Sanderson

Bry­tyjska firma Sander­son (www​.sander​son​-uk​.com) pro­dukuje klasy­czne tkaniny i tapety. Sander­son jest znany głównie z trady­cyjnych ang­iel­s­kich wzorów (flo­rysty­cznych), jed­nakże ofer­uje również współczesne i innowa­cyjne wzory ide­alne do nowoczes­nych wnętrz. Tkaniny Sander­sona to między innymi drukowane i tkane jed­wa­bie, lny i bawełny. Sander­son pro­dukuje tapety papierowe i winy­lowe. W kolekc­jach głównym moty­wem są kwiaty.

Polityka prywatności