aranżacja

 • Zasłony poko­jowe aranżacje

  Zasłony poko­jowe aranżacje

  Aranżację okien w poko­jach zostaw­iamy sobie zawsze na koniec. Czeka­jąc na natch­nie­nie, szukamy inspiracji przeglą­da­jąc dziesiątki propozy­cji w kolorowych mag­a­zy­nach wnętrzars­kich. Zasłony poko­jowe aranżacje mają to do siebie, że ich wpływ na ostate­czny wygląd pomieszczenia jest ogromny, z drugiej strony to wcale niemały wydatek i z obu powodów rzadko zmieni­amy raz pow­stałą aranżację okien.

  Naszą szczególną uwagę przykuwają okna funkcjonu­jące właś­ci­wie zami­ast ściany, to ogromne powierzch­nie, często łączące w sobie wyjś­cie do ogrodu czy na taras. Tak wielkie okna wprowadzają do pomieszczenia mnóstwo światła, które nie zawsze jest na potrzebne, dlat­ego od aranżacji okien oczeku­jemy, że będą nam dawkować światło i promie­nie słoneczne w zależności od naszych potrzeb.

  Dlat­ego warto przy­pa­trzeć się rozwiąza­niu rzadko jeszcze stosowanym w naszych domach, a wywodzą­cym się z wzor­nictwa azjaty­ck­iego. Mowa tu o zasłonach pan­elowych. Po pier­wsze mon­tu­jemy je w dowolny sposób, od sufitu do podłogi, na ścianie lub w samej wnęce oki­en­nej. Pan­ele mogą być wyko­nane z każdego rodzaju tkaniny, od prawie przezroczys­tej ‚we wzory, w każdym kolorze. Wybier­ają i dobier­a­jąc do swoich potrzeb grubość tkaniny oraz wzór na niej wydrukowany, reg­u­lu­jemy dostęp światła słonecznego do naszego pomieszczenia. Najlep­szy efekt este­ty­czny przynoszą pan­ele zamon­towane na dużych powierzch­ni­ach oki­en­nych. Zasłony pan­elowe możemy mon­tować w postaci pasów o dowol­nej sze­rokości, dlat­ego prze­suwa­jąc je wzdłuż okna reg­u­lu­jemy dostęp światła.

  To nowoczesna deko­racja samego okna jak i całego pomieszczenia. Doskonale zastępuje trady­cyjne firany, rolety czy żaluzje. Sto­suje się je również jako delikatną, umową ściankę dzi­ałową. Jeżeli nie chcemy i nie potrze­bu­jemy stałej ściany dzi­ałowej, rozwiązanie w postaci zasłony pan­elowej ‚ruchomej, prze­suwanej, odd­ziela­jącej przestrzeń tylko umownie jest ide­al­nym rozwiązaniem.

  Tego rodzaju zasłony poko­jowe aranżacje to nowoczesna, charak­terysty­czna metoda, która pozwala nam na dowolną inter­pre­tację przestrzeni mieszkalnej w naszym domu.