rolety

 • Rolety rzym­skie: zas­tosowanie

  Rolety rzym­skie mogą być stosowane w wielu rodza­jach pomieszczeń, głównie ze względu na ciekawą funkcjon­al­ność oraz dużą dostęp­ność tkanin o różnych cechach, kolorach i wzo­rach. W jakich pomieszczeni­ach rolety rzym­skie sprawdzą się najlepiej?

  Rolety rzym­skie w salonie

  Salon to jedno z pomieszczeń, w których najczęś­ciej stosowane są rolety rzym­skie. Jed­nym z głównych powodów jest możli­wość dobra­nia rolety z częś­ciowo trans­par­ent­nej tkaniny, która prze­puszcza do pomieszczenia sporą ilość promieni słonecznych, chroniąc jed­nocześnie domown­ików przed spo­jrzeni­ami prze­chod­niów. Tego typu rozwiązanie dobrze sprawdza się w stylu nowoczes­nym oraz min­i­mal­isty­cznym, czyli wszędzie tam, gdzie światło dzi­enne jest ważną częś­cią aranżacji. W takich aranżac­jach warto dobrać rolety rzym­skie wyko­nane z tkanin w nat­u­ral­nych kolorach takich jak biel oraz beż, które nie zdomin­ują deko­racji okna i salonu, a jedynie będą stanow­iły ele­ganckie i sty­lowe uzupełnienie.

  Rolety rzym­skie w kuchni

  Zas­tosowanie rolet rzym­s­kich w kuchni to jeden z pop­u­larnych sposobów na stworze­nie przy­tul­nej i domowej atmos­fery. Rolety uszyte z delikat­nych tkanin pod­kreślają rodzinną atmos­ferę tego pomieszczenia. Świet­nie sprawdzą się także w jadalni, w której deko­racja okna jest bardzo ważna: zapew­nia intymną atmos­ferę rodzin­nych posiłków i gwaran­tuje nat­u­ralny wygląd pomieszczenia dzięki prze­puszcza­niu światła dzi­en­nego. W kuchni dobrze sprawdzają się rolety w stylu aus­tri­ackim oraz londyńskim, również te ozdo­bione deko­ra­cyjnymi fal­banami i plisami. Jeżeli Twoja kuch­nia została urząd­zona w stylu rustykalnym lub klasy­cznym, możesz pokusić się o wybór rolet w nat­u­ralny wzór, taki jak kwiaty łąkowe, róże lub inne kom­pozy­cje roślinne. W kuchni ozdo­bionej takimi role­tami zawsze będzie panowała rodzinna atmosfera.

  Rolety rzym­skie na wymiar– do wyma­ga­ją­cych pomieszczeń

  Rolety rzym­skie są dostępne w wielu wari­antach, również w wer­sji na wymiar. Jeżeli planu­jesz deko­rację okna o niety­powych wymi­arach, ksz­tał­cie lub położe­niu, to rolety rzym­skie na wymiar będą ide­al­nym rozwiązaniem. Firma Ardeko ofer­uje szy­cie rolet rzym­s­kich dopa­sowanych do wielkości i położe­nia okien, a także tworzy indy­wid­u­alne pro­jekty dopa­sowane do potrzeb swoich klien­tów. Rolety na wymiar dobrze sprawdzają się w trud­nych pomieszczenia, w których nie jest łatwo zaplanować trady­cyjną aranżację okna, np. na pod­daszach, w oknach dachowych, a także w oknach umieszc­zonych w ścianach o niety­powych ksz­tał­tach. Zaletą szy­cia rolet na wymiar jest także możli­wość pełnego dopa­sowa­nia ich koloru, wzoru, a także zas­tosowanego mate­ri­ału do charak­teru aranżacji. Nawet jeżeli Twoje okna mają trady­cyjne wymi­ary, ale w ofer­cie pro­du­cen­tów rolet rzym­s­kich nie możesz znaleźć pro­duktu w pełni odpowiada­jącego Twoim oczeki­wan­iom, to rolety na wymiar będą ide­al­nym rozwiązaniem.

  Rolety rzym­skie mają wiele możli­wości zas­tosowań, zarówno biu­rach oraz lokalach usłu­gowych, takich jak salony SPA oraz pen­sjonaty wypoczynkowe, jak i w domowym zaciszu. Ciekawa funkcjon­al­ność, możli­wość dobra­nia tkaniny która w zależności od naszych pref­er­encji prze­puszcza mniej lub więcej światła, a także ogromna różnorod­ność styl­isty­czna spraw­iają, że rolety są obec­nie coraz pop­u­larniejszym sposobem deko­racji okien.

 • Żaluzje, plisy, rolety

  Atrak­cyjne wiz­ual­nie i funkcjon­alne rolety oraz żaluzje drewniane

  Sku­pi­a­jąc dzi­ała­nia naszej firmy na deko­rac­jach okien, zapew­ni­amy Państwu dostęp do tysięcy wzorów tkanin, z których wykon­amy dla Państwa rolety rzym­skie, zasłony czy firanki. W naszej ofer­cie zna­jdą Państwo również gotowe żaluzje drew­ni­ane, bam­bu­sowe, skórzane lub wyko­nane z PVC. Jeśli chcą Państwo odmienić swoje wnętrza, nie mogą zapom­nieć o deko­rac­jach oki­en­nych, które są w stanie nadać pomieszcze­niu wyjątkowego stylu i wprowadzić pożą­dany nastrój.

  Poza atrak­cyjnym wyglą­dem, nasze pro­dukty zapew­ni­ają wysoką wartość funkcjon­alną. Doskon­ałym przykła­dem są tu dostępne w różnych kolorach żaluzje. Wyko­nane z drewna, alu­minium czy tkanin, są w stanie nadać wnętrzu wyjątkowego charak­teru. Chronią przy tym przed słońcem i wzrok­iem ciekaws­kich sąsi­adów. Nasza oferta przewiduje żaluzje o różnych sze­rokoś­ci­ach lameli — 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm i 75 mm.

  Również rolety, w tym rzym­skie, zapew­ni­ają atrak­cyjny wygląd, ofer­ują zaciem­nie­nie pomieszczeń oraz wysoką funkcjon­al­ność. Mogą być sterowane przy pomocy łań­cuszka, sznurka lub przełącznikiem na ścianie lub przy pomocy pilota. Dostępne w naszej ofer­cie elek­tryczne rolety współpracują również z sys­temami inteligent­nych domów.

  Zapraszamy do naszej siedz­iby zna­j­du­jącej się z Warsza­wie, lub kon­taktu tele­fon­icznego aby ustalić warunki współpracy!

  Żaluzje drew­ni­ane można obe­jrzeć w naszym salonie Warszawa.

  Żaluzje drew­ni­ane poziome o sze­rokości lamel 16mm są jed­nym z bardziej pop­u­larnych sys­temów zaciem­nień wnętrz. Pro­dukt ten może być znakomitą alter­natywą dla żaluzji o sze­rokości lamel 25mm, szczegól­nie w przy­padku mniejszych wymi­arów. Żaluzje 16mm spraw­iają wraże­nie lekkości i delikat­ności zwłaszcza w niewiel­kich pomieszczeni­ach i na małych oknach.

  Sze­rokość lameli 25mm
  Żaluzje poziome o sze­rokości lamel 25mm, są najpop­u­larniejszym rodza­jem żaluzji alu­min­iowych. Pros­tota kon­strukcji, wszech­stron­ność zas­tosowań oraz ich funkcjon­al­ność spraw­iają, że jest to często stosowany ele­ment deko­racji okien i wnętrz.Posiadamy bardzo bogatą paletę kolorów jed­no­bar­wnych, struk­tu­ral­nych bądź drukowanych. Stan­dar­d­owo żaluzje 25mm wykonu­jemy na sys­temie rynny górnej 24x26mm która pozwala na zas­tosowanie różnych sys­temów sterowa­nia (patrz sterowania).

  Sze­rokość lameli 35mm
  Takie żaluzje nadają się do mon­tażu na ramie okna lub na całej wnęce. Wys­tępują w wer­sji drew­ni­anej i aluminiowej.

  Sze­rokość lameli 50mm
  Żaluzje o tej sze­rokości lamel zyskują coraz więk­sze uznanie na pol­skim rynku. Dzięki solid­nej mechan­ice można wykony­wać żaluzje o znacznych gabary­tach, nawet do 15m². Stanowią one wtedy alter­natywę dla żaluzji pio­nowych. Zas­tosowanie dra­binek taś­mowych daje lep­sze zaciem­nie­nie, a jed­nocześnie dra­binki dobrane w odpowied­nim kolorze mogą stanowić doskon­ały ele­ment deko­ra­cyjny. Do żaluzji o dużych wymi­arach pole­camy sterowanie elektryczne

  Żaluzja drew­ni­ana 50mm mocow­ana nad wnęką oki­enną (takie same wymi­ary przy mon­tażu do sufitu

  Żaluzje drewniane

  zdję­cia zamon­towanych przez nas żaluzji drew­ni­anych 50mm

  Sze­rokość lameli 70mm i 75mm
  Żaluzje drew­ni­ane z takimi lame­lami ide­al­nie wpisują się do dużych nowoczes­nych wnętrz, mogą być sterowane sznurkiem, korbą lub elek­trycznie. Listki 70mm wys­tępują w wer­sji alu­min­iowej i drew­ni­anej. 75mm tylko w wer­sji drewnianej

  ZOBACZ NOWY KAT­A­LOG KOLORÓW ŻALUZJI DREWNIANYCH

  przykłady real­iza­cji: