We włas­nych czterech kątach musimy czuć się przede wszys­tkim kom­for­towo. Osiąg­nię­cie stylu, który najbardziej nam odpowiada, jest jed­nak pro­ce­sem dość czasochłon­nym i wymaga dużego zaan­gażowa­nia z naszej strony. Niek­tóre osoby czują jed­nak prze­możną potrzebę przeła­ma­nia obow­iązu­ją­cych schematów i wyjś­cia poza trady­cyjne sposoby aranżacji. Do nich właśnie adresowany jest niniejszy tekst.

Jak wybrać deko­racje do naszego mieszka­nia? Odpowiedzi na to pozornie proste pytanie szuka wiele osób, bezskutecznie próbu­ją­cych nadać włas­nemu M ory­gi­nalny, a jed­nocześnie wys­makowany styl. Wbrew powszech­nemu przeko­na­niu, właś­ciwe udeko­rowanie mieszka­nia nie jest zadaniem łatwym. Wyko­rzys­tane ele­menty muszą pasować stylem i kolorem nie tylko do mieszka­nia, ale również do siebie nawza­jem. W prze­ci­wnym razie jedynym efek­tem jaki uda nam się uzyskać będzie zagrace­nie naszego lokum.

Ściany – ogranicze­nie czy dodatkowa przestrzeń?

Pier­wszym ele­mentem, na który powin­niśmy zwró­cić uwagę są ściany – ich roz­planowanie, powierzch­nia oraz stan. Ściany są ważnym ele­mentem wys­troju, dlat­ego należy zad­bać o to by pasowały do jego pozostałych ele­men­tów. Dostęp­nych rozwiązań jest jed­nak naprawdę dużo. Możemy położyć i poma­lować gładzie, wyko­rzys­tać tapety deko­ra­cyjne, lub skuć tynk i pozostawić jedynie ścianę z gołych cegieł. Każda z tych opcji ma swoje zas­tosowanie, każda pasuje również do innego wys­troju. Tapety charak­teryzują się niezwykle sze­roką gamą wzorów, kolorów oraz mate­ri­ałów, z których są wyko­nane dlat­ego też stanowią najczęś­ciej wyko­rzysty­wane rozwiązanie.

Ściany, zwłaszcza dzi­ałowe, często stanowią przeszkodę do osiąg­nię­cia wymar­zonej aranżacji. Zanim jed­nak zde­cy­du­jemy się na ich wyburze­nie, warto spo­jrzeć na nie jak na dodatkową przestrzeń do zagospo­darowa­nia. Poza wspom­ni­anymi już trady­cyjnymi tapetami, do udeko­rowa­nia ścian mogą posłużyć nam foto­tapety, czyli wielko­for­ma­towe obrazy bądź fotografie. Foto­tapeta świet­nie sprawdza się zwłaszcza pod­czas deko­rowa­nia syp­i­alni i pokoju dziecięcego. Kole­jną opcję stanowi nieco już zapom­ni­ana drew­ni­ana boaz­e­ria, która, odpowied­nio dobrana, potrafi nadać pomieszcze­niu szyku oraz ciepła.

Do udeko­rowa­nia ścian mogą nam również posłużyć ele­menty trady­cyjne, takie jak obrazy, fotografie, kinki­ety czy ażurowe naś­ci­enne szafki. Ważne jedynie aby pamię­tać o dopa­sowa­niu wszys­t­kich ele­men­tów do siebie, w prze­ci­wnym razie grozi nam pozbaw­iony stylu i męczący oczy nieład.

Meble nowe czy z odzysku?

Meble to ele­menty, od których zależą nasze codzi­enne czyn­ności. Mieszkanie powinno być dla każdego człowieka oazą spokoju, pozosta­jąc jed­nocześnie przestrzenią funkcjon­alną. Takie też powinny być meble – z jed­nej strony proste i funkcjon­alne, z drugiej zaś wygodne i nie przeszkadza­jące w wykony­wa­niu codzi­en­nych czyn­ności. Meble stanowią doskon­ały ele­ment deko­ra­cyjny. Anty­czny stół lub wygodna skórzana kanapa mogą stać się cen­tral­nym punk­tem każdego pomieszczenia. Wybier­a­jąc meble należy zwracać uwagę na ich wiek oraz styl w jakim zostały wyko­nane. Zde­cy­dowanie nie poleca się miesza­nia stylów!

Niezłym pomysłem, zwłaszcza dla osób nie mogą­cych poz­wolić sobie na zain­west­owanie w nowe meble, są okleiny. Odpowied­nio dobrane, nie tylko zapewnią starym meblom drugą młodość, ale również pomogą dopa­sować je do reszty pomieszczenia. Jest to często pomi­jane rozwiązanie, jed­nak za względu na niewielki koszt oraz duży wybór szablonów, okleiny niewąt­pli­wie mogą stanowić cenny ele­ment deko­racji naszego mieszkania.

Decyzja jest w Waszych rękach!

Kluczem do deko­racji wnętrza są ory­gi­nalne pomysły. Powyższe porady mają na celu jedynie naprowadze­nie zain­tere­sowanych osób na odpowiedni trop. Konkretne decyzje każdy jed­nak musi pod­jąć sam. Dobrze skom­ponowane i dopa­sowane do siebie deko­racje, dodadzą kli­matu każdemu mieszkaniu.W zależności od potrzeb, może ono stać się krzyk­liwe bądź oszczędne w wyra­zie. Surowe albo przy­tulne. Dla twór­czego umysłu, możli­wości pod­czas aranżacji wnętrz są prak­ty­cznie nieograniczone.