Odpowied­nia akustyka to jeden z czyn­ników, który wpływa na nasze poczu­cie kom­fortu w pomieszcze­niu. Echo, odbi­ja­jące się dźwięki i słaba słyszal­ność to zmora pod­czas rozmów, szczegól­nie tych ważnych, jak na przykład w pracy, pod­czas szkoleń i kon­fer­encji. W takich sytu­ac­jach szukamy rozwiązań, dzięki którym dźwięk nie będzie się roz­chodził poza intere­su­jącą nas strefę. Pon­adto wiele okoliczności wymaga jak najwięk­szej pry­wat­ności, dlat­ego tak ważne jest, by głos nie był słyszalny poza miejscem, z którego dochodzi. Ide­al­nie sprawdzą się tutaj tak zwane tkaniny akusty­czne. Są to mate­ri­ały, które oprócz typowych zas­tosowań, takich jak este­tyka oraz prak­ty­czne zasłonię­cie danej przestrzeni, posi­adają też inne, niezwykle ważne funkcje. Przede wszys­tkim jest to funkcja wytłu­mi­a­jąca dźwięki.

Tkaniny akusty­czne nadają się w zasadzie do każdego pomieszczenia. Najbardziej przy­datne będą one jed­nak w biu­rach. Dźwięk, jego słyszal­ność i rozprzestrzeni­anie się mają tutaj niemałe znacze­nie, gdyż pod­czas pracy muszą panować jak najlep­sze warunki, by możliwe było poczu­cie pełnego kom­fortu. Zasłony akusty­czne zapew­ni­ają przede wszys­tkim dużą pry­wat­ność. Powoduje to, że roz­mowy prowad­zone w obrę­bie jed­nego pomieszczenia nie wychodzą poza nie. Zatrzymy­wanie dźwięków wewnątrz jest istotne także tam, gdzie wykonuje się dużo tele­fonów, ponieważ nic nie powinno zakłó­cać takich rozmów, a pon­adto zazwyczaj konieczna jest ochrona danych osobowych. Tkaniny wyko­nane z mate­ri­ałów, które nie prze­puszczają dźwięków doskonale sprawdzą się w każdym miejscu, w którym panuje uciążliwy i inten­sy­wny hałas. Najbardziej dokucza on na ter­e­nach miejs­kich, gdzie cią­gle obecny jest zgiełk, sły­chać samo­chody i krzyki ludzi. Wtedy naszym celem jest odcię­cie się do tego hałasu oraz wprowadze­nie nieco spokoju do pomieszczenia i naszego życia. Tkaniny akusty­czne z pewnoś­cią podołają zada­niu. W znacznym stop­niu ograniczą dopły­wa­jące z zewnątrz dźwięki, co ułatwia zarówno pracę, jak i odpoczynek.

Rozwiąza­nia takie jak tkaniny akusty­czne niezbędne są również w niek­tórych miejs­cach użyteczności pub­licznej, na przykład w teatrze. To tam zazwyczaj za kur­tyną dzieje się naprawdę wiele, zachodzi mnóstwo zmian, które mają być niewidoczne dla oka widza. Doskonale jest, jeśli widz również nie słyszy tego, co dzieje się za kur­tyną, gdyż to buduje napię­cie i niczego nie zdradza. Poza tym tkaniny takie są równie pop­u­larne w szkołach, gdzie także wys­tępują sytu­acje, kiedy trzeba wytłu­mić dźwięki. Rzadziej sto­suje się tego typu rozwiąza­nia w gospo­darst­wach domowych, gdyż nie jest to na tyle konieczne. Niem­niej jed­nak zdarza się, że również w mieszka­ni­ach zaw­iesza się zasłony z tkanin akusty­cznych, cho­ci­ażby wtedy, gdy hałas jest nie do zniesienia lub mamy do czynienia z niezwykle wrażliwą na dźwięki osobą.

Tkaniny akusty­czne to niesamowicie prak­ty­czne ele­menty wyposaże­nia. Sto­suje się je raczej w formie wiszącej lub jako swego rodzaju parawany. Dostępne są one w wielu wari­antach i kolorach, jed­nak najczęś­ciej stawia się na barwy ciemne, które nadają sty­lowi powagi i pro­fesjon­al­izmu. Tak naprawdę wszys­tkie tkaniny w pewnym stop­niu pochła­ni­ają dźwięki, aczkol­wiek w przy­padku tych stan­dar­d­owych nie jest to raczej wystar­cza­jący efekt. Tkaniny akusty­czne, które ten efekt zapew­ni­ają, są także łatwe w utrzy­ma­niu, ponieważ bez prob­lemu można je pod­dawać czyszcze­niu. Są bardzo trwałe, a to w połącze­niu z ich prak­ty­cznoś­cią i efek­ty­wnoś­cią powoduje, że cechuje je niezawodność.