapet są te z gatunku kuchen­nych. Tutaj wach­larz możli­wości jest nieco mniejszy, ponieważ kuch­nia jest pomieszcze­niem, które często ulega zabrudzeniom i wymaga czyszczenia nie tylko szafek czy stołu, ale także ścian. Wycieranie nakle­jonego mate­ri­ału mokrą ściereczką może powodować jego odbar­wianie i odkle­janie się. Wyko­rzys­tanie tapety w kuchni jest świet­nym pomysłem na jej uroz­maice­nie, szczegól­nie z racji tego, że spędzamy w niej dużo czasu w ciągu dnia i chcemy, by było to przy­jemne nie tylko ze względu na funkcjon­al­ność, ale również na este­tykę. Sprawia to, że rezy­gnacja z tapety ści­en­nej w tym miejscu wyłącznie ze względu na ryzyko jej zniszczenia jest non­sensem, dlat­ego też w naszej ofer­cie zna­j­dują się pro­dukty, które nie tylko pięknie wyglą­dają, ale także są wytrzy­małe. Tapety te musza być przede wszys­tkim łatwe do umy­cia, trwałe oraz odporne na wilgoć. Kry­te­ria te speł­ni­ają tapety winy­lowe. Świet­nie sprawdzą się one w kuchni, ponieważ nie tylko nie niszczą się pod­czas ich czyszczenia, ale dodatkowo pozwalają ścianom odd­y­chać, co jest niezwykle ważne w pomieszczeni­ach wilgo­t­nych. Ogromny wybór wzorów tego rodzaju tapet to atut, który przy­czyni się do osiąg­nię­cia fenom­e­nal­nego efektu koń­cowego w naszym mieszkaniu.

Najbardziej wyma­ga­ją­cym miejscem jest łazienka. To tam zna­j­duje się najwięcej wilgo­t­nego powi­etrzna, wys­tępuje duża ampli­tuda tem­per­atur oraz często pojaw­iają się trudno zmy­walne plamy, jak na przykład te z kos­me­tyków. Jest to więc pomieszcze­nie, które wymaga naprawdę trwałego wyposaże­nia. W łazience coraz częś­ciej zamienia się kafelki i płytki na łatwiejsze w mon­tażu i ewen­tu­al­nej zmi­anie tapety ści­enne. Poza tym to właśnie od tej strefy domowej oczeku­jemy, że będzie ona dla nas relak­su­jąca, dlat­ego tapety łazienkowe, których wybór jest tak duży, są doskon­ałym rozwiązaniem. Możemy wybrać dowolny, najbardziej intere­su­jący nas model i cieszyć się pięknem naszej łazienki. Do tego pomieszczenia dedykowane są tapety winy­lowe, pokryte powłoką PCV. Są one niesamowicie wytrzy­małe zarówno na wilgoć, jak i na zmieni­a­jące się tem­per­atury. Ten rodzaj tapet świet­nie radzi sobie z prze­puszczaniem powi­etrza i z racji tego nie musimy obaw­iać się zatrzymy­wa­nia wody na ścianie.