Delikatne i zwiewne zasłony zas­tosowane w cięż­kich, ciem­nych wnętrzach nadadzą im lekkości, ciemne odmi­any wniosą mon­u­men­tal­ność i powagę, zaś kolorowe, nowoczesne dodatki uczynią pomieszczenia radośniejszymi i otwartymi na nowe doz­na­nia. Jak widz­imy na powyższych przykładach, to jak ozdo­bimy okno w znacznym stop­niu wpłynie nie tylko na nie, lecz na całe wnętrze. Dlat­ego pro­jek­tu­jąc wys­trój pokoju nie możemy pom­inąć okna, które w znacznym stop­niu zade­cy­duje o jego odbiorze.

Pro­jek­tanci zda­jąc sobie sprawę z faktu, iż deko­racja okna jest znacząca dla całego wys­troju pomieszczenia, z przy­jem­noś­cią wyko­rzys­tują różnego rodzaju firanki, rolety, zasłony, żaluzje, a nawet kar­nisze. To które pro­dukty zostaną wybrane powinno być podyk­towane gustem właś­ci­ciela, obraną drogą styl­isty­czną i zasob­noś­cią port­fela. Przyjrzyjmy się możli­woś­ciom, jakie ofer­ują sklepy z deko­rac­jami okiennymi.

Kolor, forma i charakter

Odwiedza­jąc sklepy ofer­u­jące deko­racje oki­enne, naszym oczom ukaże się mnóstwo rodza­jów ozdób. Wymyślne firanki, kolorowe rolety gotowe nie tylko ład­nie wyglą­dać, lecz również chronić wnętrza przed nad­miernym dzi­ałaniem promieni słonecznych, zasłony mogące zmienić charak­ter pomieszczeń czy trady­cyjne żaluzje, ide­alne nie tylko dla zwolen­ników trady­cyjnych upięk­szeń – możli­wości jest naprawdę sporo. Wybór odpowied­niego pro­duktu uza­leżniony powinien być od wielu czyn­ników. Grunt to mieć pomysł i szukać konkret­nych rozwiązań.

W przy­padku rolet czy żaluzji sprawa jest prosta – przede wszys­tkim muszą chronić mieszkanie przed słońcem bądź ciekawskim wzrok­iem sąsi­adów, jed­nocześnie ozd­abi­a­jąc okno, a tym samym wnętrze. Dopa­sowane styl­isty­cznie do reszty pomieszczenia stworzą jed­no­litą i zgraną całość. Sprawa kom­p­likuje się w przy­padku firanek i zasłon. W tym przy­padku przede wszys­tkim powin­niśmy odpowiedzieć sobie na pytanie – w jakim celu, poza deko­racją, chcemy ich użyć. Jeśli przy ich pomocy prag­niemy chronić nasza pry­wat­ność lekkie, przeźroczyste tkaniny nie będą dobrym pomysłem.

Gdy ustal­imy zasad­ność ich zakupu możemy skupić się na wyglądzie. Wszelkie kon­trasty nie należą do bez­piecznych, obciążone są zde­cy­dowanie więk­szym ryzykiem niż trady­cyjne formy i jedynie w mocno uza­sad­nionych przy­pad­kach warto z nich korzys­tać. Firany, zasłony czy rolety niekoniecznie muszą wtapiać się w kolor ścian, lecz nie powinny również pochodzić z innej bajki. W takich sytu­ac­jach albo będą nieza­uważonymi, albo zdomin­ują wnętrze, co nie zawsze jest korzystne. Obecne w sklepach bogactwo tkanin i wzorów pozwala dobrać mate­riał tak, by ide­al­nie kom­ponował się z obranym stylem i nie odstawał jakoś­ciowo od pozostałych ele­men­tów wystroju.

Dobier­a­jąc deko­racje oki­enne nie można również pom­inąć aspektu wielkoś­ciowego. Obsz­erne pomieszczenia pozwalają na względne sza­leństwo — w ich przy­padku ciężkie, mon­u­men­talne zasłony będą strza­łem w dziesiątkę czyniąc wnętrza wyrazistymi i konkret­nymi. Inaczej sprawa wygląda przy niewiel­kich poko­jach, gdzie zaleca się umiar. Jasne, pastelowe barwy, zwiewne tkaniny, nieprzytłacza­jące wzory są mile widziane.

Deko­racja okna to prosty sposób na odmi­anę wnętrza

To jakie firanki, zasłony czy rolety wybierzemy do naszego mieszka­nia w znacznym stop­niu zaważy na całej aranżacji. Jak udowod­nil­iśmy na przykładach, błędny wybór może pop­suć odbiór nawet prze­myślanych i kon­sul­towanych z uznanymi pro­jek­tan­tami wys­tro­jów. Dzi­ała to również w drugą stronę – deko­racje oki­enne są w stanie wnieść do pokoju świeżość, gust i styl. Dlat­ego w trak­cie aranżacji mieszkań nie można lekce­ważyć ich siły i dobierać poszczególne pro­dukty z pomysłem i rozwagą.