rolety

 • Rolety rzym­skie: zas­tosowanie

  Rolety rzym­skie mogą być stosowane w wielu rodza­jach pomieszczeń, głównie ze względu na ciekawą funkcjon­al­ność oraz dużą dostęp­ność tkanin o różnych cechach, kolorach i wzo­rach. W jakich pomieszczeni­ach rolety rzym­skie sprawdzą się najlepiej?

  Rolety rzym­skie w salonie

  Salon to jedno z pomieszczeń, w których najczęś­ciej stosowane są rolety rzym­skie. Jed­nym z głównych powodów jest możli­wość dobra­nia rolety z częś­ciowo trans­par­ent­nej tkaniny, która prze­puszcza do pomieszczenia sporą ilość promieni słonecznych, chroniąc jed­nocześnie domown­ików przed spo­jrzeni­ami prze­chod­niów. Tego typu rozwiązanie dobrze sprawdza się w stylu nowoczes­nym oraz min­i­mal­isty­cznym, czyli wszędzie tam, gdzie światło dzi­enne jest ważną częś­cią aranżacji. W takich aranżac­jach warto dobrać rolety rzym­skie wyko­nane z tkanin w nat­u­ral­nych kolorach takich jak biel oraz beż, które nie zdomin­ują deko­racji okna i salonu, a jedynie będą stanow­iły ele­ganckie i sty­lowe uzupełnienie.

  Rolety rzym­skie w kuchni

  Zas­tosowanie rolet rzym­s­kich w kuchni to jeden z pop­u­larnych sposobów na stworze­nie przy­tul­nej i domowej atmos­fery. Rolety uszyte z delikat­nych tkanin pod­kreślają rodzinną atmos­ferę tego pomieszczenia. Świet­nie sprawdzą się także w jadalni, w której deko­racja okna jest bardzo ważna: zapew­nia intymną atmos­ferę rodzin­nych posiłków i gwaran­tuje nat­u­ralny wygląd pomieszczenia dzięki prze­puszcza­niu światła dzi­en­nego. W kuchni dobrze sprawdzają się rolety w stylu aus­tri­ackim oraz londyńskim, również te ozdo­bione deko­ra­cyjnymi fal­banami i plisami. Jeżeli Twoja kuch­nia została urząd­zona w stylu rustykalnym lub klasy­cznym, możesz pokusić się o wybór rolet w nat­u­ralny wzór, taki jak kwiaty łąkowe, róże lub inne kom­pozy­cje roślinne. W kuchni ozdo­bionej takimi role­tami zawsze będzie panowała rodzinna atmosfera.

  Rolety rzym­skie na wymiar– do wyma­ga­ją­cych pomieszczeń

  Rolety rzym­skie są dostępne w wielu wari­antach, również w wer­sji na wymiar. Jeżeli planu­jesz deko­rację okna o niety­powych wymi­arach, ksz­tał­cie lub położe­niu, to rolety rzym­skie na wymiar będą ide­al­nym rozwiązaniem. Firma Ardeko ofer­uje szy­cie rolet rzym­s­kich dopa­sowanych do wielkości i położe­nia okien, a także tworzy indy­wid­u­alne pro­jekty dopa­sowane do potrzeb swoich klien­tów. Rolety na wymiar dobrze sprawdzają się w trud­nych pomieszczenia, w których nie jest łatwo zaplanować trady­cyjną aranżację okna, np. na pod­daszach, w oknach dachowych, a także w oknach umieszc­zonych w ścianach o niety­powych ksz­tał­tach. Zaletą szy­cia rolet na wymiar jest także możli­wość pełnego dopa­sowa­nia ich koloru, wzoru, a także zas­tosowanego mate­ri­ału do charak­teru aranżacji. Nawet jeżeli Twoje okna mają trady­cyjne wymi­ary, ale w ofer­cie pro­du­cen­tów rolet rzym­s­kich nie możesz znaleźć pro­duktu w pełni odpowiada­jącego Twoim oczeki­wan­iom, to rolety na wymiar będą ide­al­nym rozwiązaniem.

  Rolety rzym­skie mają wiele możli­wości zas­tosowań, zarówno biu­rach oraz lokalach usłu­gowych, takich jak salony SPA oraz pen­sjonaty wypoczynkowe, jak i w domowym zaciszu. Ciekawa funkcjon­al­ność, możli­wość dobra­nia tkaniny która w zależności od naszych pref­er­encji prze­puszcza mniej lub więcej światła, a także ogromna różnorod­ność styl­isty­czna spraw­iają, że rolety są obec­nie coraz pop­u­larniejszym sposobem deko­racji okien.

  img 0181 ardeko

 • Żaluzje, plisy, rolety

  Atrak­cyjne wiz­ual­nie i funkcjon­alne rolety oraz żaluzje drewniane

  Sku­pi­a­jąc dzi­ała­nia naszej firmy na deko­rac­jach okien, zapew­ni­amy Państwu dostęp do tysięcy wzorów tkanin, z których wykon­amy dla Państwa rolety rzym­skie, zasłony czy firanki. W naszej ofer­cie zna­jdą Państwo również gotowe żaluzje drew­ni­ane, bam­bu­sowe, skórzane lub wyko­nane z PVC. Jeśli chcą Państwo odmienić swoje wnętrza, nie mogą zapom­nieć o deko­rac­jach oki­en­nych, które są w stanie nadać pomieszcze­niu wyjątkowego stylu i wprowadzić pożą­dany nastrój.

  Poza atrak­cyjnym wyglą­dem, nasze pro­dukty zapew­ni­ają wysoką wartość funkcjon­alną. Doskon­ałym przykła­dem są tu dostępne w różnych kolorach żaluzje. Wyko­nane z drewna, alu­minium czy tkanin, są w stanie nadać wnętrzu wyjątkowego charak­teru. Chronią przy tym przed słońcem i wzrok­iem ciekaws­kich sąsi­adów. Nasza oferta przewiduje żaluzje o różnych sze­rokoś­ci­ach lameli — 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm i 75 mm.

  Również rolety, w tym rzym­skie, zapew­ni­ają atrak­cyjny wygląd, ofer­ują zaciem­nie­nie pomieszczeń oraz wysoką funkcjon­al­ność. Mogą być sterowane przy pomocy łań­cuszka, sznurka lub przełącznikiem na ścianie lub przy pomocy pilota. Dostępne w naszej ofer­cie elek­tryczne rolety współpracują również z sys­temami inteligent­nych domów.

  Zapraszamy do naszej siedz­iby zna­j­du­jącej się z Warsza­wie, lub kon­taktu tele­fon­icznego aby ustalić warunki współpracy!

  Żaluzje drew­ni­ane można obe­jrzeć w naszym salonie Warszawa.

  Żaluzje drew­ni­ane poziome o sze­rokości lamel 16mm są jed­nym z bardziej pop­u­larnych sys­temów zaciem­nień wnętrz. Pro­dukt ten może być znakomitą alter­natywą dla żaluzji o sze­rokości lamel 25mm, szczegól­nie w przy­padku mniejszych wymi­arów. Żaluzje 16mm spraw­iają wraże­nie lekkości i delikat­ności zwłaszcza w niewiel­kich pomieszczeni­ach i na małych oknach.

  Sze­rokość lameli 25mm
  Żaluzje poziome o sze­rokości lamel 25mm, są najpop­u­larniejszym rodza­jem żaluzji alu­min­iowych. Pros­tota kon­strukcji, wszech­stron­ność zas­tosowań oraz ich funkcjon­al­ność spraw­iają, że jest to często stosowany ele­ment deko­racji okien i wnętrz.Posiadamy bardzo bogatą paletę kolorów jed­no­bar­wnych, struk­tu­ral­nych bądź drukowanych. Stan­dar­d­owo żaluzje 25mm wykonu­jemy na sys­temie rynny górnej 24x26mm która pozwala na zas­tosowanie różnych sys­temów sterowa­nia (patrz sterowania).

  Sze­rokość lameli 35mm
  Takie żaluzje nadają się do mon­tażu na ramie okna lub na całej wnęce. Wys­tępują tylko w wer­sji aluminiowej.

  Sze­rokość lameli 50mm
  Żaluzje o tej sze­rokości lamel zyskują coraz więk­sze uznanie na pol­skim rynku. Dzięki solid­nej mechan­ice można wykony­wać żaluzje o znacznych gabary­tach, nawet do 15m². Stanowią one wtedy alter­natywę dla żaluzji pio­nowych. Zas­tosowanie dra­binek taś­mowych daje lep­sze zaciem­nie­nie, a jed­nocześnie dra­binki dobrane w odpowied­nim kolorze mogą stanowić doskon­ały ele­ment deko­ra­cyjny. Do żaluzji o dużych wymi­arach pole­camy sterowanie elektryczne

  Żaluzja drew­ni­ana 50mm mocow­ana nad wnęką oki­enną (takie same wymi­ary przy mon­tażu do sufitu

  Żaluzje drewniane

  zdję­cia zamon­towanych przez nas żaluzji drew­ni­anych 50mm

  Sze­rokość lameli 63mm i 70mm
  Żaluzje drew­ni­ane z takimi lame­lami ide­al­nie wpisują się do dużych nowoczes­nych wnętrz, mogą być sterowane sznurkiem, korbą lub elek­trycznie. Listki 70mm wys­tępują w wer­sji alu­min­iowej i drew­ni­anej. 63mm tylko w wer­sji drewnianej

  Żaluzje drew­ni­ane JASNO

  Drew­ni­ane żaluzje pro­dukowane z dbałoś­cią o detale

  Żaluzje JASNO blinds nie są zwykłymi drew­ni­anymi żaluz­jami. Ich jakość rozpoz­nają Państwo dzięki licznym, prze­myślanym szczegółom, których często pozbaw­ione są inne drew­ni­ane żaluzje.

  • Wykończe­nie lakierem: żaluzje JASNO blinds wykońc­zone są lakierem odpornym na zarysowa­nia, wilgoć i promie­nie UV. Nadają się więc także do stosowa­nia w łazienkach (ze względu na odporność na wilgoć i opryskanie wodą). Nie u wszys­t­kich pro­du­cen­tów jest to stan­dar­dem, lecz w JASNO tak: krawędzie boczne lameli również są lakierowane.
  • Trape­zoidalna listwa dolna: drew­ni­ana listwa pod­wies­zona pod lame­lami ma ksz­tałt trapezu. Dzięki temu w pozy­cji zamkniętej listwa dolna pozostaje ukryta za dolną lamelą, co daje spoko­jniejszy efekt. Pon­adto nie dotyka ona para­petu, co chroni go przed brzy­d­kimi zarysowaniami.
  • Sznurki z przodu i z tyłu lameli: JASNO zwraca uwagę na wszys­tkie szczegóły, jak na przykład sznurki dra­binkowe. Unika­towym rozwiązaniem jest umieszcze­nie otworów, przez które biegną sznurki, nie na środku lameli, lecz z ich przed­niej i tyl­nej strony. Odróż­nia to nasze pro­dukty od wyrobów innych marek, w których sznurki przeprowad­zone są przez otwory w ksz­tał­cie elipsy zna­j­du­jące się na środku lameli. Nasze żaluzje gwaran­tują dzięki temu lep­sze przy­ciem­nie­nie i więcej pry­wat­ności, a ich wygląd jest wyjątkowo prosty. To zapew­ni­a­jące pry­wat­ność rozwiązanie stanowi stan­dard w przy­padku żaluzji bez deko­ra­cyjnej taśmy drabinkowej.
  • Rodzaj drewna: drew­ni­ane żaluzje zyskują ekskluzy­wny wygląd dzięki sub­tel­nej struk­turze drewna z gatunku Paulow­nia. Jest ono lekkie, dzięki czemu ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji żaluzji. Drzewa z gatunku Paulow­nia zwanego także ‘drzewem księżnych’ są w więk­szości przy­pad­ków sad­zone przez człowieka, dlat­ego też ich stosowanie stanowi zrównoważony wybór.

  Wybór spośród najróżniejszych opcji żaluzji drewnianych

  W JASNO sami określają Państwo kolor i wymi­ary swoich żaluzji drew­ni­anych. Oprócz tego do Państwa dys­pozy­cji jest jeszcze kilka innych, wyjątkowych opcji, na które mogą Państwo zde­cy­dować się pod­czas zamaw­ia­nia żaluzji.

  • Sznurek do sterowa­nia żaluz­jami: jego kolor zostanie dopa­sowany do koloru lameli. Sami zde­cy­dują Państwo, z której strony sznurki mają zostać zamo­cow­ane. Drew­ni­ane uch­wyty sznurka będą miały taki sam kolor jak lamele.
  • Taśma dra­binkowa: koń­cowy szlif drew­ni­anych żaluzji! Sami mogą Państwo stworzyć własne, unikalne żaluzje dzięki taśmie deko­ra­cyjnej. Taśma ta zakrywa sznurek dra­binkowy i jest dostępna w różnych kolorach i dese­ni­ach. Wraz z kolorami lameli mogą Państwo tworzyć nieskońc­zoną liczbę kombinacji.
  • Alu­min­iowa szyna górna: żaluzje JASNO blinds są stan­dar­d­owo dostar­czane z szy­namigórnymi wyko­nanymi ze stali. To rozwiązanie nie nadaje się jed­nak do wilgo­t­nych pomieszczeń, takich jak łazienka. W takim przy­padku należy wybrać spec­jalną, nierdzewną, alu­min­iową szyną górną.
  • Drew­ni­ane lam­brekiny: Do kom­pletu mogą Państwo zde­cy­dować się na zakrycie alu­min­iowej lub stalowej szyny górnej przy pomocy drew­ni­anego lam­brek­ina. W przy­padku żaluzji JASNO blinds dostępne są różne mod­ele. Jeżeli mon­tu­jemy dwie żaluzje obok siebie, możemy zasłonić obie szyny górne przy pomocy jed­nego lam­brek­ina. Zapewni to spoko­jniejszy i prost­szy efekt.
  • Sterowanie Somfy: możliwe jest zdalne sterowanie żaluzji Blinds za pomocą sys­temu somfy. Szczegól­nie prak­ty­czne dla trudno dostęp­nych okien lub gdy chcemy reg­u­lować jed­nocześnie wiele żaluzji!

  JASNO: mon­taż drew­ni­anych żaluzji bez śladów

  Aby drew­ni­ane żaluzje ide­al­nie pasowały do okna, mogą one zostać zamon­towane na dwa sposoby. Ich wybór zależy od ilości dostęp­nego miejsca w otworze oki­en­nym, od tego, czy wnęka jest prosta oraz od sposobu otwiera­nia okna lub drzwi. Jako part­ner firmy JASNO udzie­limy Państwu fachowej porady na temat najwłaś­ci­wszego sposobu mon­tażu w danym przypadku.

  Mon­taż we wnęce okiennej

  W takim przy­padku żaluzja zna­j­duje się we wnęce oki­en­nej. Jest to często stosowane rozwiązanie, dzięki któremu drew­ni­ane żaluzje nie zachodzą na ściany pomieszczenia, lecz pozostają we wnęce okiennej.

  Mon­taż na murze

  Gdy mon­taż w świ­etle okna jest niemożliwy, żaluzje mogą zostać zamon­towane na murze. Oznacza to, że zostają one umieszc­zone przed otworem oki­en­nym, a więc będą odrobinę zachodz­iły na brzeg ściany. Jest to dobre rozwiązanie np. w przy­padku okien uchylno-​obrotowych lub w przy­padku ścian o nieład­nie wykońc­zonych krawędziach.

  JASNO (6)
  JASNO (6)
  JASNO (5)
  JASNO (5)
  JASNO (4)
  JASNO (4)
  JASNO (7)
  JASNO (7)
  JASNO (2)
  JASNO (2)
  JASNO (3)
  JASNO (3)
  JASNO (8)
  JASNO (8)
  JASNO (9)
  JASNO (9)
  JASNO
  JASNO
  JASNO (10)
  JASNO (10)
  JASNO (14)
  JASNO (14)
  JASNO (13)
  JASNO (13)
  JASNO (12)
  JASNO (12)
  JASNO (11)
  JASNO (11)

  ZOBACZ NOWY KAT­A­LOG KOLORÓW ŻALUZJI DREW­NI­ANYCH

  przykłady real­iza­cji: