Rolety, zarówno te mon­towane wewnątrz, jak i na zewnątrz okna, cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią ze względu na swoje liczne zalety. Sterowane ręcznie bądź elektronicznie:

  • Chronią nas przed nad­mi­arem światła słonecznego, strzegą pry­wat­ności, zdo­bią pomieszcze­nie (rolety wewnętrzne),

  • Dają poczu­cie bez­pieczeństwa, zapew­ni­ają ciszę, a także chronią przed zim­nem (rolety zewnętrzne).

Zalety elek­trycznego sterowania

Sterowanie ręczne jest efek­ty­wne, wymaga jed­nak od nas pewnej dozy wysiłku – kilka, a cza­sem nawet kilka­naś­cie razy dzi­en­nie. Sterowanie elek­tryczne ofer­uje użytkown­ikowi zde­cy­dowanie więk­szy kom­fort poprzez automatyza­cję całego pro­cesu. W ich przy­padku całą pracę wykonuje mech­a­nizm, który pod­nosi i opuszcza rolety (wszys­tkie razem bądź każdą osobno). Ze względu na oszczęd­ność energii i czasu, a także sto­sunkowo niskie ceny, jest to rozwiązanie coraz powszech­niej stosowane.

Elek­tryczne rolety, oprócz szy­bkości i sprawności dzi­ała­nia, posi­adają jeszcze jedną zaletę – można je pro­gramować. Dzięki temu pod­noszą się i opuszczają w wybranych przez nas porach, indy­wid­u­al­nie dla każdego pomieszczenia. Dodatkowym plusem jest funkcja urlopowa, która steruje role­tami także pod­czas naszej dłuższej nieobec­ności, spraw­ia­jąc wraże­nie, że dom nie jest pusty.

Najnowocześniejsze rolety są wyposażone dodatkowo w czu­jniki tem­per­atury, nasłonecznienia i wilgo­t­ności, co pozwala im jeszcze lep­iej dos­tosować tryb pracy do potrzeb pomieszczenia.

Sterowanie

Elek­tryczne rolety mogą być sterowane na dwa sposoby – prze­wodowo bądź zdal­nie. Pier­wsza opcja jest najlep­sza do domów niewykońc­zonych, wymaga bowiem insta­lacji okablowa­nia wewnątrz ścian. Żaluzje na pilota są zde­cy­dowanie łatwiejsze w mon­tażu i można nimi sterować bez pod­noszenia się z fotela. Częs­totli­wość tego typu urządzeń nie zakłóca pracy pozostałych sprzętów, dzięki czemu można je zamon­tować prak­ty­cznie w każdym pomieszczeniu.

Wyko­nane z wielu rodza­jów mate­ri­ałów i dopa­sowane do indy­wid­u­al­nych potrzeb właś­ci­cieli, rolety elek­tryczne pełnią rolę nie tylko użytkową, ale również ozdobną. Pod­kreślają styl pomieszczenia i stają się jego inte­gralną częścią.

Jest to rozwiązanie pole­cane każdemu, kto ceni sobie komfort.