OŚWIETLENIE

MaxLight_2015-104_1
MaxLight_2015-104_1

Firma Max­light to pro­du­cent oświ­etle­nia domów i hoteli ofer­u­jący pro­dukty najwyższej jakości. Max­light ist­nieje na rynku już od sied­miu lat. Na konkuren­cyjnym rynku wyróź­nia się ory­gi­nalną, niepow­tarzalną styl­istyką, wysoką jakoś­cią oraz atrak­cyjnymi cenami. Z powodze­niem konku­ruje z wyrobami europe­jskimiW ofer­cie Max­light zna­jdziesz lampy trady­cyjne, deko­ra­cyjne, ogrodowe, a także sze­roką kolekcję lamp łazienkowych oraz tech­nicznych. Oczy­wiś­cie jest też dostępna obsz­erna oferta lamp tylu LED. http://​max​light​.com​.pl/

Misją firmy NOWOD­VORSKI jest ofer­owanie sze­rok­iego asorty­mentu niedrogich, deko­ra­cyjnych opraw oświ­etle­niowych, dedykowanych zarówno osobom cenią­cym klasykę jak i nowoczesne rozwiąza­nia. http://​www​.nowod​vorski​.com/

Ofer­owane przez firmę ITALIX pro­dukty oświ­etle­niowe posi­adają wszys­tkie niezbędne atesty, speł­ni­ają europe­jskie stan­dardy oraz obow­iązu­jące na całym świecie surowe normy jakoś­ciowe. http://​www​.italux​.pl/​l​a​m​p​y​-​i​t​a​l​u​x

Nasze początki się­gają 1992 roku (cho­ciaż his­to­ria jest znacznie dłuższa). Wtedy to w Warsza­wie założyliśmy rodzinną firmę. Za cel wyz­naczyliśmy sobie pro­jek­towanie i pro­dukcję najwyższej jakości wyrobów oświ­etle­niowych, które miały za zadanie sprostać nowym realiom, tworzącemu się rynkowi wyma­ga­jącego i świadomego kon­sumenta. Stąd też pro­jek­tu­jąc i pro­duku­jąc nasze lampy korzys­tamy ze sty­lowych i wysoko­gatunkowych mate­ri­ałów, takich jak tkaniny abażurowe pochodzące od wiodą­cych europe­js­kich pro­du­cen­tów, forniry nat­u­ralne, kamie­nie półs­zla­chetne, szkło lodowe, szkło witrażowe. Idąc z duchem czasu ofer­u­jemy także nowoczesne, deko­ra­cyjne oświ­etle­nie led. Wszys­tko to pozwala nam przed­staw­iać renomowany pro­dukt, który speł­nia państwa wyma­gania odnośnie jakości, wzor­nictwa i stylu. Pod­czas pro­dukcji lampy pod­dawane są kilkustop­niowej kon­troli jakości, zanim wyruszą w świat, by ozd­abiać i oświ­et­lać wnętrza.

http://​www​.ramko​.com​.pl/​p​l​/​11​-​o​s​w​i​e​t​l​e​n​i​e

Więcej zdjęć pozostałych pro­du­cen­tów tu: http://​www​.ardeko​.pl/​a​r​a​n​z​a​c​j​a​-​w​n​e​t​r​z​/​o​s​w​i​e​t​l​e​n​i​e​-​m​e​n​u

Polityka prywatności