Zasłony to znacznie więcej niż mówi nam ich nazwa. Nie tylko ochra­ni­ają nas przed niepożą­danymi spo­jrzeni­ami i światłem słonecznym, ale również stanowią piękny ele­ment deko­ra­cyjny. Wydoby­wają z pomieszczenia ukryte pię­kno, maskują drobne niedoskon­ałości, a także stanowią swoisty wyraz naszego gustu i stylu. Zasłony nie są jed­nak jedynym ele­mentem, którym możemy ozdo­bić nasze okno – równie pop­u­larne są rolety i żaluzje wewnętrzne.

Przede wszys­tkim dopasowanie

Wybier­a­jąc tkan­inę i wzór, zarówno zasłon jak i rolet, musimy wziąć pod uwagę przede wszys­tkim styl w jakim utrzy­mane jest pomieszcze­nie oraz jego kolorystykę. Nieba­gatelne znacze­nie ma tutaj również wielkość okien, ich pro­por­cje oraz oczy­wiś­cie ksz­tałt – deko­racja okna wpływa bowiem na wygląd całego salonu.

Wyko­rzys­tanie zasłon wiąże się z dwiema pod­sta­wowymi zasadami: Po pier­wsze – muszą one zasła­niać fra­mugę okna. Po drugie – ich dłu­gość powinna się­gać para­petu, bądź podłogi.

Mały salon to nie najlep­sze miejsce na ciężkie, lejące się zasłony. Zami­ast nich, lep­iej wyko­rzys­tać zwiewne firany w jas­nych kolorach – rozświ­etlą one wnętrze i nadadzą mu przestronności.

Rolety mate­ri­ałowe w kolorze jas­nym dzi­ałają podob­nie jak zasłony i firany – opty­cznie pow­ięk­szają pomieszcze­nie. Nie przesła­ni­ają okna ani para­petu dzięki czemu wraże­nie więk­szej ilości miejsca jest dodatkowo spotę­gowane. Ciemne kolory dają efekt zgoła odwrotny i niewłaś­ci­wie użyte mogą sprawić, że salon będzie wyglą­dał nieco klaustrofobicznie.

Coś dla każdego

Bez względu na nasz wybór, zarówno rolety, jak i żaluzje oraz zasłony powinny pasować do mebli i pozostałych deko­racji w salonie. Na fan­tazyjne ozdoby możemy poz­wolić sobie w przy­padku dużego pomieszczenia, mały pokój zostanie przez nie jedynie zagra­cony. Z kolei min­i­mal­izm i porządek jest w stanie nadać klasy nawet najm­niejszemu salonikowi.

Rozwiązań pro­ponowanych przez architek­tów wnętrz i pro­du­cen­tów oki­en­nych deko­racji jest bardzo wiele, dzięki czemu każda osoba jest w stanie znaleźć wśród nich coś dla siebie. Warto postawić na sprawd­zone rozwiąza­nia w nowym wyda­niu (drew­ni­ane żaluzje, rolety typu dzień-​noc), dzięki czemu będziemy w stanie nadać wnętrzu jeszcze bardziej unikalnego charak­teru.