Rolety rzym­skie mogą być stosowane w wielu rodza­jach pomieszczeń, głównie ze względu na ciekawą funkcjon­al­ność oraz dużą dostęp­ność tkanin o różnych cechach, kolorach i wzo­rach. W jakich pomieszczeni­ach rolety rzym­skie sprawdzą się najlepiej?

Rolety rzym­skie w salonie

Salon to jedno z pomieszczeń, w których najczęś­ciej stosowane są rolety rzym­skie. Jed­nym z głównych powodów jest możli­wość dobra­nia rolety z częś­ciowo trans­par­ent­nej tkaniny, która prze­puszcza do pomieszczenia sporą ilość promieni słonecznych, chroniąc jed­nocześnie domown­ików przed spo­jrzeni­ami prze­chod­niów. Tego typu rozwiązanie dobrze sprawdza się w stylu nowoczes­nym oraz min­i­mal­isty­cznym, czyli wszędzie tam, gdzie światło dzi­enne jest ważną częś­cią aranżacji. W takich aranżac­jach warto dobrać rolety rzym­skie wyko­nane z tkanin w nat­u­ral­nych kolorach takich jak biel oraz beż, które nie zdomin­ują deko­racji okna i salonu, a jedynie będą stanow­iły ele­ganckie i sty­lowe uzupełnienie.

Rolety rzym­skie w kuchni

Zas­tosowanie rolet rzym­s­kich w kuchni to jeden z pop­u­larnych sposobów na stworze­nie przy­tul­nej i domowej atmos­fery. Rolety uszyte z delikat­nych tkanin pod­kreślają rodzinną atmos­ferę tego pomieszczenia. Świet­nie sprawdzą się także w jadalni, w której deko­racja okna jest bardzo ważna: zapew­nia intymną atmos­ferę rodzin­nych posiłków i gwaran­tuje nat­u­ralny wygląd pomieszczenia dzięki prze­puszcza­niu światła dzi­en­nego. W kuchni dobrze sprawdzają się rolety w stylu aus­tri­ackim oraz londyńskim, również te ozdo­bione deko­ra­cyjnymi fal­banami i plisami. Jeżeli Twoja kuch­nia została urząd­zona w stylu rustykalnym lub klasy­cznym, możesz pokusić się o wybór rolet w nat­u­ralny wzór, taki jak kwiaty łąkowe, róże lub inne kom­pozy­cje roślinne. W kuchni ozdo­bionej takimi role­tami zawsze będzie panowała rodzinna atmosfera.

Rolety rzym­skie na wymiar– do wyma­ga­ją­cych pomieszczeń

Rolety rzym­skie są dostępne w wielu wari­antach, również w wer­sji na wymiar. Jeżeli planu­jesz deko­rację okna o niety­powych wymi­arach, ksz­tał­cie lub położe­niu, to rolety rzym­skie na wymiar będą ide­al­nym rozwiązaniem. Firma Ardeko ofer­uje szy­cie rolet rzym­s­kich dopa­sowanych do wielkości i położe­nia okien, a także tworzy indy­wid­u­alne pro­jekty dopa­sowane do potrzeb swoich klien­tów. Rolety na wymiar dobrze sprawdzają się w trud­nych pomieszczenia, w których nie jest łatwo zaplanować trady­cyjną aranżację okna, np. na pod­daszach, w oknach dachowych, a także w oknach umieszc­zonych w ścianach o niety­powych ksz­tał­tach. Zaletą szy­cia rolet na wymiar jest także możli­wość pełnego dopa­sowa­nia ich koloru, wzoru, a także zas­tosowanego mate­ri­ału do charak­teru aranżacji. Nawet jeżeli Twoje okna mają trady­cyjne wymi­ary, ale w ofer­cie pro­du­cen­tów rolet rzym­s­kich nie możesz znaleźć pro­duktu w pełni odpowiada­jącego Twoim oczeki­wan­iom, to rolety na wymiar będą ide­al­nym rozwiązaniem.

Rolety rzym­skie mają wiele możli­wości zas­tosowań, zarówno biu­rach oraz lokalach usłu­gowych, takich jak salony SPA oraz pen­sjonaty wypoczynkowe, jak i w domowym zaciszu. Ciekawa funkcjon­al­ność, możli­wość dobra­nia tkaniny która w zależności od naszych pref­er­encji prze­puszcza mniej lub więcej światła, a także ogromna różnorod­ność styl­isty­czna spraw­iają, że rolety są obec­nie coraz pop­u­larniejszym sposobem deko­racji okien.

img 0181 ardeko