Nasze życie nieustan­nie się zmienia, głównie za sprawą wsze­chobec­nej tech­nologii. Pojaw­iają się nowe urządzenia, a starym sprawd­zonym rozwiązan­iom nadaje się nowe formy. Tech­no­log­iczna rewolucja nie omija również zwykłych domowych sprzętów.

Na kon­fer­enc­jach naukowych oraz różnego rodzaju tar­gach, często przewija się motyw domu przyszłości. Wizja tego jak będzie wyglą­dał różni się w zależności od wyobraźni pro­jek­tan­tów, więk­szość zgadza się jed­nak w kwestii jego pełnej automatyzacji.

Dom przyszłości, w zamyśle wiz­jon­erów, jest miejscem gdzie wszys­tkie pro­cesy są zau­tomaty­zowane, a każde urządze­nie sterowane kom­put­erowo za pomocą naszych gestów lub słów. W pogoni za tymi marzeni­ami, nie zauważamy, że wspom­ni­ana przyszłość powoli staje się naszą ter­aźniejs­zoś­cią, a cud­owne tech­no­log­iczne rozwiąza­nia są powszech­nie dostępne już dzisiaj.

Inteligentne sprzęty

Pro­jek­tanci i inżynierowie prześ­ci­gają się w tworze­niu inteligent­nych rozwiązań. Do fotokomórek oraz pro­gramowanych pralek i telewiz­orów zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale w dzisiejszych cza­sach obser­wu­jemy znacznie bardziej nowa­torskie rozwiąza­nia. W sklepach oraz salonach dostępne są odkurza­cze, które same przemierzają podłogi, unika­jąc kolizji z meblami. Tem­per­atura oraz wilgo­t­ność w mieszka­niu reg­u­luje się samoist­nie w opar­ciu o nasze wyty­czne. Jeśli dodamy do tego światło sterowane głosem, żaluzje na pilota, inteligent­nie przy­ciem­ni­ane szyby oraz ogromny postęp jaki dokonał się w tech­nolo­giach infor­ma­cyjnych, szy­bko zdamy sobie sprawę, że wizja domu przyszłości znana do tej pory jedynie z filmów i książek S-​F staje się naszą rzeczywistością.

Forma i przeznaczenie

Dom przyszłości to jed­nak nie tylko inteligentne wyposaże­nie. To również nowe mate­ri­ały, ergonom­iczne bryły, a także przy­jazne dla środowiska rozwiąza­nia tech­no­log­iczne pozwala­jące zaoszczędzić energię.

Domy przyszłości, poza kom­for­towym wnętrzem, powinny być również mądrze roz­planowane, maksy­mal­izu­jąc przestrzeń do życia. Z punktu widzenia zagospo­darowa­nia przestrzen­nego niezwykle istotny jest fakt, jak budynek wygląda z zewnątrz i jak wpływa na swoje otocze­nie. Pod tym wzglę­dem również dogo­nil­iśmy już wizję przyszłości. Architekci oraz urban­iści, coraz częś­ciej biorą pod uwagę potrzeby przyszłych mieszkańców i mądrze gospo­darują dostępną przestrzenią. Nowe budynki, zami­ast odci­nać się od otoczenia, uzu­peł­ni­ają je. Nie zakłó­cają nat­u­ral­nego ruchu, a wręcz go wspo­ma­gają. Przyszłość to bowiem przede wszys­tkim prostota.

Coraz powszech­niejsze jest również stosowanie eko­log­icznych mate­ri­ałów oraz alter­naty­wnych źródeł energii co pokazuje ros­nącą świado­mość społeczną w kwestii środowiska nat­u­ral­nego. Dobry przykład stanowią tutaj, na przykład, domy zbu­dowane z drew­ni­anych bali. Nie tylko są zbu­dowane z nat­u­ral­nie dostęp­nych ele­men­tów, ale również wyma­gają do ogrza­nia znacznie mniejszych ilości energii niż kon­strukcje murowane.

Zaawan­sowana prostota

Architek­tura oraz aranżacja wnętrze dąży, przede wszys­tkim, do wyko­rzysty­wa­nia ergonom­icznych oraz przy­jaznych dla otoczenia rozwiązań. Nie dajmy się jed­nak zwieść. U pod­nóży wygody, pros­toty oraz kom­fortu, w który celują pro­jek­tanci domów przyszłości, leżą skom­p­likowane pro­cesy oraz zaawan­sowane tech­no­log­icznie ele­menty. Wszys­tko po to by zaoszczędzić nasz czas oraz energię. Warto jed­nak odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: Kiedy wszys­tkie pro­cesy zostaną zau­tomaty­zowane, co zro­bimy z naszym wol­nym czasem?