Kar­nisze to jeden z ważnych ele­men­tów deko­racji okna. Od ich koloru, ksz­tałtu oraz mate­ri­ału zas­tosowanego do ich pro­dukcji zależy, jaki charak­ter będzie miało okno i czy deko­racja spełni swoje zada­nia. Sprawdź, jakie kar­nisze najlepiej wybrać do różnych aranżacji.

Kar­nisze metalowe

Kar­nisze met­alowe to obec­nie jeden z najpop­u­larniejszych typów. Mogą być pro­dukowane z różnych met­ali, a w zależności od użytego surowca różni się ich wygląd oraz kolor. Kar­nisze tego typu są, dostępne w ciem­nych odcieni­ach czarnego niklu, antra­cytu oraz tytanu a także w wer­sji przy­pom­i­na­jącej stal nierdzewną oraz w kolorze inox. Ciekawie prezen­tują się kar­nisze w matowych odcieni­ach chromu, satyny oraz sre­bra, a także styl­i­zowane na stare złoto i inne met­ale szlachetne.

Dobier­a­jąc kar­nisze met­alowe do wnętrza, warto szukać rozwiązań spójnych z innymi ele­men­tami wyposaże­nia wnętrza całego pomieszczenia. Ciekawym pomysłem jest zas­tosowanie kar­niszy oraz lamp w tym samym odcie­niu met­alu, można także połączyć je z podob­nymi styl­isty­cznie oku­ci­ami mebli. Dzięki temu prostemu zabiegowi uzyskamy styl­isty­cznie spójną całość. Met­alowe kar­nisze w odcie­niu stali nierdzewnej ide­al­nie skom­ponują się z nowoczes­nymi wnętrzami, z kolei w wer­sji inox świet­nie zaprezen­tują się we wnętrzach o charak­terze rustykalnym, ład­nie pod­kreśla­jąc głębię koloru drew­ni­anych mebli i dodatków.

Kar­nisze drewniane

Kar­nisze drew­ni­ane to ide­alny sposób na stworze­nie domowej, pełnej ciepła atmos­fery. Ide­al­nie nadają się do salonów oraz syp­i­alni, gdzie szczegól­nie zależy nam na stworze­niu kli­matu intym­ności. Ze względu na swój niek­wes­t­ionowany urok, kar­nisze oki­enne wyko­nane z drewna mogą być stosowane prak­ty­cznie we wszys­t­kich wnętrzach, jed­nak najlepiej prezen­tują się w dużych i raczej wyso­kich pomieszczeni­ach, w których prezen­tują się ele­gancko, lekko i efektownie.

Drew­ni­ane kar­nisze powinny mieć odcień zbliżony do podłóg, drzwi oraz innych drew­ni­anych ele­men­tów wyposaże­nia. Obec­nie bez trudu można dobrać kar­nisze w prak­ty­cznie każdym odcie­niu drewna, od naj­jaśniejszych do naj­ciem­niejszych, więc dobranie odpowied­niego odcienia nie powinno stanowić problemu.

Gdzie kupić kar­nisze sufi­towe Warszawie?

Po wpisa­niu w wyszuki­warce Google hasła „kar­nisze Warszawa” możemy znaleźć wiele sklepów ofer­u­ją­cych pro­dukty do deko­racji okien. Warto jed­nak wybrać sklep z kar­niszami w Warsza­wie, którego pra­cown­icy nie tylko pomogą dobrać odpowiedni pro­dukt, ale także będą służyć poradą w sprawie jego aranżacji. W przy­padku deko­racji okien o niety­powych ksz­tał­tach lub położe­niu dobrym rozwiązaniem mogą być kar­nisze na wymiar, pro­dukowane na spec­jalne zamówie­nie klienta. Decy­du­jąc się na tą opcję zysku­jesz pewność, że kar­nisze będą ide­al­nie dopa­sowane do wybranego wnętrza. Ciekawą inspiracją są także kar­nisze elek­tryczne, napędzane sil­nikiem elek­trycznym, sterowane za pomocą bezprze­wodowego pilota, które ide­al­nie sprawdzają się w przy­padku dużych okien tara­sowych, budynków typu lofty, a także w salach konferencyjnych.

Kar­nisze drew­ni­ane, met­alowe oraz elek­tryczne to pro­dukty, które pomogą nam pod­kreślić charak­ter wybranej aranżacji. Warto poświę­cić trochę czasu na dobranie ide­al­nego kar­nisza do planowanej deko­racji okiennej.