Tapety są niezwykle pop­u­larne od wielu lat. Często wyko­rzysty­wane są w domach rodzin­nych od pokoleń. To klasy­czne przy­oz­do­bi­e­nie każdego mieszka­nia, które zapew­nia wyjątkowy efekt i pozwala na wyraże­nie siebie. Papierowe tapety mogą być wyko­nane z jed­nej lub z dwóch warstw papieru. Ich wybór doty­czy także fak­tury– ist­nieją tapety tłoc­zone oraz drukowane, a wybór zapewni uzyskanie pożą­danego przez nas rezultatu.

Sze­roki wybór tapet, jaki ofer­uje nasza firma, pozwala na to, by stworzyć niepow­tarzalny wygląd. Każdy zna­jdzie coś dla siebie. Mamy tu wielki wach­larz możli­wości– od trady­cyjnych do nowoczes­nych wzorów. Również kolory mają tu ogromne znacze­nie– są w stanie zupełnie zmienić styl pomieszczeń. Tapety papierowe to klasyka gatunku, dlat­ego można wyko­rzysty­wać je do aranżacji wnętrz bez obaw, że szy­bko przes­taną być modne. Możemy zde­cy­dować się na delikatne, nien­ach­lane wzory oraz barwy, by delikat­nie dopełnić efekt całości, ale równie świet­nym pomysłem jest nakle­je­nie na ścianę tapety o wyrazis­tej kom­pozy­cji ksz­tałtów i kolorów– to doda naszemu wnętrzu charak­teru i uczyni je awangardowym.

Tapety papierowe mają bardzo istotną zaletę– niska cena. Są one naj­tańsze, jed­nak wiąże się z tym także dość niska trwałość, co nie jest wadą, jeśli lubimy aktu­al­i­zować wygląd swo­jego mieszka­nia co jakiś czas. Mon­tuje się je w pomieszczeni­ach, które nie ule­gają częstym zabrudzeniom, jak na przykład syp­i­al­nia czy salon. Tłoc­zone i dwuwarst­wowe tapety dobrze kryją niewielkie nierówności na ścianach. Więk­szość z nich nie jest zmy­walna, dlat­ego spoko­jnie można przecierać je w celu zmy­cia drob­nych zabrudzeń, jed­nak należy to zro­bić delikat­nie i raczej z uży­ciem jak najm­niejszej ilości wody, by ich nie zniszczyć. Nie są odporne na wilgoć i w związku z tym odradza się ich nakle­janie w miejs­cach takich jak łazienka czy kuch­nia. Grub­szą odmi­aną tapet papierowych są tapety akry­lowe, które pokryte są cienką warstwą pianki, aczkol­wiek charak­teryzuje je więk­sza podat­ność na uszkodzenia mechan­iczne typu zarysowania.

Mon­taż tapet wyko­nanych z papieru nie jest skom­p­likowany. Najbardziej istotna jest tu pomoc drugiej osoby, co zde­cy­dowanie ułatwi zadanie i poz­woli uniknąć błędów. Należy pamię­tać również o zachowa­niu w pomieszcze­niu w trak­cie nakle­ja­nia tapety stałej tem­per­atury pokojowej.

Zaletą ofer­owanych tapet jest także sze­roki ich wybór i zwykle dostęp­ność od ręki. Czymś, co na pewno zach­wyci osoby, które cenią sobie zdrowie oraz troskę o środowisko jest fakt, że tapety papierowe są najbardziej eko­log­iczne ze wszys­t­kich dostęp­nych i łatwo je zutyl­i­zować. Dodatkowo mate­riał ten nie przy­ciąga kurzu, jest więc odpowiedni także dla alergików. Nat­u­ralne surowce pozwalają ścianie odd­y­chać i reg­u­lują tym samym poziom wilgoci. Są one wolne od aler­genów. Wspom­ni­ana niska cena rekom­pen­suje ich delikat­ność i małą odporność na zniszczenia, a więc nadal jest to bardzo eko­nom­iczne rozwiązanie. Połącze­nie wszys­t­kich tych cech sprawia, że z powodze­niem można tapetami papierowymi deko­rować pokoje, w których spędzamy mnóstwo czasu oraz– przede wszys­tkim– pokoje dziecięce.