Tkaniny to doskon­ałe dopełnie­nie każdego wnętrza. Stanowią ory­gi­nalną deko­rację i pozwalają na dos­tosowanie wys­troju do naszych wyma­gań. Pełnią one funkcje este­ty­czne, aczkol­wiek mają także prak­ty­czne zas­tosowanie. W zależności od rodzaju tkanin, można z nich wykonać niemalże wszys­tko. Najbardziej powszech­nym ich wyko­rzys­taniem jest uży­cie ich jako firan lub zasłon. Tutaj ogranicza nas tylko wyobraź­nia. Możemy postawić na lekkie, jed­nokolorowe czy wzorzyste mate­ri­ały, ale świet­nie sprawdzą się również te bardziej ciężkie i masy­wne zasłony. Wszys­tko zależy od tego, w jakim kli­ma­cie chcemy utrzy­mać wys­trój naszego mieszka­nia. Jeśli decy­du­jemy się na takie uży­cie mate­ri­ałów tek­styl­nych, pod­kreślamy nie tylko walory este­ty­czne, ale również czyn­imy pomieszcze­nie bardziej kom­for­towym. Firany i zasłony w oknach ograniczają dostęp światła, co jest szczegól­nie przy­datne w jasne, gorące dni, kiedy to oprócz promieni słonecznych do mieszka­nia dostaje się także wysoka tem­per­atura. Tkaniny stanowią swego rodzaju bari­erę ter­miczną i pozwalają na utrzy­manie w pomieszcze­niu opty­mal­nej tem­per­atury, która sprzy­jać będzie zarówno pracy, jak i odpoczynkowi. Firany i zasłony z różnego rodzaju tkanin są alter­natywą dla rolet i żaluzji, która z pewnoś­cią spodoba się każdemu, kto jest fanem niesz­ablonowych designów. Za ich pomocą możemy stworzyć naprawdę pomysłowe deko­racje, nie tylko przy uży­ciu kolorów i moty­wów, ale także poprzez fikuśne upię­cia mate­ri­ałów, nada­jące się zarówno do syp­i­alni, jak i do pokoju dziennego.

Kole­jnym zas­tosowaniem tkanin mogą być obi­cia. Tutaj wybier­amy zwykle mocne, tapicer­skie mate­ri­ały, które zag­waran­tują nam wytrzy­małość, a jed­nocześnie nadadzą niepow­tarzal­nego stylu pomieszcze­niu. Obi­cia sto­suje się najczęś­ciej na kanapy i fotele, aczkol­wiek oprócz takiego klasy­cznego wyko­rzys­ta­nia tek­styliów, modne zaczy­nają być też te mniej oczy­wiste, jak cho­ci­ażby obi­cia drew­ni­anych mebli. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie kom­plet­nie niekon­wencjon­al­nego wyglądu ele­men­tów naszego wyposaże­nia. Pon­adto coraz chęt­niej tkan­i­nami okładamy deko­ra­cyjne poduszki, którymi dodatkowo upięk­szymy na przykład salon. Mate­ri­ały obi­ciowe dostępne w sklepie Ardeko wys­tępują w różnych wari­antach i możemy być pewni, że zna­jdziemy coś dla siebie, nieza­leżnie od tego, jakie są nasze zami­ary co do designu, tak więc wszelkie meble wypoczynkowe – zarówno te w stylu klasy­cznym czy anty­cznym, jak i nowoczesne – nabiorą oczeki­wanego charakteru.

Tkaniny mają również inne, mniej oczy­wiste zas­tosowanie – jako część kom­pletu. Nieza­leżnie od tego, czy zde­cy­du­jemy się na tkaniny obi­ciowe, czy firankowe, możemy dodać do wys­troju detale o iden­ty­cznych wzo­rach lub kolorach. Nie musi to być nic dużego – na pop­u­larności zyskują bieżniki, narzuty i ser­wety. Takie połącze­nie głównych ele­men­tów wys­troju oraz jego delikat­nych akcen­tów może być sposobem na całkow­itą meta­mor­fozę pomieszczenia. Tyczy się to nie tylko mieszkań, ale również biur, w których prze­cież zazwyczaj obecne są kanapy, fotele, krzesła i tym podobne.

Zwykle tkaniny kojarzą się tylko z kawałkami mate­ri­ałów, które w dobie ogóln­o­dostęp­nych mebli i dodatków wydają się być zupełnie zbędne. Ciekawe jest jed­nak, że ostat­nimi czasy następują prze­ci­wne trendy – znowu chęt­nie sięgamy po ory­gi­nalne tkaniny, by nasze mieszka­nia nie były tylko mag­a­zynem powielanych mebli, obec­nych w wielu innych domach. Stworze­nie włas­nego wys­troju na bazie tkanin obi­ciowych i firankowych poz­woli na wyraże­nie siebie i uzyskanie jak najwięk­szego kom­fortu we włas­nych czterech ścianach.