Urządzanie nowego mieszka­nia sprawia nam wiele radości, jed­nak nie zawsze wiemy, w jaki sposób przeprowadzić aranżację, aby wszys­tkie ele­menty do siebie pasowały. Bardzo ważnym ele­mentem wys­troju, o którym często zapom­i­namy, są nasze okna. Od tego, czym je przy­oz­do­bimy, będzie bardzo dużo zależeć. Sty­lowe i gus­towne mieszkanie warto zaopa­trzyć w żaluzje rzym­skie, które nadają się do każdego rodzaju wnętrz.

Żaluzje w nowoczes­nym domu

Takie rolety ide­al­nie prezen­tują się w nowoczes­nych aranżac­jach, nada­jąc im nieco magii rodem ze starożyt­nego Rzymu. Spraw­iają, że pomieszcze­nie nimi przy­oz­do­bione wygląda luk­su­sowo, jed­nak wcale nie trzeba wydawać na nie for­tuny. Dużą rolę w tych żaluz­jach odgrywa kolor — w zależności od wybranej barwy czy wzoru możemy uzyskać inny efekt deko­ra­cyjny. Jasne rolety, z delikat­nymi fason­ami, ide­al­nie sprawdzą się do pokoju, w którym króluje min­i­mal­izm. Wzorzyste, wielo­bar­wne wzory są nato­mi­ast zale­cane do bardziej eklek­ty­cznych pomieszczeń, wów­czas mogą stanowić ich główną deko­rację. Jeżeli jed­nak wybier­amy takie rozwiązanie, pamię­ta­jmy, aby zachować umiar. W przy­padku więk­szości dostęp­nych mod­eli, mamy również możli­wość wyboru sposobu ułoże­nia tkaniny w momen­cie jej zwijania.

Funkcjon­al­ność

Oprócz walorów este­ty­cznych rolety są również sza­le­nie gus­towne i funkcjon­alne, ich obsługa oraz kon­serwacja nie stanowią najm­niejszego prob­lemu. Aby wpuś­cić do wnętrza nieco światła, wystar­czy pod­ciągnąć rolety z pomocą wbu­dowanego sznurka lub łań­cuszka. Żaluzje rzym­skie mogą z powodze­niem zastąpić firankę, jeśli tylko wybierzemy model z przeźroczys­tej tkaniny. Nato­mi­ast rolety wyko­nane z grubego mate­ri­ału za dnia będą stanowić ciekawą deko­rację okna, wiec­zorem nato­mi­ast, kiedy je spuścimy, zapewnią nam całkow­itą pry­wat­ność. Kole­jną zaletą żaluzji jest niezwykła łat­wość ich czyszczenia. Tkan­ina, która wymaga przepra­nia, przy­mo­cow­ana jest do kar­nisza z pomocą rzep, dlat­ego bez prob­lemu ją zde­jmiemy, bez konieczności roz­mon­towywa­nia całej kon­strukcji. Przed wybraniem metody czyszczenia warto upewnić się, z jaką tkan­iną mamy do czynienia.