Mor­ris & Co

cover M
cover M

William Mor­ris był założy­cielem firmy Mor­ris & Co. (www​.william​-mor​ris​.co​.uk) sprzeda­jącej tapety i tkaniny od 1860 r. Mor­ris był jed­nym z twór­ców ruchu Arts and Crafts co wyraźnie ma swe odzwier­ciedle­nie we wzor­nictwie pro­duk­tów ofer­owanych przez Mor­ris & Co. Bogate, przetwor­zone wzory kwiatów to główny motyw, który można znaleźć na tapetach i w tkan­i­nach firmy Mor­ris & Co.

Tu wiecej o Williamie Mor­risie: https://​vimeo​.com/​98246303

Tu pokazany pro­ces pow­stawa­nia tapety Golden Lily:

https://​www​.bing​.com/​v​i​d​e​o​s​/​s​e​a​r​c​h​?​q​=​w​i​l​l​i​a​m​+​m​o​r​r​i​s​+​a​r​t​+​a​n​d​+​c​r​a​f​t​s​&​a​m​p​;​&​a​m​p​;​v​i​e​w​=​d​e​t​a​i​l​&​a​m​p​;​m​i​d​=​060719​A​3​E​8​C​6​F​D​04​C​C​E​0060719​A​3​E​8​C​6​F​D​04​C​C​E​0​&​a​m​p​;​F​O​R​M​=​V​R​D​G​A​R