Kar­nisze to z pozoru niepo­zorny pro­dukt, który w rzeczy­wis­tości stanowi bardzo ważną część deko­racji oki­en­nej. To od kar­niszy w dużej mierze zależy sposób mocow­a­nia firan i zasłon, a także sposób ich upię­cia. Jakie rodzaje kar­niszy możemy wyróżnić?

Kar­nisze ści­enne oraz sufitowe

Jed­nym z najważniejszych kry­ter­iów różnicu­ją­cych kar­nisze jest sposób ich mocow­a­nia. Najpop­u­larniejsze rodzaje to obec­nie kar­nisze ści­enne oraz sufi­towe, z których pier­wsze są przy­mo­cowywane tuż nad ramą oki­enną, bezpośred­nio do ściany. W tej kat­e­gorii możemy wyróżnić kar­nisze ści­enne met­alowe oraz drew­ni­ane, w zależności od mate­ri­ału, z którego zostały wyko­nane. Z kolei kar­nisze sufi­towe mocow­ane są do sufitu tuż nad oknem. Wybór sposobu mocow­a­nia powinien być uza­leżniony przede wszys­tkim od możli­wości aranża­cyjnych, w tym od wielkości przestrzeni pomiędzy górną ramą oki­enną a sufitem oraz tego, jakie kar­nisze będą pasowały do planowanej deko­racji okna.

Kar­nisze drążkowe

Kole­jnym kry­terium na pod­stawie którego wyróż­ni­amy kat­e­gorie kar­niszy, jest sposób w jaki mocu­jemy na nich zasłony i firany. Jed­nym z najczęś­ciej wybier­anych, trady­cyjnych rodza­jów są kar­nisze drążkowe, na których zasłony są mocow­ane za pomocą spec­jal­nych taśm lub oczek. W kat­a­lo­gach pro­du­cen­tów mamy obec­nie duży wybór kar­niszy drążkowych drew­ni­anych, met­alowych oraz wyko­nanych z postarzanego mosiądzu, o różnych ksz­tał­tach i wielkoś­ci­ach, dzięki czemu można z łat­woś­cią wybrać pro­dukt pasu­jący prak­ty­cznie do każdej aranżacji wnętrza, od rustykalnej po nowoczesną.

Kar­nisze szynowe oraz linkowe

Nieco mniej pop­u­larne, ale równie prak­ty­czne, są kar­nisze szynowe, na których mocu­jemy firany za pomocą żabek lub spec­jal­nych uch­wytów. Ten rodzaj kar­niszy doskonale sprawdza się do dużych okien, ponieważ szyna jest drożna na całej dłu­gości, dzięki czemu możemy jed­nym ruchem zasłonić całe okno. Zaletą kar­niszy szynowych jest także możli­wość dos­tosowa­nia ich ksz­tałtu do pomieszczeni, dzięki czemu dobrze sprawdzają się przy oknach narożnych i wykus­zowych, gdzie kar­nisze drążkowe nie zawsze sobie radzą.

Ostatni rodzaj to kar­nisze linkowe, w których zasłony i firany są umieszczane na cienkiej lince. To bardzo nowoczesny typ kar­niszy, który dobrze pasuje do wnętrz w stylu min­i­mal­isty­cznym, ponieważ delikatna i z reguły nie rzu­ca­jąca się w oczy linka nie domin­uje deko­racji okna.

Kar­nisze elektryczne

Jed­nym z nowoczes­nych i wygod­nych w uży­ciu typów są kar­nisze elek­tryczne, umożli­wia­jące sterowanie zasłoną lub firanką bez konieczności wstawa­nia z kanapy. Kar­nisze tego rodzaju wyposażone są w sil­niczek, który napędza cały mech­a­nizm. W zależności od rodzaju kar­nisze mogą być sterowane za pośred­nictwem pilota lub za pomocą przy­cisku umieszc­zonego w ścianie, ten pro­dukt dobrze sprawdza się w przestrzeni biurowej, między innymi w salach kon­fer­en­cyjnych, a także w poko­jach dzi­en­nych o dużej powierzchni, w których trady­cyjne kar­nisze mogą być sto­sunkowo uciążliwe w obsłudze.

Kar­nisze pod­wójne i pojedyncze

Kar­nisze pod­wójne to pro­dukt, który umożli­wia zamo­cow­anie zasłonki oraz firanki. To prak­ty­czne rozwiązanie w pomieszczeni­ach o trady­cyjnym oraz rustykalnym wys­troju, w których deko­racja okna składa się z delikat­nej firany oraz nieco cięższej, nie prze­puszcza­jącej światła zasłony. Z kolei kar­nisze poje­dyncze są często wybier­ane w aranżac­jach nowoczes­nych oraz inspirowanych tren­dem skan­dy­nawskim, w których sto­suje się tylko firanę lub tylko zasłonkę.