ZEGAR

imagesRDV7AW1V
imagesRDV7AW1V
gal1
gal1
gal2
gal2
gal3
gal3
gal4
gal4
gal5
gal5
gal6
gal6
gal7
gal7
KARNISZE ZDOBIONE SWAROWSKI
KAR­NISZE ZDO­BIONE SWAROWSKI
kol techno
kol techno
imagesRDV7AW1V
imagesRDV7AW1V
007
007
023
023
034
034
047
047
081
081
119techno
119techno
126
126
ART DECO
ART DECO
zegar-quadro-01
zegar-​quadro-​01
zegar-kuty-01
zegar-​kuty-​01

Firma ZEGAR Sp. J. została założona w 1934 roku we Lwowie. Od 1945 roku dzi­ała na tere­nie Tarnowa.

Przez cały okres swo­jej dzi­ałal­ności zaj­mowała się i zaj­muje nadal mechaniką pre­cyzyjną, początkowo w znacznym stop­niu związaną z pro­dukcją części i narzędzi do zegarków — skąd pochodzi jej nazwa.

Firma ZEGAR jest obec­nie najwięk­szym pol­skim pro­du­cen­tem kar­niszy ze stali nierdzewnej i mosiądzu. W swo­jej ofer­cie ma także wyroby ze stali kutej i tworzywa.

Firma posi­ada cer­ty­fikat jakości ISO Lloyd’s Reg­is­ter doty­czący wyt­warza­nia części i zespołów mechan­icznych dla sek­tora lot­niczego i mechaniki precyzyjnej.