Urządze­nie mieszka­nia z pozoru wydaje się zadaniem łatwym. Każdy człowiek najlepiej potrafi określić czego potrze­buje oraz najlepiej wie na co może sobie finan­sowo poz­wolić. Co jed­nak zro­bić w przy­padku, gdy mieszkanie jest zbyt małe by zagospo­darować je zgod­nie z naszym życze­niem? Pomocną dłoń wyciąga do nas dziedz­ina, zwana aranżacją wnętrz. Na rynku ist­nieje wiele firm, które zawodowo trud­nią się roz­planowywaniem powierzchni, nie tylko mieszkań, ale również hoteli, restau­racji oraz innych lokali handlowo-​usługowych.

Właś­ciwa aranżacja kluczem do komfortu

Odpowied­nio roz­planowanie wnętrza pozwala zni­welować różne manka­menty mieszka­nia, przede wszys­tkim jego niewielką powierzch­nię. Jed­nak aranżacja to nie tylko układ, to również wybór i dopa­sowanie do siebie poszczegól­nych ele­men­tów wys­troju. Meble, rolety, tapety, wykładziny – wszys­tkie te ele­menty muszą ze sobą współ­grać aby całość prezen­towała się jak najlepiej. Najważniejsze jest byśmy czuli się w nowo urząd­zonym mieszka­niu jak u siebie.

Aranżu­jąc wnętrze mieszka­nia bądź domu musimy zas­tanowić się jaki styl chcielibyśmy mu nadać. Wybór teo­re­ty­cznie jest dowolny, jed­nak należy pamię­tać, że nie każdy styl będzie odpowiedni do określonych typów wnętrz. Mno­gość rozwiązań, oraz ich elasty­czność, sprawia jed­nak, że każdy zdoła znaleźć takie, które najbardziej mu odpowiada. Styl indus­tri­alny, rustykalny, kolo­nialny, roman­ty­czny, vin­tage czy artdéco to tylko niek­tóre z sze­rok­iej gamy dostęp­nych dla nas opcji.

Stały trend czy przelotna moda?

W Polsce, pomimo początkowej niechęci, roz­planowywanie i deko­rowanie powierzchni mieszkan­iowych stop­niowo zaczyna zdoby­wać pop­u­larność. Aranżacja wnętrz to przede wszys­tkim Warszawa, ale w pozostałych więk­szych mias­tach również można znaleźć firmy, które się nią zaj­mują. Sprzyja temu wzras­ta­jąca zamożność społeczeństwa połąc­zona z brakiem czasu na zaj­mowanie się wieloma sprawami naraz. To czy aranżacja, zarówno zle­cana pro­fesjon­al­is­tom, jak i wykony­wana samodziel­nie (w opar­ciu o gotowe wzory) jest już regułą czy wciąż tylko przelot­nym tren­dem okaże się w najbliższych latach.