WALLQUEST

WQ cover
WQ cover

His­to­ria firmy Wal­lQuest sięga roku 1820. Rodz­ina Lafoy z Lyonu we Francji założyła wtedy przed­siębiorstwo o nazwie Con­sor­tium du Papier Point. Firma była pio­nierem w wielu tech­nikach pro­dukcji tapet (np. winy­lowych na pod­kładzie papierowym). W roku 1976 otworzyła swój odd­ział w Nowym Jorku, który impor­tował najlep­sze tapety z Francji. Dzięki temu szy­bko zdobyła renomę i szczyci się dostar­czaniem tapet do takich insty­tucji — jak amerykański Biały Dom. Przez szereg lat Wal­lquest prze­j­mował mniejsze firmy, aż do roku 1985, w którym wykupił swo­jego założy­ciela i zmienił nazwę na Wal­lQuest Inc. W 1994 roku Wal­lQuest otworzył swój własny zakład pro­duk­cyjny w Pen­syl­wanii i jest jed­nym z najbardziej innowa­cyjnych pro­du­cen­tów tapet na świecie (pro­dukty sprzedawane są w ponad 30 kra­jach). Pozosta­jąc nadal firmą rodzinną, Wal­lQuest poszukuje i ściąga najlep­sze wzory tapet i tkanin z całego świata.

 

Polityka prywatności