Rolety rzym­skie często są kojar­zone ze stylem aranżacji wnętrz klasy­cznym oraz rustykalnym, jed­nak ze względu na dużą dostęp­ność różnorod­nych tkanin, ich wzorów oraz kolorów, a także właś­ci­wości, mogą być wyko­rzysty­wane w wielu różnych pomieszczeni­ach oraz sty­lach. Warto być na bieżąco z najnowszymi tren­dami i wyko­rzys­tać je do urządzenia włas­nego mieszkania.

Nowoczesne firany– rolety rzymskie

Rolety rzym­skie są obec­nie wyko­rzysty­wane jako nowoczesna alter­natywa dla trady­cyjnych firan. Rolety mogą być szyte z delikat­nych mate­ri­ałów, takich jak tiul oraz woal, które trady­cyjnie są wyko­rzysty­wane do pro­dukcji firan, dzięki czemu z powodze­niem zastępują je w nowoczes­nych aranżac­jach oki­en­nych. Wybór rolet trans­par­ent­nych, które tak samo jak firany prze­puszczają dużą ilość promieni słonecznych, to rozwiązanie ide­alne do salonu, jadalni, a także do kuchni. Warto pamię­tać, że zastosowanie rolet rzym­s­kich w zastępst­wie firan dobrze sprawdzi się jako ele­ment min­i­mal­isty­cznych aranżacji w stylu skan­dy­nawskim, w których oszczędna w kroju roleta spisuje się znacznie lep­iej niż fan­tazyjnie upięta firana.

Rolety rzym­skie weneckie

Rolety rzym­skie w stylu weneckim to ekskluzy­wny sposób deko­racji okna. Podob­nie jak inne typyrolet rzym­s­kich szyte są z tkanin, najczęś­ciej jed­nak do ich tworzenia wyko­rzys­tuje się ele­ganckie i sub­telne mate­ri­ały lekko marszc­zone lub pofał­dowane, takie jak organza, oraz woal dobrej jakości. Rolety weneckie po rozłoże­niu przy­pom­i­nają klasy­czne zasłony, a po ich pod­ciąg­nię­ciu do góry delikat­nie marszczą się w pio­nie, tworząc na całej powierzchni charak­terysty­czne bufy. Taka aranżacja daje niezwykle ciekawe efekty wiz­ualne i może być stosowana w salonach, syp­i­al­ni­ach, a także w ele­ganc­kich salach konferencyjnych.

Rolety aus­tri­ackie

Rolety aus­tri­ackie to jedna z odmian rolet rzym­s­kich, charak­teryzu­jąca się sposobem ich ułoże­nia. Rolety aus­tri­ackie są szyte w taki sposób, że na ich górnej krawędzi tworzy się deko­ra­cyjna fałda. Opuszc­zone rolety są gład­kie i przy­pom­i­nają zwykłe zasłony, jed­nak w trak­cie pod­noszenia marszczą się w pio­nie, tworząc fałdy o ksz­tał­cie półk­sięży­ców. Tego typu rolety są bardzo ele­ganckie i zarazem deko­ra­cyjne, dzięki czemu dobrze sprawdzają się zarówno w kuchni, jak i salonie oraz biurowych pomieszczeni­ach reprezentacyjnych.

Rolety rzym­skie zaciemniające

Rolety rzym­skie zaciem­ni­a­jące to inspiracja dla osób, które cenią sobie wysoki kom­fort wypoczynku. Rolety tego typu nie prze­puszczają prak­ty­cznie w ogóle promieni słońca, chroniąc pomieszcze­nie przed ciekawskimi spo­jrzeni­ami prze­chod­niów, ale także przed słońcem. To ide­alne rozwiązanie dla osób, które ze względu np. na tryb wykony­wanej pracy są zmus­zone odsyp­iać w dzień i zależy im na takiej deko­racji okna, która nie będzie prze­puszczała promieni światła. Rolety zaciem­ni­a­jące są z reguły szyte z grubych tkanin o bardzo niskim stop­niu trans­par­ent­ności, często wyko­rzysty­wane są także pod­szewki zaciem­ni­a­jące typu black out.

Rolety rzym­skie inspirują deko­ra­torów wnętrze do tworzenia coraz to nowych typów aranżacji, a hasło „rolety rzym­skie Warszawa” jest obec­nie jed­nym z najczęś­ciej wyszuki­wanych w pop­u­larnych wyszuki­warkach inter­ne­towych. Warto zapoz­nać się z aktu­al­nymi tren­dami i poszukać inspiracji na zas­tosowanie rolet rzym­s­kich we włas­nym mieszkaniu.