Rolety czy żaluzje? Która opcja będzie bardziej odpowied­nia dla naszego mieszka­nia? Na te pyta­nia nie da się udzielić prostej odpowiedzi, zależy ona bowiem od zbyt wielu czyn­ników. Przede wszys­tkim osłona oki­enna powinna być dopa­sowana stylem do reszty pomieszczenia lub, na zasadzie kon­trastu, pod­kreślać go. Musi chronić przed słońcem, niepożą­danymi spo­jrzeni­ami oraz zapew­niać kom­fort i spokój.

W poniższym artykule prezen­tu­jemy zalety i wady żaluzji oraz rolet okiennych.

Światło i klimat

Rolety oraz żaluzje chronią pomieszcze­nie przed światłem słonecznym, bloku­jąc je całkowicie lub tylko rozprasza­jąc. Jeśli chodzi o reg­u­lację inten­sy­wności światła, lep­sze rozwiązanie stanowią żaluzje – ich obra­cane o 180 stopni lamelki pozwalają ustawić kąt pada­nia promieni słonecznych. Są również grub­sze niż rolety i z tego powodu lep­iej nadają się do pomieszczeń sil­nie nasłonecznionych.

Klasy­czne rolety nie pozwalają na tak skuteczną reg­u­lację, jed­nak pewnego rodzaju rozwiązanie stanowią rolety typu dzień-​noc. Składa­jące się z naprzemi­en­nie ułożonych, poziomych pasów (jeden prze­puszcza światło, drugi nie) pozwalają reg­u­lować dostęp promieni słonecznych w podob­nym zakre­sie co żaluzje.

Oba rozwiąza­nia chronią przed światłem i ciepłem jed­nak w upalne dni rolety stanowią znacznie lep­sze rozwiązanie. Alu­min­iowe lamelki żaluzji nagrze­wają się bardzo szy­bko i odd­ają ciepło do pomieszczenia niczym kalo­ryfer. Pod­czas gorą­cych dni jest to ostat­nia rzecz, na jaką mamy ochotę.

Aranżacja

Sze­roki wybór typów, mod­eli oraz wyko­rzys­tanych mate­ri­ałów sprawia, że ani rolety ani żaluzje nie są przyp­isy­wane do określonego typu wnętrza. Aranżacje klasy­czne zde­cy­dowanie lep­iej kom­ponują się z role­tami i zasłon­ami, z kolei nowoczesne pomieszczenia świet­nie uzu­peł­ni­ają ele­ganckie żaluzje na pilota . Coraz częś­ciej nie blokują one promieni słonecznych, a jedynie je rozpraszają, tworząc w pokoju przy­jemny półmrok.

Gen­er­al­nie, dobrym pomysłem jest zakup rolet w stonowanych barwach. Wyjątkiem jest sytu­acja, gdy mają, na zasadzie kon­trastu, pod­kreślić surowy styl naszego mieszkania.

Pod­sumowanie

Nie da się jed­noz­nacznie wskazać czy lep­sze rozwiązanie stanowią żaluzje czy rolety wewnętrzne. Każda z opcji posi­ada swoje plusy i minusy – żaluzje gro­madzą kurz (morze to być prob­lem dla alergików), jed­nak lep­iej blokują światło słoneczne. Są również cięższe i nie poleca się mon­towa­nia ich na dużej fra­mudze. Dodatkową zaletą jest ros­nąca w ostat­nich lat­ach pop­u­larność żaluzji i rolet elek­trycznych, sterowanych radiowo bądź prze­wodowo. Pod­noszą one kom­fort użytkowa­nia i znacznie ułatwiają kon­trolę nasłonecznienia w całym domu.