Każda tkan­ina jest przed­miotem niezwykle uni­w­er­sal­nym, z którego można stworzyć niemalże wszys­tko. W związku z tym pomysłów na ich wyko­rzys­tanie jest mnóstwo.

Najpop­u­larniejszym zas­tosowaniem tkanin jest wyko­nanie z nich firan i zasłon. Oczy­wiś­cie w sklepach aktu­al­nie jest sze­roki wybór gotowych pro­duk­tów przez­nac­zonych do okien, jed­nakże dla każdego, kto ceni sobie ory­gi­nal­ność i nietuzinkowość, odpowied­nie będzie wybranie czegoś bardziej sper­son­al­i­zowanego. Doskon­ałym pomysłem jest uroz­maice­nie monot­on­nego, skrom­nie urząd­zonego pomieszczenia zasłon­ami w odważnych, soczystych kolorach. Szczegól­nie dobrze współ­grają ze sobą białe, czarne, szare i czer­wone barwy, co tworzy bardzo ele­gancki, lecz nie nudny efekt. Mieszka­nia, w których króluje biel zde­cy­dowanie ide­al­nie kom­ponują się z mocno kon­trastowymi kolorami, poczy­na­jąc od prostych, met­al­icznych, na inten­sy­wnych kończąc. Ciepła i poczu­cia nas­tro­jowości do takich pomieszczeń dodają odcie­nie różu, szczegól­nie te soczyste, na przykład mali­nowe. Jeśli zależy nam na utrzy­ma­niu chłod­nego kli­matu, warto postawić na stonowane kolory, jak na przykład błękit czy zieleń. Jasne barwy pow­ięk­szają pomieszcze­nie, co przy zasłonach najbardziej widać w sytu­acji, gdy posi­adamy duże okna. Prócz oper­owa­nia kolorami, świet­nie spisują się także upię­cia zasłon. Można tutaj użyć tak zwanych taśm lub sznurów z chwostami, za pomocą których uniesiemy zasłony i nadamy im wyszukanego wyglądu, pożą­danego zwykle w salonie, a także w syp­i­alni, będącej często iście królewskim miejscem.

Tkanin uży­wać możemy nie tylko do deko­racji okien. Jest to również doskon­ałe rozwiązanie w sytu­acji, gdy chcemy odnowić stare meble i dodać im indy­wid­u­al­ności. Z powodze­niem można wyposażyć naszą kanapę i fotele w nową tapicerkę. Wybór jest tutaj ogromny, a w sklepie Ardeko zamówić możemy dokład­nie takie tkaniny, o jakich marzymy. Nietracące na pop­u­larności klasy­czne, nieco anty­czne wnętrza wyma­gają ide­al­nie dopa­sowanych mebli. Z jed­nej strony możemy postawić tu na ide­alną kom­pozy­cję, w której ciężkie, masy­wne i drew­ni­ane meble współ­grać będą z równie majes­taty­czną kanapą w jed­no­li­tym kolorze. Z drugiej zaś strony takie klasy­czne ele­menty wyposaże­nia można przeła­mać nieco sza­lonymi akcen­tami, bo odciążyć całość i dać wraże­nie bardziej swo­bod­nej ele­gancji. Tutaj sprawdzą się zarówno jasne barwy, jak i wyszukane wzory. Równie dobrze takie mieszkanie oży­wić możemy bieżnikami i ser­we­tami o niebanal­nych motywach i kolorach, które stanowić będą delikatny akcent przeła­mu­jący nudę. W pomieszczeni­ach nowoczes­nych zwykle stawia się na pros­totę – tu wystar­czy zabawa bar­wami. Aktu­al­nie na topie jest wyposażanie wnętrz w rzeczy o podob­nej gamie kolorysty­cznej. Na pop­u­larności straciły wielo­bar­wne, nieu­porząd­kowane designy, nato­mi­ast zyskały wszelkie pastele. W takim nowoczes­nym mieszka­niu wspaniale prezen­tują się jasne zasłony, które czynią pomieszcze­nie jas­nym i przestrzen­nym. Królują również szarości, zarówno w formie obić na kanapy i fotele, jak i pod postacią różnego rodzaju dodatków.

Pomieszcze­niem, które wymaga od nas wiele dopieszczenia jest zazwyczaj syp­i­al­nia. To w niej chcemy czuć się kom­for­towo, by wypocząć po całym dniu. Tkaniny poz­wolą nam na wprowadze­nie do niej dowol­nego stylu. Najprzy­jem­niejsze dla oka i poma­ga­jące odpocząć barwy to te, które nie drażnią oczu. Spoko­jne odcie­nie są szczegól­nie pożą­dane w sytu­acji, gdy nasza codzi­enna praca polega na inten­sy­wnym angażowa­niu wzroku. Wtedy ide­al­nie ukoją go kolory jasne – delikatny błękit, pudrowy róż czy beże. Właś­ci­wości uspoka­ja­jące i kojące umysł przyp­isuje się bar­wom zielonym, dlat­ego o nich również należy pomyśleć w syp­i­alni. Poza ścianami, których kolor powinien być jak najde­likat­niejszy, nie można zapom­nieć o dopa­sowanych do nich dodatkach, takich jak poś­ciel czy zasłony. Wyko­rzys­tanie tutaj tkanin da nam możli­wość stworzenia unika­towego kli­matu, a dodatkowo poz­woli nam to na wprowadze­nie do pokoju tych kolorów i wzorów, które korzyst­nie na nas wpły­wają i w otocze­niu których czu­jemy się najlepiej. Białe syp­i­al­nie warto uroz­maicić zasłon­ami w kolorze beżu, które wprowadzą do pomieszczenia nieco ciepła. Podob­nych odcieni dobrze jest użyć w sytu­acji poś­cieli czy narzuty. Pon­adto w syp­i­alni z powodze­niem można wyko­rzys­tać jasne kolory w odcieni­ach niebieskiego, fio­letu, różu oraz szarości. Korzyst­nie wyglą­dać mogą też ciemne barwy, na przykład bor­dowe, które zapewnią ogranicze­nie dostępu światła, a jed­nocześnie nie będą nachalne.