Nasze mieszkanie i dom to nasza wiz­ytówka. To w nim przyj­mu­jemy gości, a także odpoczy­wamy po ciężkim dniu w pracy. Odpowied­nio dobrany, przy­jemny dla oka wys­trój, poz­woli nam cieszyć się w nim relak­sem oraz bez skrępowa­nia zapraszać w odwiedziny zna­jomych i rodzinę.

Jeśli zde­cy­du­jemy się na przeprowadze­nie remontu naszego mieszka­nia, planu­jąc poszczególne prace, warto zapoz­nać się z aktu­al­nymi tren­dami panu­ją­cymi w wys­troju pomieszczeń. Poz­woli to nam na odpowied­nie dobranie deko­racji i rozwiązań, które będą modne i „na czasie”.

Niezwykle pop­u­larnym w ostat­nich lat­ach tren­dem w deko­racji wnętrz jest ozd­abi­anie ścian tapetami deko­ra­cyjnymi. Zas­tosowanie tapet w deko­racji wnętrz nie jest jed­nak takie samo, jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Obser­wuje się bowiem, że odchodz­imy od kładzenia tapety na wszys­tkie ściany w danym pomieszcze­niu, jak bywało wcześniej. Obec­nie wybiera się jedną ścianę, którą przez­nacza się właśnie pod tapetę, resztę murów pokrywa się nato­mi­ast farbą. Takie rozwiązanie pozwala na pow­ięk­sze­nie opty­czne pomieszczenia oraz wyo­dręb­nie­nie w nim ele­men­tów, na których nam zależy. Takie rozwiązanie sprawdzi się takie doskonale, jeśli nie mamy pomysłu czym przy­oz­do­bić ścianę.

W ofer­cie sklepów budowlanych i deko­ra­cyjnych ist­nieje sze­roki wybór różnych tapet deko­ra­cyjnych. Wys­tępują one w sze­rok­iej gamie kolorysty­cznej oraz roz­maitych fak­tu­rach. Decy­du­jąc się na ich zakup upewni­jmy się jed­nak, że są one odpowied­niej jakości. Poz­woli to przez wiele lat cieszyć się ich niezmienioną barwą oraz wyrazis­toś­cią. Nie warto kupować tapet naj­tańszych, z upły­wem czasu mogą one bowiem blaknąć, zwłaszcza jeśli zna­j­dują się na ścianie blisko okna.

Tapety deko­ra­cyjne mogą być wyko­rzys­tanie w każdym niemal pomieszcze­niu naszego domu. Nie poleca się ich kładzenia jedynie w łazience lub pomieszczeni­ach o pod­wyżs­zonej wilgo­t­ności. Jest to spowodowane słabą odpornoś­cią trady­cyjnych tapet na skro­ploną parę wodną. Jeśli z kolei zde­cy­du­jemy się na umieszcze­nie tapety w kuchni, wybierzmy pro­dukt wyko­nany z odpowied­nio trwałego mate­ri­ału, przez­nac­zony spec­jal­nie do kuchni. Da nam to gwarancję jego trwałości i wytrzy­małości na warunki kuchenne.

Jeśli chodzi o tapety przez­nac­zone do mon­tażu w salonie, syp­i­alni czy pokoikach dziecię­cych, wybór jest właś­ci­wie nieogranic­zony. Stara­jmy się jed­nak tak dobrać kolor wiodą­cych ele­men­tów tapety, aby dobrze współ­grała ona z kolorystyką pozostałych ścian pomieszczenia. Do wyboru mamy tapety deko­ra­cyjne z moty­wami roślin­nymi, geom­e­trycznymi, ulu­bionymi posta­ci­ami z kreskówek naszych dzieci i wiele innych. Decy­du­jąc się na położe­nie tapety we wzory geom­e­tryczne pamię­ta­jmy jed­nak, że umieszc­zona na zbyt dużej ścianie może ona opty­cznie zmniejszać pomieszcze­nie. Dobrym rozwiązaniem tego prob­lemu może być ozdo­bi­e­nie nią tylko wybranego frag­mentu muru, np. za wezgłowiem łóżka.

Wyko­rzys­tanie tapety do deko­racji pomieszczenia sprawdzi się także, jeśli nie lubimy ozdób wieszanych na ścianach lub po prostu nie mamy pomysłu na jej pomysłowe zagospo­darowanie. Odpowied­nio i umiejęt­nie przyk­le­jona tapeta z pewnoś­cią będzie este­ty­czną ozdobą każdego pomieszczenia.