Różnego rodzaju tkaniny posi­adają naprawdę sze­rokie zas­tosowanie. Nadają się na zasłony, firany, kur­tyny, obi­cia i wiele innych. Ich obec­ność towarzyszy nam na każdym kroku, bo w końcu ich brak nadaje pomieszcze­niu surowości. Poza trady­cyjnymi tkan­i­nami ist­nieją również te spec­jalne. Są one wyko­nane z innych surow­ców i posi­adają dodatkowe cechy.

Wśród tkanin spec­jal­nych wyróż­ni­amy między innymi tkaniny ter­miczne. Są one wyt­wor­zone z mate­ri­ałów, które stanowią bari­erę dla skra­jnych tem­per­atur. Mają one zas­tosowanie w wielu dziedz­i­nach różnych branż. Szczegól­nie często sto­suje się je w zakładach pracy, w których panują trudne warunki ze względu na wysoką tem­per­aturę. Mają one dzi­ałanie izo­la­cyjne, w związku z czym stanowią ogromne zabez­piecze­nie przed szkodli­wym dzi­ałaniem różnego rodzaju promieniowa­nia oraz przed gorącem. Wykony­wać z nich można wszelkie zasłony i parawany, które ograniczą przepływ nazbyt ciepłego powi­etrza. W niek­tórych zakładach pracy takie rozwiąza­nia są niezbędne, ponieważ to one decy­dują o jakości wykony­wanych czyn­ności, a przede wszys­tkim o bez­pieczeńst­wie pra­cown­ików, które jest prze­cież sprawą pierwszorzędną.

W kwestii zakładów pracy, tkaniny ter­miczne sprawdzają się nie tylko jako różnego rodzaju zasłony, ale także jako mate­riał na odzież ochronną. Odzież taka jest konieczna w wielu zawodach, by w ten sposób dbać o zdrowie i życie pra­cown­ika. Warunki w niek­tórych zakładach pracy są wręcz nie­ludzkie, jed­nak ktoś prze­cież musi zająć się nawet naj­cięższą pracą. Taka odzież o dzi­ała­niu ochron­nym to doskon­ałe rozwiązanie, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata. Używa się jej pod­czas pracy w miejs­cach typu huta, gdzie na pewnych stanowiskach tem­per­atura znacznie przekracza normę. Pon­adto ubiór taki jest konieczny również w pracy strażaka.

Tkaniny ter­miczne, poza swoimi właś­ci­woś­ci­ami izo­la­cyjnymi, muszą być także niezmiernie wytrzy­małe. Mowa tutaj o wszel­kich roz­dar­ci­ach czy naruszeni­ach mate­ri­ału poprzez zbyt długi kon­takt ze szkodli­wymi czyn­nikami. Nie może dojść do sytu­acji, w których tkan­ina niszczy się, ponieważ znacznie zwięk­sza to zagroże­nie dla życia i zdrowia człowieka. W związku z tym mate­ri­ały, z których wyko­nane są tkaniny ter­miczne muszą posi­adać jak najwyższą wytrzy­małość zewnętrznej warstwy mate­ri­ału nawet po dłu­gotr­wałym i inten­sy­wnym kon­tak­cie z destruk­ty­wnym czyn­nikiem. Oprócz tego konieczne jest, by tkan­ina taka dawała się łatwo czyś­cić, gdyż wiele nieko­rzyst­nych czyn­ników zostawia ślady na mate­ri­ale i czyni go tym samym mniej odpornym oraz znacznie zmniejsza jego funkcjon­al­ność. Czyszcze­nie tkanin ter­micznych jest proste i nie stwarza prob­lemów. W ten sposób można usunąć warstwę brudu i uniknąć wchłonię­cia się szkodli­wych sub­stancji w głąb mate­ri­ału. Wysoka jakość tego typu tkanin pozwala na ich długie użytkowanie, ponieważ nie mechacą się one i nie ścier­ają, dlat­ego mogą posłużyć długie lata, nieza­leżnie od ich przez­naczenia. Jest to więc niezwykle eko­nom­iczne rozwiązanie, aczkol­wiek i tak najważniejsza jest tutaj nieza­wod­ność tychże tkanin.

Rzeczy wyko­nane z tkanin ter­micznych są bardzo trwałe i zwięk­szają nasze bez­pieczeństwo do mak­si­mum. Pon­adto dostępne są one w różnych wari­antach. Wszys­tko to sprawia, że zde­cy­dowanie warto jest się w nie zaopa­trzyć, szczegól­nie w sytu­acji, gdy odpowiadamy za bez­pieczeństwo pra­cown­ików w zakładzie pracy. Funkcja izo­la­cyjna tych tkanin sprawia, że są one wyjątkowe, a dodatkowym ich atutem jest ich uniwersalność.