Ver­ti­cale – sposób na deko­rację okien nie tylko w biurach

Ver­ti­cale najczęś­ciej można spotkać w biu­rach oraz pomieszczeni­ach usłu­gowych. To ich główne przez­nacze­nie, bardzo dobrze sprawują się w tego rodzaju wnętrzach. Ich zadaniem jest reg­u­lacja nasłonecznienia, zachowanie kom­fortu pracy poprzez zapewnie­nie pry­wat­ności, a także deko­racja wnętrza. Coraz częś­ciej jed­nak ver­ti­cale można spotkać w domach lub mieszka­ni­ach. Inwest­orzy indy­wid­u­alni oraz pro­jek­tanci wnętrz odkry­wają w nich olbrzymi potenc­jał, który pozwala na to, aby aranżacja wnętrz oraz deko­racja okna były ciekawe i dopa­sowane do potrzeb klienta.

Ver­ti­cale to nic innego, jak żaluzje pio­nowe. Są bardzo prak­ty­czne, este­ty­czne i kom­for­towe w użytkowa­niu. Z powodze­niem zastępują trady­cyjne rolety rzym­skie i inne rolety oki­enne, firany czy żaluzje drew­ni­ane. To doskonale się spisu­jące osłony prze­ci­wsłoneczne, które odmienią całkowicie charak­ter wnętrza — prak­ty­czne deko­racje okna.

Te nowoczesne deko­racje okna mają sze­rokie możli­wości aranża­cyjne. Z powodze­niem można je dobrać do koloru podłóg, ścian, mebli, dodatków oraz oświ­etle­nia. Dzięki bogactwu kolorysty­cznemu oraz różnorod­ności tkanin ver­ti­cale potrafią stworzyć niepow­tarzalny kli­mat, dopa­sowany do indy­wid­u­al­nych potrzeb użytkownika.

Niezwykle ważny jest także kom­fort użytkowa­nia. Dobrej klasy ver­ti­cale wypro­dukowane są z mate­ri­ałów, które trudno się brudzą, są także łatwe w utrzy­ma­niu czys­tości (pra­niu). Ver­ti­cale są także trudnopalne i nie absorbują kurzu. Wśród innych zalet można wymienić: pros­totę mon­tażu, odporność na uszkodzenia (np. roz­er­wanie), trwałość szyny, która jest wyko­nana z alu­minium, sze­roki wybór tkanin o różnym stop­niu zaciem­nienia, możli­wość deko­racji nawet najwięk­szych i niety­powych okien.

W naszym sklepie pro­ponu­jemy ver­ti­cale, które są wykony­wane na indy­wid­u­alne zamówie­nie. Dzięki temu będą mieli Państwo możli­wość dopa­sowa­nia pro­duktu do wielkości pomieszczenia, jego wysokości oraz rozpię­tości okien. Służymy pełnym doradztwem.