Plisy są coraz częś­ciej wybier­anymi osłon­ami oki­en­nymi do domów urządzanych zarówno w stylu nowoczes­nym, jak i klasy­cznym, w związku z czym konieczne jest, by ist­niał ich sze­roki wybór. To one są najbardziej uni­w­er­salne, pasują do różnych rodza­jów okien, dlat­ego twor­zone są w wielu ksz­tał­tach i są ze względu na nie dzielone. Nasza firma ofer­uje wiele mod­eli plis w kilku kategoriach.

Pier­wszym rodza­jem plis są te mon­towane do okien w pio­nie, które obsługi­wane są uch­wytem. Stanowią najbardziej stan­dar­d­ową grupę tego typu osłon. Nie są wyposażone w sznurek steru­jący– do tego celu służy spec­jalna rączka, zamon­towana na górnej i dol­nej części plis. Mon­tuje się je w trady­cyjnych, pros­tokąt­nych oknach, najlepiej umiejs­cowionych sto­sunkowo nisko, by bez prob­lemu dosięgnąć uch­wytu, za pomocą którego zasła­nia i odsła­nia się szyby okienne.

Podobne są plisy mon­towane w pio­nie, obsługi­wane za pomocą sznurka. Ich kon­strukcja różni się jedynie sposobem sterowa­nia– nie odbywa się to za pomocą wbu­dowanego uch­wytu, lecz poprzez pocią­ganie za przy­mo­cow­aną obok linkę. Jest to rozwiązanie szczegól­nie przy­datne w sytu­acji, gdy nasze okna zna­j­dują się w trudno dostęp­nych miejs­cach i się­ganie do szyb jest prob­lematy­czne. Ist­nieją plisy wyposażone w jeden lub dwa sznurki, w zależności od tego, w jakim kierunku chcemy odsła­niać okna– drugi sznurek pozwala na przemieszczanie osłon w obie strony– w górę i w dół. Ten rodzaj plis jest więc bardziej funkcjon­alny i pozwala łatwiej mody­fikować ilość wpada­jącego światła.

Ciekawym rozwiązaniem są także plisy wyko­nane z dwóch tkanin. Mogą być one połąc­zone w jedną całość lub stanowić dwa odrębne ele­menty, prze­suwane osobno. Tutaj także ist­nieje możli­wość zas­tosowa­nia zarówno uch­wytów, jak i sznurków steru­ją­cych, w zależności od tego, jak jest nam wygodniej.

Inną grupą plis są te dedykowane do okien ze skosami. Mają one niety­pową budowę, ponieważ rozkładają się w innej płaszczyźnie, aniżeli te stan­dar­d­owe. Mogą one być połąc­zone z plisami stan­dar­d­owymi, jeśli okno ma niety­powy ksz­tałt tylko w jed­nym miejscu. Takie plisy sprawdzają się wszędzie tam, gdzie żadna inna osłona nie miałaby szans się wpasować.

Świet­nym pomysłem jest również zas­tosowanie plis na okna dachowe. Każdy, kto posi­ada tego typu okna, doskonale wie, jak prob­lematy­czne jest zasłonię­cie ich czymkol­wiek. Wpada przez nie dużo światła, w wyniku czego pomieszcze­nie mocno się nagrzewa. W takiej sytu­acji nie mamy możli­wości zaw­ieszenia zasłon, ponieważ nijak nie będą one przyle­gać do ściany. W związku z tym osłona na okna musi być zamon­towana tak, by ściśle stykać się z szybą. Pozwalają na to właśnie plisy, które możemy zamon­tować w dowolny sposób, wedle naszego uzna­nia. Możemy tutaj poz­wolić sobie na poje­dyncze plisy lub pod­wójne, dzięki czemu zade­cy­du­jemy o miejscu wpada­nia światła słonecznego do środka. Warto wspom­nieć, że w wypadku okien dachowych sto­suje się raczej uch­wyty zami­ast sznurków sterujących.

Na pop­u­larności zyskują ostat­nimi czasy plisy dedykowane do pla­fonów i okien zimowych. Mogą być one mon­towane w oknach różnego rodzaju, nieza­leżnie od tego, jaki mają ksz­tałt. W nowoczes­nych domach coraz częś­ciej tworzy się ogrody zimowe, które cieszą swoim pięknem przez długi czas, jed­nak wyma­gają stałego dostępu światła, w związku z czym okna muszą być tam duże. Cza­sem, gdy potrze­bu­jemy odpocząć pośród roślin, mamy ochotę odciąć się od świata, w czym pomogą nam plisy. Są one wyko­nane z mate­ri­ału odpornego na kurz i wilgoć, dzięki czemu nie musimy obaw­iać się, że nie posłużą nam one odpowied­nio długo.