Rolety plisowane, czyli tak zwane plisy to bardzo pop­u­larny rodzaj osłon oki­en­nych. Jest to doskon­ała alter­natywa dla klasy­cznych zasłon, ponieważ pełni podobne funkcje– chroniące przed słońcem oraz deko­ra­cyjne. Coraz częś­ciej wybier­ane są do nowoczes­nych mieszkań, w których stanowią funkcjon­alną ozdobę.

Głównym zas­tosowaniem plis oki­en­nych jest ochrona przed światłem słonecznym. Dostęp­nych jest wiele ich wari­antów, które różnią się prze­puszczal­noś­cią wspom­ni­anego światła i to od wyboru mate­ri­ału zależy, jak inten­sy­wna będzie ta ochrona. Rolety plisowane szczegól­nie przy­datne są w słoneczne, let­nie dni, kiedy to razem z promieni­ami słońca do domu prze­dostaje się także wysoka tem­per­atura. Bywa to naprawdę uciążliwe, ponieważ mieszkanie przes­taje być wtedy schronie­niem przed upałem. Zasłony często nie zatrzy­mują wystar­cza­jącej ilości światła i ciepła, ponieważ niedostate­cznie przyle­gają do szyb oki­en­nych. Plisy są nato­mi­ast tutaj świet­nym rozwiązaniem, gdyż stanowią izo­lację ter­miczną i nie pozwalają na nagrzanie pomieszczenia. Ana­log­icznie dzieje się w cza­sie zim­nych dni, kiedy to zasłonięte plisy nie pozwalają na uciekanie z mieszka­nia na zewnątrz ciepłego powi­etrza. Zas­tosowanie ich jako osłony przed światłem słonecznym jest tutaj niezwykle wygodne, ponieważ zaciem­nie­nie pomieszczeń można dozować i to w dość ory­gi­nalny sposób, bowiem są one prze­suwalne w pio­nie– w górę i w dół, w prze­ci­wieńst­wie do rolet i żaluzji, które dzi­ałają tylko w jed­nym kierunku. Plisy mogą w ten sposób tylko częś­ciowo zasłonić okno w intere­su­ją­cym nas miejscu, cho­ci­ażby po to, by nie zaciem­niać pomieszczenia zupełnie, a jedynie zakryć punkt, w którym aktu­al­nie jest na niebie słońce.

Plisy, oprócz skutecznej ochrony przed światłem słonecznym i wysokimi tem­per­at­u­rami, mają swoje zas­tosowanie w zapew­ni­a­niu pry­wat­ności. Każdy z nas zapewne dobrze zna ciekawskie spo­jrzenia sąsi­adów i przy­pad­kowych prze­chod­niów, którzy niby ukrad­kiem zerkają w nasze okno. Taki brak pry­wat­ności powoduje, że nie czu­jemy się swo­bod­nie nawet w swoim domu. Zamon­towanie plis w oknach sprawi, że pozbędziemy się „obser­wa­torów” i wresz­cie nasz dom stanie się ostoją, w której możemy być sobą. Fan­tasty­czne jest tutaj to, że odci­na­jąc się od wścib­s­kich podglą­daczy, nie musimy w zupełności zasła­niać dopływu światła– wystar­czy że plisy prze­suniemy w odpowied­nie miejsce okna, a będziemy mogli cieszyć się zarówno pry­wat­noś­cią, jak i nat­u­ral­nie jas­nym pomieszczeniem.

Osłona okien w formie plis daje możli­wość zakrycia także tych bardziej niewymi­arowych okien o wymyśl­nych ksz­tał­tach, jak cho­ci­ażby w formie trójkątów czy kół. W takich sytu­ac­jach niewykon­alne jest zas­tosowanie jakiekol­wiek innego rozwiąza­nia– nie sprawdzą się tu żadne zasłony, żaluzje czy zwykle rolety. Plisy nato­mi­ast mogą być wyko­nane w nie­s­tandar­d­owych ksz­tał­tach, dzięki czemu wpa­sują się w każde okno. Bez prob­lemu zamon­tować je można też w oknach dachowych, gdzie ściana jest pochyła i zasłony oraz żaluzje po prostu nie przyle­gałyby do niej.

Plisy sto­suje się także jako deko­rację wnętrz. Szczegól­nie pop­u­larne jest umieszczanie ich w mieszka­ni­ach nowoczes­nych, gdzie często rezygnuje się z trady­cyjnych zasłon. Ogromny wybór kolorów i wzorów poz­woli na ide­al­nie dopa­sowanie plis do całości wys­troju. Plisy mogą stanowić także motyw prze­wodni, nada­jący charak­ter pomieszczeniu.

Wielość zas­tosowań plis oki­en­nych jest ich nieza­przeczal­nym atutem, a łat­wość ich użytkowa­nia sprawia, że wybier­ane są one coraz chęt­niej. Z jed­nej strony są one niesamowicie funkcjon­alne, z drugiej zapew­ni­ają doskon­ały, niepow­tarzalny wygląd w każdym pomieszczeniu.