verticale

 • Żaluzje, plisy, rolety

  Atrak­cyjne wiz­ual­nie i funkcjon­alne rolety oraz żaluzje drewniane

  Sku­pi­a­jąc dzi­ała­nia naszej firmy na deko­rac­jach okien, zapew­ni­amy Państwu dostęp do tysięcy wzorów tkanin, z których wykon­amy dla Państwa rolety rzym­skie, zasłony czy firanki. W naszej ofer­cie zna­jdą Państwo również gotowe żaluzje drew­ni­ane, bam­bu­sowe, skórzane lub wyko­nane z PVC. Jeśli chcą Państwo odmienić swoje wnętrza, nie mogą zapom­nieć o deko­rac­jach oki­en­nych, które są w stanie nadać pomieszcze­niu wyjątkowego stylu i wprowadzić pożą­dany nastrój.

  Poza atrak­cyjnym wyglą­dem, nasze pro­dukty zapew­ni­ają wysoką wartość funkcjon­alną. Doskon­ałym przykła­dem są tu dostępne w różnych kolorach żaluzje. Wyko­nane z drewna, alu­minium czy tkanin, są w stanie nadać wnętrzu wyjątkowego charak­teru. Chronią przy tym przed słońcem i wzrok­iem ciekaws­kich sąsi­adów. Nasza oferta przewiduje żaluzje o różnych sze­rokoś­ci­ach lameli — 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm i 75 mm.

  Również rolety, w tym rzym­skie, zapew­ni­ają atrak­cyjny wygląd, ofer­ują zaciem­nie­nie pomieszczeń oraz wysoką funkcjon­al­ność. Mogą być sterowane przy pomocy łań­cuszka, sznurka lub przełącznikiem na ścianie lub przy pomocy pilota. Dostępne w naszej ofer­cie elek­tryczne rolety współpracują również z sys­temami inteligent­nych domów.

  Zapraszamy do naszej siedz­iby zna­j­du­jącej się z Warsza­wie, lub kon­taktu tele­fon­icznego aby ustalić warunki współpracy!

  Żaluzje drew­ni­ane można obe­jrzeć w naszym salonie Warszawa.

  Żaluzje drew­ni­ane poziome o sze­rokości lamel 16mm są jed­nym z bardziej pop­u­larnych sys­temów zaciem­nień wnętrz. Pro­dukt ten może być znakomitą alter­natywą dla żaluzji o sze­rokości lamel 25mm, szczegól­nie w przy­padku mniejszych wymi­arów. Żaluzje 16mm spraw­iają wraże­nie lekkości i delikat­ności zwłaszcza w niewiel­kich pomieszczeni­ach i na małych oknach.

  Sze­rokość lameli 25mm
  Żaluzje poziome o sze­rokości lamel 25mm, są najpop­u­larniejszym rodza­jem żaluzji alu­min­iowych. Pros­tota kon­strukcji, wszech­stron­ność zas­tosowań oraz ich funkcjon­al­ność spraw­iają, że jest to często stosowany ele­ment deko­racji okien i wnętrz.Posiadamy bardzo bogatą paletę kolorów jed­no­bar­wnych, struk­tu­ral­nych bądź drukowanych. Stan­dar­d­owo żaluzje 25mm wykonu­jemy na sys­temie rynny górnej 24x26mm która pozwala na zas­tosowanie różnych sys­temów sterowa­nia (patrz sterowania).

  Sze­rokość lameli 35mm
  Takie żaluzje nadają się do mon­tażu na ramie okna lub na całej wnęce. Wys­tępują w wer­sji drew­ni­anej i aluminiowej.

  Sze­rokość lameli 50mm
  Żaluzje o tej sze­rokości lamel zyskują coraz więk­sze uznanie na pol­skim rynku. Dzięki solid­nej mechan­ice można wykony­wać żaluzje o znacznych gabary­tach, nawet do 15m². Stanowią one wtedy alter­natywę dla żaluzji pio­nowych. Zas­tosowanie dra­binek taś­mowych daje lep­sze zaciem­nie­nie, a jed­nocześnie dra­binki dobrane w odpowied­nim kolorze mogą stanowić doskon­ały ele­ment deko­ra­cyjny. Do żaluzji o dużych wymi­arach pole­camy sterowanie elektryczne

  Żaluzja drew­ni­ana 50mm mocow­ana nad wnęką oki­enną (takie same wymi­ary przy mon­tażu do sufitu

  Żaluzje drewniane

  zdję­cia zamon­towanych przez nas żaluzji drew­ni­anych 50mm

  Sze­rokość lameli 70mm i 75mm
  Żaluzje drew­ni­ane z takimi lame­lami ide­al­nie wpisują się do dużych nowoczes­nych wnętrz, mogą być sterowane sznurkiem, korbą lub elek­trycznie. Listki 70mm wys­tępują w wer­sji alu­min­iowej i drew­ni­anej. 75mm tylko w wer­sji drewnianej

  ZOBACZ NOWY KAT­A­LOG KOLORÓW ŻALUZJI DREWNIANYCH

  przykłady real­iza­cji: