Żaluzje to doskon­ały pomysł na uroz­maice­nie wys­troju wnętrz. Oprócz swo­jego zas­tosowa­nia jako ochrona przed słońcem, są one także niezwykle piękne. Zamon­towanie ich w pomieszcze­niu, nieza­leżnie od jego przez­naczenia, doda mu wyjątkowości. Żaluzje mogą być prze­wod­nim ele­mentem całości, który wyz­nacza styl wnętrza, ale bywają również tylko dodatkiem– efekt zależy od nas.

Doskon­ałym pomysłem jest mon­taż żaluzji w mieszka­niu. Sze­roki wybór mate­ri­ałów, z których zostały wyko­nane oraz kolorów sprawia, że można je dos­tosować do naszych oczeki­wań. Do nowoczes­nych wnętrz domowego zacisza doskonale pasować będą żaluzje skórzane. Są one ory­gi­nalne i z powodze­niem można je wyko­rzys­tać do stworzenia kon­trastu z jas­nym, lekkim wys­tro­jem, by uzyskać pewną prze­ci­wwagę. W biurze żaluzje ze skóry dodadzą klasy, ele­gancji i pro­fesjon­al­izmu. Wspaniale dopa­sują się do skórzanych mebli, takich jak fotele czy kanapy. Sprawdzą się one w mod­ernisty­cznych aranżac­jach wnętrz, a także na tle klasy­cznego wyposaże­nia, pod­kreśla­jąc za pomocą swo­jej obec­ności powagę miejsca oraz luk­su­sowy, niesz­ablonowy styl.

Drew­ni­ane żaluzje wpa­sują się do każdego pomieszczenia i w zależności od jego wys­troju, mogą nadać inny efekt. Znakomi­cie będą wyglą­dać w domu, w którym ceni się klasykę i mocne akcenty. Szczegól­nie reprezen­ta­cyjnym miejscem, w którym prze­bywa się najwięcej i zwykle najchęt­niej jest pokój dzi­enny, czyli salon. To tam odpoczy­wamy i spędzamy czas z gośćmi, dlat­ego tak ważne jest, by budził w nas pozy­ty­wne odczu­cia i relak­sował. To właśnie dają drew­ni­ane żaluzje, które nie są nachalne i ciężkie, czynią nato­mi­ast pomieszcze­nie przy­tul­nym i przepełnionym spoko­jem. Drewno, jako nat­u­ralny surowiec, wydaje się pasować do więk­szości barw i mate­ri­ałów. Ostat­nio modne stało się łącze­nie ele­men­tów drew­ni­anych z jas­nymi kolorami, by nadać kon­trastu i ocieplić chłodne wnętrza. Dodanie do tego mebli w odcie­niu żaluzji pokaże nasze wyczu­cie smaku. W rezulta­cie wygląd pomieszczenia nie będzie przytłaczał, a raczej wprowadzi poczu­cie bez­pieczeństwa. Żaluzje drew­ni­ane będą także ide­al­nym dodatkiem do biura, gdzie przełamią surowość wys­troju. Pomieszczenia wypełnione drewnem lub jego imi­tacją są bardzo pop­u­larne i w najwięk­szym stop­niu pod­kreślają zawodow­stwo firmy.

Żaluzje alu­min­iowe są najbardziej uni­w­er­salne i dlat­ego bez obaw postawić na nie, gdy potrze­bu­jemy, by nasze osłony do okien nie stanow­iły wyraźnego ele­mentu w pomieszczeni­ach, a były po prostu funkcjon­al­nym dodatkiem. Najczęś­ciej mon­tuje się je w domu oraz w miejs­cach, w których stawia się na pros­totę, jak na przykład gabi­nety. Alu­min­iowe osłony do okien są proste i nie powodują przepy­chu. Świet­nie wyglą­dać będą w pomieszczeni­ach nowoczes­nych i min­i­mal­isty­cznych, jak i tych bardziej klasy­cznych, a szczegól­nie w jas­nych poko­jach oraz w kuchni. W każdym gabinecie pod­kreślą one steryl­ność i spokój. Z ich pomocą można uzyskać efekt awan­gardy i lekkości, między innymi przy połącze­niu ich z domin­u­ją­cymi chłod­nymi bar­wami i drob­nymi ele­men­tami o ciepłych kolorach, co defini­uje nowoczesny styl.