Drewno jest chyba najs­tarszym surow­cem nat­u­ral­nym wyko­rzysty­wanym przez człowieka. Sze­roko dostępne, trwałe, łatwe w obróbce a przy tym całkowicie odnaw­ialne, od tysią­cleci zna­j­duje zas­tosowanie nie tylko w budown­ictwie, ale również w wielu innych dziedz­i­nach naszego życia. Gdy, wraz z postępem tech­no­log­icznym, pojaw­iły się nowe tworzywa oraz mate­ri­ały, drewno zeszło na dal­szy plan. W przeszłości stosowane do budowy prak­ty­cznie wszys­tkiego (od pod­nóżków po pal­isady oraz wojskowe forty), stało się mate­ri­ałem wykończeniowym, pod­noszą­cym jakość oraz kom­fort pomieszczeń. Mimo to wciąż służy do pro­dukcji mebli oraz, nieco rzadziej, do budowy domów. Drewno, niegdyś naj­tańszy i najbardziej powszechny surowiec budowlany, jest obec­nie dobrem luk­su­sowym.

Kosz­towny design

Jak pisal­iśmy we wstępie, drewno jest dziś przede wszys­tkim wyko­rzysty­wane jako mate­riał wykończeniowy oraz deko­ra­cyjny. Nie tylko pod­kreśla charak­ter wnętrz, ale również nadaje im wyjątkowy i ele­gancki design. Drew­ni­ane boaz­erie, pan­ele oraz żaluzje sprawią, że nawet najbardziej niegościnne betonowe wnętrze stanie się przy­tulne i wygodne. Ze względu na unikalne właś­ci­wości drewna, wyko­nane z tego szla­chet­nego surowca ele­menty mogą służyć do przy­oz­do­bi­enia każdego pomieszczenia, również łazienki oraz kuchni.

Główną przeszkodą na drodze do wykońc­zonego drewnem wnętrza jest, jakże by inaczej, cena. Decy­du­jąc się na udeko­rowanie mieszka­nia przy pomocy ele­men­tów drew­ni­anych, musimy liczyć się z dużymi kosz­tami. Zdarza się, że koszt takiej inwest­y­cji przekracza nasze możli­wości finan­sowe. Wiele osób decy­duje się w takiej sytu­acji na zmi­anę pro­jektu lub zastąpi­e­nie drewna (w całości lub częś­ciowo) mate­ri­ałami drewnopodob­nymi. Znacząco zmniejsza to koszt aranżacji, pozwala­jąc jed­nak zachować jej spójność i funkcjon­al­ność.

Wysokie koszty ele­men­tów drew­ni­anych spraw­iają, że są wyko­rzysty­wane przede wszys­tkim do deko­rowa­nia aparta­men­tów, hoteli oraz innych luk­su­sowo urząd­zonych miejsc użyteczności pub­licznej. Przykład­owo, w więk­szych mias­tach (takich jak Warszawa), żaluzje drew­ni­ane oraz boaz­erie wyko­rzysty­wane są częś­ciej niż w małych miejs­cowoś­ci­ach, co ma związek z pod­niesie­niem stan­dardu lokali.

Meble drew­ni­ane i nie tylko

Mimo iż, w naszej świado­mości, drewno wciąż pozostaje głównym mate­ri­ałem służą­cym do pro­dukcji mebli, duża dostęp­ność nowych mate­ri­ałów przeczy temu poglą­dowi. W dzisiejszych cza­sach więk­szość mebli pro­dukowana jest masowo, a więc przy wyko­rzys­ta­niu płyt paździer­zowych imi­tu­ją­cych drewno. Wyko­rzys­tuje się również stal oraz szkoło – ele­menty cenione za swoją pros­totę i stosowane zwłaszcza w surowych wnętrzach.

Meble drew­ni­ane, mimo iż znacznie droższe niż ich wyko­nane z innych mate­ri­ałów odpowied­niki, dostępne są w równie sze­rok­iej gamie stylów. Od cięż­kich, masy­wnych komód po niewielkie ażurowe szafeczki. Krzesła i stoły charak­teryzują się zarówno prostymi ksz­tał­tami, jak fan­tazyjnymi wyko­na­ni­ami, przy­wodzą­cymi na myśl style dawnych epok. Meble takie nie muszą wcale być nowe – na rynku zna­jdziemy wiele zachowanych w dobrym stanie antyków, które wyma­gają jedynie drob­nych zabiegów renowacyjnych.

Pon­ad­cza­sowe piękno

Drewno to ele­gancja. Wyko­rzysty­wane już w starożyt­ności, wciąż może cieszyć swoim pięknem. Bez względu na to czy z jego pomocą nadamy wnętrzu styl szykowny czy styl surowy, znacząco pod­niesie kom­fort naszego mieszka­nia. Nawet poje­dynczy drew­ni­any ele­ment potrafi stać się cen­tral­nym punk­tem pomieszczenia.

Z drewna wykonuje się obec­nie prak­ty­cznie wszys­tkie ele­menty wykończeniowe oraz deko­ra­cyjne, jed­nak, ze względu na ich cenę, częś­ciej decy­du­jemy się na wyko­nane z tańszych mate­ri­ałów zami­en­niki. Cza­sami warto jed­nak ponieść więk­szy koszt, decy­du­jąc się na jakość, którą będziemy się cieszyć przez długie lata.