Kar­nisze zna­j­dują zas­tosowanie we wszys­t­kich rodza­jach pomieszczeń, w których planu­jemy deko­racje okna. Duża dostęp­ność kar­niszy wyko­nanych z drewna, met­alu oraz tworzyw sztucznych, zapro­jek­towanych w zgodzie z pop­u­larnymi tren­dami aranżacji wnętrz sprawia, że kar­nisze mogą być stosowane prak­ty­cznie w każdym pomieszcze­niu, zarówno w domu jak i w biurze.

Kar­nisze do pokoju dziennego

Deko­racja okna w dużej mierze decy­duje o charak­terze pomieszczenia, nada­jąc mu przy­tulny lub bardziej ofic­jalny charak­ter. Decy­du­jąc się na kar­nisze do salonu, warto mieć na uwadze zarówno rodzinna atmos­ferę jak i reprezen­ta­cyjny charak­ter tego miejsca, a także funkcjon­al­ność. W pokoju dzi­en­nym, który zazwyczaj służy jako przestrzeń rodzinna, w której domown­icy spędzają wspól­nie czas na oglą­da­niu telewizji, grach plan­szowych oraz roz­mowach, sprawdzają się klasy­czne kar­nisze, które pod­kreślają intymny charak­ter wnętrza. Ide­al­nym rozwiązaniem będą kar­nisze ści­enne lub sufi­towe z drewna w ciepłych odcieni­ach, również ozdo­bione delikat­nymi żło­bi­eni­ami. Jeżeli salon służy nam głównie do przyj­mowa­nia gości, warto postawić na ele­ganckie kar­nisze, np. wyko­nane ze szc­zotkowanego alu­minium lub mosiądzu, które pod­kreślą ofic­jalny charak­ter spotkań z bliższymi i dal­szymi przyjaciółmi.

Kar­nisze do kuchni

Kar­nisze do kuchni to funkcjon­alny sposób na prostą i zarazem ele­gancką deko­rację okna. W otwartej kuchni z reguły zależy nam na uzyska­niu jak najwięk­szej ilości światła dzi­en­nego, dlat­ego też kar­nisze w tym pomieszcze­niu często służą do zaw­ieszenia krót­kich firanek. Warto dobrać kar­nisze do kuchni, które nie przytłoczą aranżacji okna, zostaw­ia­jąc deko­ra­cyjne, bogato zdo­bione wer­sje do bardziej reprezen­ta­cyjnych pomieszczeń. W kuchni sprawdzą się kar­nisze drew­ni­ane, met­alowe oraz z tworzyw sztucznych, które można łatwo utrzy­mać w czystości.

Kar­nisze w przestrzeni biurowej

Biura oraz sale kon­fer­en­cyjne to miejsca, w których często zależy nam na zapewnie­niu pry­wat­ności i osłonię­ciu prze­biegu spotkań biz­ne­sowych przed wzrok­iem prze­chod­niów. Ze względu na specy­ficzny charak­ter przestrzeni biurowej, deko­racje okna powinny być stonowane i ele­ganckie, raczej utrzy­mane w stylu trady­cyjnym lub nowoczes­nym niż rustykalnym. Kluczem do sukcesu jest tutaj zachowanie umi­aru oraz stworze­nie ele­ganck­iej deko­racji okna, która będzie stanow­iła tło dla ważnych spotkań fir­mowych. W tym samym tonie powinny być utrzy­mane kar­nisze. Dobrze sprawdzają się wyko­nane z tworzyw sztucznych kar­nisze szynowe, które mogą być stosowane także do okien dużych i narożnych, z którymi często mamy do czynienia w biu­rach. Zas­tosowanie takiego pro­duktu umożliwi dos­tosowanie ksz­tałtu np. poprzez wygię­cie kar­nisza pod kątem prostym, a jed­nocześnie poz­woli zasłonić całe okno jed­nym ruchem dłoni. W pomieszczeni­ach biurowych warto zas­tosować kar­nisze elek­tryczne, wyposażone w sil­nik napędza­jący mech­a­nizm steru­jący ruchem zasłon. To wygodny sposób na zapewnie­nie pry­wat­ności, a możli­wość zasłonię­cia okna w trak­cie spotka­nia, bez konieczności wstawa­nia od stołu obrad, za pośred­nictwem jed­nego przy­cisku na pilocie, jest bardzo komfortowe.

Kar­nisze są tak samo często stosowane w mieszka­ni­ach pry­wat­nych jak i w biu­rach. Inne zas­tosowa­nia to między innymi sale teatralne oraz ośrodki kul­tury, w których kar­nisze są wyko­rzysty­wane do podtrzymy­wa­nia kur­tyn odd­ziela­ją­cych pub­liczność od sceny.