Rolety rzym­skie to obec­nie jeden z najpop­u­larniejszych sposobów na deko­rację okna oraz osłonię­cie pomieszczenia przed promieni­ami słońca oraz wzrok­iem prze­chod­niów. Rolety szyte z dobrej jakości tkanin mogą być wyko­rzysty­wane w domowym zaciszu oraz w przestrzeni biurowej, a ich bogata funkcjon­al­ność sprawia, że mogą być stosowane prak­ty­cznie we wszys­t­kich typach pomieszczeń.

Rolety rzym­skie: podział ze względu na tkaniny

Rzym­skie rolety, które niek­tórzy klienci określają także jako żaluzje rzym­skie, mogą być uszyte z wielu rodza­jów mate­ri­ałów. Jed­nym z pod­sta­wowych kry­ter­iów, na pod­stawie których rozróż­ni­amy rodzaje rolet rzym­s­kich na pod­stawie zas­tosowanej tkaniny, jest jej trans­par­ent­ność. Wyróż­ni­amy tutaj rolety trans­par­entne, uszyte z mate­ri­ałów prze­puszcza­ją­cych dużą ilość promieni słonecznych, ale chronią­cych wnętrze przed wzrok­iem prze­chod­niów, ide­alne do zas­tosowa­nia w pokoju dzi­en­nym. Drugi typ to rolety zaciem­ni­a­jące, uszyte z grubych tkanin nie prze­puszcza­ją­cych promieni słońca. W pro­ce­sie pro­dukcji rolet zaciem­ni­a­ją­cych często wyko­rzys­tuje się tkaniny typu black-​out jako pod­szewkę do dowol­nie wybranego rodzaju tkaniny, dzięki czemu łączy się odpowiedni wzór i kolor, pasu­jący do wnętrza, z funkcją zatrzymy­wa­nia światła. Takie rolety są chęt­nie stosowane w syp­i­al­ni­ach oraz domowych gabi­ne­tach, w których zależy nam na kom­for­towych warunk­ach do wypoczynku lub pracy. Połącze­niem tych dwóch typów są rolety poł– trans­par­entne, uszyte z tkanin o śred­niej prze­puszczal­ności światła.

Rolety rzym­skie: podział ze względu na sposób szycia

Rolety rzym­skie (inna nazwa, pod którą są znane, to zasłony rzym­skie), różnią się między sobą nie tylko wyborem tkaniny, ale także sposobem jej szy­cia. Jeden z najpop­u­larniejszych sposobów szy­cia określa się jako „paty­czkami do przodu”, ze względu na widoczne na role­cie deko­ra­cyjne szprosy w tunelach z mate­ri­ału. Odległości pomiędzy szprosami mogą być różne zależnie od pro­jektu rolety i są planowane w taki sposób, aby zapo­b­ie­gać wypala­niu mate­ri­ału przez słońce również w sytu­acji, kiedy roleta jest opuszczona.

Kole­jnym sposób szy­cia rolet rzym­s­kich polega na umieszcze­niu poziomych taśm tunelowych z tyłu mate­ri­ału, co pozwala uzyskać gładką powierzch­nię ozdo­bioną deko­ra­cyjnymi szprosami. Ten typ szy­cia najlepiej sprawdza się w przy­padku cien­kich tkanin połąc­zonych z równie delikat­nymi, niezbyt wyraźnie widocznymi szprosami oraz obciążnikami, które utrzy­mują roletę we właś­ci­wej pozycji.

Trzecim, równie pop­u­larnym sposobem szy­cia, jest wszy­cie taśm pio­nowo, dzięki czemu tkan­ina układa się w równoległe fałdy, które dzięki odpowied­niemu przeszy­ciu mate­ri­ału mogą być widoczne także po całkow­itym rozłoże­niu rolety rzym­skiej. Ten sposób szy­cia wyko­rzys­tuje się między innymi do pro­dukcji drapowanych rolet w stylu aus­tri­ackim lub angielskim.

Rolety rzym­skie: podział ze względu na sposób sterowa­nia i montażu

Rolety rzym­skie dzie­limy także ze względu na sposób ich sterowa­nia. Wyróż­ni­amy tutaj rolety sterowane za pomocą pilota, wyposażone w sil­niczek elek­tryczny, umożli­wia­jący zasłonię­cie lub odsłonię­cie okna bez konieczności wstawa­nia z kanapy, nawet ze znacznej odległości. Opcja alter­natywa to klasy­czne rolety sterowane za pomocą przy­mo­cow­anego do nich sznureczka.

Rolety rzym­skie mogą być mon­towane bezpośred­nio do ściany, ale także za pośred­nictwem kar­nisza, na którym są umieszczane. W obu przy­pad­kach niezbędne jest wywierce­nie otworów umożli­wia­ją­cych zamo­cow­anie mech­a­nizmu, jed­nak w przy­padku zas­tosowa­nia kar­nisza zysku­jemy możli­wość częst­szej zmi­any deko­racji okna, a w razie konieczności może on posłużyć także do zaw­ieszenia zasłonki lub firany.

Rolety rzym­skie w ofer­cie Ardeko są dostępne w wielu rodza­jach, wśród których każdy z pewnoś­cią zna­jdzie coś odpowied­niego dla siebie. Warto zapoz­nać się z rodza­jami rolet i wybrać te, które najlepiej będą pasowały do pomieszczenia, w którym będą się znajdować.