żaluzje drewniane-​Jasno

JASNO (6)
JASNO (6)
JASNO (5)
JASNO (5)
JASNO (4)
JASNO (4)
JASNO (7)
JASNO (7)
JASNO (2)
JASNO (2)
JASNO (3)
JASNO (3)
JASNO (8)
JASNO (8)
JASNO (9)
JASNO (9)
JASNO
JASNO
JASNO (10)
JASNO (10)
JASNO (14)
JASNO (14)
JASNO (13)
JASNO (13)
JASNO (12)
JASNO (12)
JASNO (11)
JASNO (11)

Drew­ni­ane żaluzje pro­dukowane z dbałoś­cią o detale

Żaluzje JASNO blinds nie są zwykłymi drew­ni­anymi żaluz­jami. Ich jakość rozpoz­nają Państwo dzięki licznym, prze­myślanym szczegółom, których często pozbaw­ione są inne drew­ni­ane żaluzje.

  • Wykończe­nie lakierem: żaluzje JASNO blinds wykońc­zone są lakierem odpornym na zarysowa­nia, wilgoć i promie­nie UV. Nadają się więc także do stosowa­nia w łazienkach (ze względu na odporność na wilgoć i opryskanie wodą). Nie u wszys­t­kich pro­du­cen­tów jest to stan­dar­dem, lecz w JASNO tak: krawędzie boczne lameli również są lakierowane.
  • Trape­zoidalna listwa dolna: drew­ni­ana listwa pod­wies­zona pod lame­lami ma ksz­tałt trapezu. Dzięki temu w pozy­cji zamkniętej listwa dolna pozostaje ukryta za dolną lamelą, co daje spoko­jniejszy efekt. Pon­adto nie dotyka ona para­petu, co chroni go przed brzy­d­kimi zarysowaniami.
  • Sznurki z przodu i z tyłu lameli: JASNO zwraca uwagę na wszys­tkie szczegóły, jak na przykład sznurki dra­binkowe. Unika­towym rozwiązaniem jest umieszcze­nie otworów, przez które biegną sznurki, nie na środku lameli, lecz z ich przed­niej i tyl­nej strony. Odróż­nia to nasze pro­dukty od wyrobów innych marek, w których sznurki przeprowad­zone są przez otwory w ksz­tał­cie elipsy zna­j­du­jące się na środku lameli. Nasze żaluzje gwaran­tują dzięki temu lep­sze przy­ciem­nie­nie i więcej pry­wat­ności, a ich wygląd jest wyjątkowo prosty. To zapew­ni­a­jące pry­wat­ność rozwiązanie stanowi stan­dard w przy­padku żaluzji bez deko­ra­cyjnej taśmy drabinkowej.
  • Rodzaj drewna: drew­ni­ane żaluzje zyskują ekskluzy­wny wygląd dzięki sub­tel­nej struk­turze drewna z gatunku Paulow­nia. Jest ono lekkie, dzięki czemu ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji żaluzji. Drzewa z gatunku Paulow­nia zwanego także ‘drzewem księżnych’ są w więk­szości przy­pad­ków sad­zone przez człowieka, dlat­ego też ich stosowanie stanowi zrównoważony wybór.

Wybór spośród najróżniejszych opcji żaluzji drewnianych

W JASNO sami określają Państwo kolor i wymi­ary swoich żaluzji drew­ni­anych. Oprócz tego do Państwa dys­pozy­cji jest jeszcze kilka innych, wyjątkowych opcji, na które mogą Państwo zde­cy­dować się pod­czas zamaw­ia­nia żaluzji.

  • Sznurek do sterowa­nia żaluz­jami: jego kolor zostanie dopa­sowany do koloru lameli. Sami zde­cy­dują Państwo, z której strony sznurki mają zostać zamo­cow­ane. Drew­ni­ane uch­wyty sznurka będą miały taki sam kolor jak lamele.
  • Taśma dra­binkowa: koń­cowy szlif drew­ni­anych żaluzji! Sami mogą Państwo stworzyć własne, unikalne żaluzje dzięki taśmie deko­ra­cyjnej. Taśma ta zakrywa sznurek dra­binkowy i jest dostępna w różnych kolorach i dese­ni­ach. Wraz z kolorami lameli mogą Państwo tworzyć nieskońc­zoną liczbę kombinacji.
  • Alu­min­iowa szyna górna: żaluzje JASNO blinds są stan­dar­d­owo dostar­czane z szy­namigórnymi wyko­nanymi ze stali. To rozwiązanie nie nadaje się jed­nak do wilgo­t­nych pomieszczeń, takich jak łazienka. W takim przy­padku należy wybrać spec­jalną, nierdzewną, alu­min­iową szyną górną.
  • Drew­ni­ane lam­brekiny: Do kom­pletu mogą Państwo zde­cy­dować się na zakrycie alu­min­iowej lub stalowej szyny górnej przy pomocy drew­ni­anego lam­brek­ina. W przy­padku żaluzji JASNO blinds dostępne są różne mod­ele. Jeżeli mon­tu­jemy dwie żaluzje obok siebie, możemy zasłonić obie szyny górne przy pomocy jed­nego lam­brek­ina. Zapewni to spoko­jniejszy i prost­szy efekt.
  • Sterowanie Somfy: możliwe jest zdalne sterowanie żaluzji Blinds za pomocą sys­temu somfy. Szczegól­nie prak­ty­czne dla trudno dostęp­nych okien lub gdy chcemy reg­u­lować jed­nocześnie wiele żaluzji!

JASNO: mon­taż drew­ni­anych żaluzji bez śladów

Aby drew­ni­ane żaluzje ide­al­nie pasowały do okna, mogą one zostać zamon­towane na dwa sposoby. Ich wybór zależy od ilości dostęp­nego miejsca w otworze oki­en­nym, od tego, czy wnęka jest prosta oraz od sposobu otwiera­nia okna lub drzwi. Part­ner firmy JASNO udzieli Państwu fachowej porady na temat najwłaś­ci­wszego sposobu mon­tażu w danym przypadku.

Mon­taż we wnęce okiennej

W takim przy­padku żaluzja zna­j­duje się we wnęce oki­en­nej. Jest to często stosowane rozwiązanie, dzięki któremu drew­ni­ane żaluzje nie zachodzą na ściany pomieszczenia, lecz pozostają we wnęce okiennej.

Mon­taż na murze

Gdy mon­taż w świ­etle okna jest niemożliwy, żaluzje mogą zostać zamon­towane na murze. Oznacza to, że zostają one umieszc­zone przed otworem oki­en­nym, a więc będą odrobinę zachodz­iły na brzeg ściany. Jest to dobre rozwiązanie np. w przy­padku okien uchylno-​obrotowych lub w przy­padku ścian o nieład­nie wykońc­zonych krawędziach.