Rolety oki­enne są nie tylko niezwykle prak­ty­czną i wygodną w obsłudze osłoną przed światłem słonecznym, ale pełnią również funkcje este­ty­czne. Obec­nie wybór rolet jest tak sze­roki, że każdy zna­jdzie coś, co będzie mu się podobać, a jed­nocześnie wpa­suje się w ogólny charak­ter wnętrza. Nasza firma ofer­uje sze­roki wach­larz możli­wości pod wzglę­dem wyboru wzorów i kolorów. W zależności od tego, jaki rodzaj rolet wybierzemy, uzyskać możemy zupełnie odmi­enny, ory­gi­nalny efekt.

Mieszkanie to miejsce, w którym prag­niemy czuć się bez­piecznie i przy­tul­nie. Dodatkowo jest to coś, o czym możemy zade­cy­dować sami i ważne jest dla nas znalezie­nie takich ele­men­tów wyposaże­nia, które będą współ­grać z całą resztą. Decy­du­jąc się na rolety, możemy postawić na odważne wzory i barwy, które będą odpowiedzialne za styl pomieszczenia i staną się moty­wem prze­wod­nim, ale równie dobrze możemy wybrać coś bardziej stonowanego, co będzie jedynie delikat­nym akcen­tem dopeł­ni­a­ją­cym ostate­czny efekt. Szczegól­nie „dopieszczanym” przez nas pod wzglę­dem wyglądu pomieszcze­niem jest zwykle salon. To on stanowi serce domu– tam spędzamy czas i przyj­mu­jemy gości, pełni więc funkcje reprezen­ta­cyjne, dlat­ego tak dużą wagę przykładamy do tego, by był on ide­alny. Prze­by­wamy w nim sto­sunkowo często, co sprawia, że wymagamy od niego kom­for­towych warunków. Rolety w salonie są doskon­ałym rozwiązaniem. Ochronią przed słońcem i zwięk­szą pry­wat­ność, co niezbędne jest między innymi wiec­zo­rami. Poza tym świet­nie zastąpią zwykłe zasłony i firanki. W salonie bardzo często stawia się na stonowane, jasne kolory, które koją zmysły po ciężkim dniu pracy, w związku z czym przy wyborze rolet mamy duże pole do popisu– do jas­nych barw pasuje mnóstwo odcieni, zarówno tych podob­nych do pozostałych ele­men­tów wyposaże­nia, jak i tych kon­trastowych. Coraz pop­u­larniejszy jest min­i­mal­izm w poko­jach dzi­en­nych, co stwarza dodatkowe możli­wości w kwestii dobra­nia dodatków. Jeśli więc nasz salon nie „krzy­czy”, jest raczej prosty i niezbyt wyraźny, można z powodze­niem wybrać do niego rolety wzorzyste lub kolorowe, a nawet jaskrawe, co uczyni pomieszcze­nie pełnym życia. Doskonale sprawdzą się tutaj rolety o wzo­rach geom­e­trycznych, które pod­kreślą min­i­mal­izm pomieszczenia, a jed­nocześnie przełamią nudę. Inaczej sprawa ma się w sytu­ac­jach, gdy otaczają nas inten­sy­wne barwy i mnóstwo dodatków. Wtedy warto postawić na rolety jasne, jed­nokolorowe, by nie dodawać chaosu. Takie same zasady obow­iązują zwykle w innych poko­jach, w tym w dziecię­cych oraz w sypialniach.

W kuchni modne stało się wprowadzanie soczystych barw. Jest to miejsce, w którym przy­go­towu­jemy posiłki dla siebie i całej rodziny. Najlepiej, jeśli robimy to w przy­jem­nej, rados­nej atmos­ferze, jaką zapewni nam odpowiedni wys­trój. Rolety mogą być świet­nym ele­mentem roz­pogadza­ją­cym to pomieszcze­nie. Do jas­nych ścian pasować będą na przykład rolety rzym­skie w kolorowe paski, które z jed­nej strony dodadzą ele­gancji, z drugiej zaś wprowadzą dozę sza­leństwa. W całym mieszka­niu z całą pewnoś­cią dobrze prezen­tować się będą rolety dzień – noc, które same w sobie stanowią ozdobę, a dobór ich kolorystyki dodatkowo spotęguje efekt, który chcemy uzyskać.

Mon­towanie rolet w biu­rach również zyskuje na pop­u­larności. Tutaj zazwyczaj wybiera się klasy­czne barwy, jasne i stonowane, bez wzorów, by uczynić miejsce poważnym lub ewen­tu­al­nie motywy geom­e­tryczne, które pod­kreślą nowoczesny charak­ter firmy. Wybier­a­jąc rodzaj i wygląd rolet zas­tanówmy się przede wszys­tkim, w otocze­niu jakich kolorów czu­jemy się najlepiej i które z nich popraw­iają nam humor oraz uspokajają.