Dla niek­tórych osób okno jest jedynie otworem w ścianie służą­cym do wenty­lowa­nia i nasłonecz­ni­a­nia pomieszczenia. Patrzą oni prak­ty­cznym okiem, nie dostrze­ga­jąc faktu, że okna mogą być również ele­mentem deko­ra­cyjnym. Odpowied­nio przy­s­tro­jone, pod­kreślają styl całego pomieszczenia i spraw­iają, że wygląda ono wyjątkowo.

Jed­nym z głównych ele­men­tów służą­cych do deko­racji okien są zasłony – znane i wyko­rzysty­wane od wieków, na stałe zado­mow­iły się w naszych domach. W swo­jej his­torii prze­chodz­iły wiele zmian, zarówno w kwestii wyglądu, jak i wyko­rzys­tanego mate­ri­ału. Ciężkie i bogato zdo­bione, deko­rowały wnętrza śred­niowiecznych zamków, zaś lekkie i zwiewne były wyko­rzysty­wane już w starożyt­nym Rzymie. Dzisiejsza aranżacja wnętrz czer­pie garś­ci­ami z bogatej his­torii zasłon, ofer­u­jąc wszys­tkim rozwiąza­nia najlepiej dopa­sowane do ich gustu i potrzeb pomieszczenia.

Praw­idłowo upięte zasłony pokazują pełnię swo­jego piękna i wydoby­wają je z reszty pokoju. Poniżej prezen­tu­jemy kilka, naszym zdaniem, ciekawych porad, które sprawią, że deko­racja okna będzie udana.

Upinanie zasłon za pomocą taśm, kół i szelek

Nad sposobem upię­cia zasłon powin­niśmy zas­tanowić się jeszcze zanim je kupimy. Przykład­owo, taśmy sys­te­mowe, wszyte w zasłony, pozwalają marszczyć je według potrzeb.

Sztan­cow­anie zasłon (zaw­ieszanie ich na kar­niszu za pomocą met­alowych kółek) to rozwiązanie ide­alne w przy­padku grubych, cięż­kich zasłon. Wyko­rzysty­wany przede wszys­tkim w nowoczes­nych wnętrzach, pozwala na swo­bodne prze­suwanie zasłonami.

Szelki sto­suje się zarówno do upina­nia zasłon jak i firanek. Jest to rozwiązanie bardzo efek­towne, a jed­nocześnie proste. Z tego powodu, jest coraz częś­ciej wybier­ane niż pop­u­larne jeszcze kilka­naś­cie lat temu „żabki”.

Pod­sumowanie

Kupu­jąc zasłony (i kar­nisz), przede wszys­tkim zas­tanówmy się czy będą pasowały do naszego mieszka­nia, zarówno kolorysty­cznie, jak i pod wzglę­dem użytego wzoru. Odpowied­nio dobrane i upięte, nie tylko poprawią wygląd wnętrza, ale również korzyst­nie wpłyną na jego pro­por­cje. Dobre, ele­ganckie zasłony to niemała inwest­y­cja jed­nak jeśli odpowied­nio o nie zad­bamy, szy­bko się nam ona zwróci.