Rolety oki­enne są coraz bardziej pop­u­larne między innymi ze względu na fakt, że dostęp­nych jest kilka ich rodza­jów, co daje dużą możli­wość wyboru i dopa­sowa­nia ich do pomieszczeń o różnym wys­troju i przez­nacze­niu. Ofer­owane przez nas rolety wys­tępują w trzech wari­antach. Są to rolety dzień – noc, rolety rzym­skie, a także rolety elek­tryczne. Wszys­tkie wyróż­ni­ają się specy­ficznymi cechami, które decy­dują o ich przeznaczeniu.

Rolety dzień – noc są niezwykle pop­u­larnym rodza­jem osłon oki­en­nych. Naprzemi­en­nie ułożone pasy mate­ri­ału pozwalają na dozowanie światła w zależności od pory dnia i naszych wyma­gań. Rolety te są łatwe w użytkowa­niu i pozwalają lep­iej dos­tosowywać jas­ność pomieszczenia, dzięki czemu sami decy­du­jemy o tym, czy chcemy je w zupełności zaciem­nić, czy może tylko częś­ciowo ograniczyć dopływ światła. Takie duże możli­wości doty­czące sterowa­nia pozwalają na skuteczną ochronę przed nad­mierną iloś­cią promieni słonecznych, które często niosą ze sobą wysokie tem­per­atury. Rolety dzień– noc bez prob­lemu można również odsłonić w całości, co sprawdza się w ponure dni, by trochę roz­pogodzić mieszkanie. Są one niezwykle uni­w­er­salne, pasują do każdego pomieszczenia, nie tylko mieszkalnego, jak syp­i­al­nia, salon czy kuch­nia, ale także do biura. Pasy, które charak­teryzują ten rodzaj osłon oki­en­nych, nie tylko por­cjują światło, ale także nadają nowoczesny wygląd, przeła­mu­jąc nudę.

Rolety rzym­skie są równie często stosowaną formą osłony okien. Cechują się swoistym wyglą­dem, ponieważ unie­sione układają się w specy­ficzne zakładki, nato­mi­ast opuszc­zone są zupełnie proste. Stanowi to znakomitą deko­rację, a jed­nocześnie czyni pomieszcze­nie ciekawszym. Rolety rzym­skie są świetną alter­natywą dla trady­cyjnych zasłon i firanek, szczegól­nie w przy­padku niewiel­kich okien. Mają nieco lże­jszy design, aniżeli inne rodzaje rolet, dlat­ego mogą być delikat­nym akcen­tem dopa­sowanym do całości wys­troju. Poza este­tyką, pełnią także funkcję ochrony przed światłem słonecznym, a wybór grubości tkaniny decy­duje o inten­sy­wności tej ochrony. Ten rodzaj rolet posi­ada dodatkowy atut, jakim jest łat­wość czyszczenia. Można je zdjąć i z powodze­niem wyprać w delikat­nych warunk­ach, dzięki czemu nie musimy obaw­iać się, że po jakimś cza­sie przes­taną nadawać się do użytku. Ich ponowne założe­nie również nie sprawia prob­lemu. Zarówno ich pier­wszy, jak i ponowny mon­taż jest wyjątkowo łatwy i nie wymaga dużego wysiłku.

Rolety elek­tryczne zyskują w ostat­nim cza­sie coraz więk­szą pop­u­larność, głównie dzięki temu, że ich użytkowanie jest niesamowicie wygodne. Są one innowa­cyjne, co nie oznacza, że pasują tylko do nowoczes­nych mieszkań– doskonale sprawdzą się także w połącze­niu z klasy­cznym wys­tro­jem wnętrz, gdyż ist­nieje możli­wość wyboru różnych mate­ri­ałów i kolorów. Rolety te odróż­nia od innych sposób sterowa­nia. Można je ustaw­iać bez sznura napę­dowego, a jedynie za pomocą przy­cisków wbu­dowanych w ścianę lub pilota. Daje to ogromny kom­fort, szczegól­nie w przy­padku, gdy okien jest wiele lub osad­zone są one wysoko, w związku z czym trudno byłoby sterować role­tami przy uży­ciu sznurka. Ide­al­nie wkom­ponują się one w wys­trój biur i gabi­netów oraz pod­kreślą pro­fesjon­al­izm tego typu pomieszczeń. Poza tym bardzo często wyko­rzys­tuje się je również w domu, gdyż są nie tylko bardzo łatwe w obsłudze, ale także wyjątkowo estetyczne.

Wybór rolet oki­en­nych zależy od poziomu naszych możli­wości finan­sowych oraz od tego, w jakim pomieszcze­niu są mon­towane i jakie jest ich główne przez­nacze­nie, ponieważ każde z nich różnią się pod wzglę­dem funkcjon­al­ności i ceny. Niem­niej jed­nak rolety, nieza­leżnie od ich rodzaju, są warte tego, by zde­cy­dować się na ich montaż.