Żaluzje pan­elowe – odkryj pię­kno nowoczes­nych deko­racji okien

Wiele osób decy­du­jąc się na deko­rację okien szuka rozwiązań nie tylko este­ty­cznych, ale również niety­powych, niepow­tarzal­nych. Prag­niemy wnętrz, które mają charak­terysty­czne ele­menty – ele­ganckie, wyraźne, wpada­jące w oko. Doskon­ałym przykła­dem pro­duktu, który speł­nia taką rolę są żaluzje pan­elowe. Dzięki nim aranżacja wnętrz oraz deko­racja okna będą ide­al­nie dopa­sowana do Państwa potrzeb.

Żaluzje pan­elowe są inaczej zwane storami japońskimi. Nazwa pochodzi od ang­iel­skiego sfor­mułowa­nia „panel track”. Tego typu rozwiązanie jest alter­natywą dla rolet, ver­ti­cali oraz często cięż­kich i mało este­ty­cznych zasłon czy firan. Nieba­gatelną zaletą żaluzji jest możli­wość zakrycia dużej połaci okna. Pozwala to udeko­rować okna, a także sprzyja zachowa­niu pry­wat­ności. To tak samo ciekawa metoda deko­racji, jak żaluzje rzym­skie, czy żaluzje elek­tryczne na pilota.

Ten rodzaj deko­racji to niezwykle wytrzy­małe oraz este­ty­czne pasy, o sze­rokości 60100 cm. porusza­jące się po wielo­torowej szynie (może być od 2 do 5 torów). Żaluzja może się zsuwać na jedną stronę lub roz­suwać na boki jak kur­tyna. W zależności od liczby torów, typu zsuwa­nia, a także rodzaju sterow­nia można szynę kon­fig­urować w różny sposób (patrz dia­gram poniżej). Wyko­rzys­tu­jemy głownie pro­dukty firmy Faber – lid­era rynku. Sposób mon­tażu jest bardzo prosty, a sama kon­strukcja gwaran­tuje funkcjon­alne użytkowanie.

Zasłony pan­elowe są wykony­wane dokład­nie na wymiar i stanowią ide­alne rozwiązanie dla bardzo dużych okien. Mogą speł­niać rolę zarówno zasłon do drzwi prze­suwnych, jak i stanowić swego rodzaju deko­ra­cyjną ściankę dzielącą pomieszcze­nie. Jest to więc pro­dukt konkuren­cyjny to tego, jakim są żaluzje drew­ni­ane.
Tkaniny stosowane w zasłonach pan­elowych są wyko­rzysty­wane również do pro­dukcji rolet, co pozwala na uzyskanie zarówno efektu har­monii, jak też różnorod­ności w pomieszcze­niu. Szczególną uwagę warto zwró­cić na bogactwo wzorów oraz kolorów. Mno­gość rozwiązań sprawia, że tego rodzaju żaluzje mają ogromne właś­ci­wości aranżacyjne.

Szyna może posi­adać od 2 do 5 torów. Żaluzja może się zsuwać na jedną stronę lub roz­suwać na boki jak kur­tyna. W zależności od liczby torów, typu zsuwa­nia, a także rodzaju sterowa­nia można szynę kon­fig­urować w różny sposób (patrz dia­gram poniżej).