Deko­racja okna jest czyn­nikiem mają­cym ogromny wpływ na wygląd całego pomieszczenia. To jakich ozdób uży­jemy pomoże zachować styl obecny w mieszka­niu, narzuci nowy lub prze­ci­wnie, zburzy to nad czym pra­cow­al­iśmy by osiągnąć pożą­dany efekt. Dlat­ego kupu­jąc firanki, zasłony czy żaluzje należy robić to z głową i mieć na uwadze, że zbyt pochopny, nieprze­myślany wybór negaty­wnie wpłynie na odbiór całości wys­troju.

Poza firankami, najpop­u­larniejszymi ozdobami okna są rolety i żaluzje. Wyk­wint­nie wykońc­zone, dostępne w roz­maitych kolorach, wyko­nane w różnych sty­lach poma­gają nie tylko zad­bać o wygląd okna, ale również chronią naszą pry­wat­ność oraz zapew­ni­ają kom­fort mieszka­nia – stanowią bari­erę przed nad­miernym nasłonecznie­niem, gwaran­tu­jąc zaciem­nie­nie pomieszczenia w każdej chwili. Niestety nie możemy ich uży­wać jed­nocześnie, należy wybrać konkretny artykuł. Na co się zde­cy­dować, postawić na rolety czy żaluzje?

Modne rolety czy sty­lowe żaluzje?

Wielokolorowe, dostępne w atrak­cyjnych cenach rolety, szturmem pod­biły pol­ski rynek. Doskon­ałe do prak­ty­cznie każdych wnętrz – klasy­cznych oraz nowoczes­nych – pełnią funkcję nie tylko deko­ra­cyjną, ale również prak­ty­czną. Dzięki temu, że dostępne są w wielu wymi­arach, wzo­rach i barwach można je dopa­sować do każdej aranżacji. Nic nie stoi na przeszkodzie by użyć ich w domach pamię­ta­ją­cych dawne czasy oraz mod­ernisty­cznych, jeszcze pach­ną­cych nowoś­cią mieszka­ni­ach. Sprawdzą się w przy­padku małych okien, np. w łazience oraz przy dużych oki­en­ni­cach w salonach czy kuchniach.

Jeśli chodzi o rolety, na szczególną uwagę zasługuje prze­bój ostat­nich lat — odmi­ana rzym­ska. Charak­teryzu­jąca się pow­stałą har­monijką po złoże­niu, daje wiele możli­wości wyboru w związku z bogactwem tkanin z których może być wyko­nana. Dzięki temu każdy będzie mógł wybrać roletę taką, o jakiej marzy. Nie można przy okazji nie wspom­nieć o różnych fak­tu­rach rolet rzym­s­kich – mogą być cienkie, grub­sze, zaciem­ni­ane, marszc­zone, jed­norodne, cieniowane – wybór jest naprawdę ogromny.

W przy­padku żaluzji wybór niestety nie jest tak duży. Nie oznacza to jed­nak, że ich zakup będzie wpadką. Odmi­any drew­ni­ane, bam­bu­sowe czy skórzane mogą wnieść do pomieszczenia mnóstwo indy­wid­u­al­nego stylu, pozy­ty­wnie wpłynąć na jego wys­trój, być kropką nad i aranżacji. Są wiz­ual­nie cieple­jsze od min­i­mal­isty­cznych rolet, dlat­ego doskonale sprawdzą się w pała­cowych wnętrzach, kuch­ni­ach czy rustykalnych salonach. Ich zakup uza­sad­niony jest również z prak­ty­cznego punktu widzenia – per­fek­cyjnie ochronią przed nad­miernym nasłonecznie­niem oraz wścib­skim wzrok­iem sąsi­adów.

Nie zapom­nij o dodatkach!

Wybór konkret­nego pro­duktu z pary – rolety i żaluzje – nie jest tak łatwy, jak mogłoby się wydawać. Mając na uwadze fakt, iż decyzja o zakupie które­goś z nich w sporym stop­niu wpłynie na deko­rację pomieszczenia, warto kilkukrot­nie prze­myśleć inwest­y­cję uwzględ­ni­a­jąc jej wszys­tkie wady i zalety. Jed­nak cokol­wiek wybierzemy, nie powin­niśmy zapom­i­nać o dodatkach. Dopiero roleta lub żaluzja wzbo­ga­cona ele­ganckim kar­niszem, kwiatkiem don­iczkowym sto­ją­cym na para­pecie i innymi sty­lowymi dodatkami pokaże pełnię piękna aranżacji okiennej.