Kar­nisze drążkowe, linkowe, szynowe i elek­tryczne dostępne w naszej ofercie

Nasza firma dostar­cza­jąc swoim Klien­tom gotowych rozwiązań do aranżacji wnętrz, posi­ada w swo­jej ofer­cie również kar­nisze. Pochodzące od czołowych pol­s­kich i zagranicznych pro­du­cen­tów przed­mioty, zapew­ni­ają doskon­ała jakość wyko­na­nia, atrak­cyjny wygląd i wysoką funkcjon­al­ność. Robiąc zakupy w naszym sklepie w Warsza­wie mają Państwo pewność, że doko­nany wybór będzie właś­ciwy, w którego pod­ję­ciu pomogą nasi doświad­czeni konsultanci.

W naszym asorty­men­cie zna­jdą Państwo wiele rodza­jów kar­niszy. Ofertę otwier­ają niezwykle pop­u­larne kar­nisze drążkowe wyko­rzysty­wane w różnych styl­isty­cznie wnętrzach. Wyko­nane ze stali lub mosiądzu, wkom­ponują się zarówno do nowoczes­nych, jak i trady­cyjnych aranżacji.

Kar­nisze linkowe, ze względu na nowoczesny wygląd, wyko­rzysty­wane są przede wszys­tkim we wnętrzach mod­ernisty­cznych, dopeł­ni­a­jąc wprowad­zony w pomieszcze­niu styl.

Kole­jnym rodza­jem są kar­nisze szynowe ide­alne do dużych pomieszczeń. Zapew­ni­ają możli­wość dopa­sowa­nia do różnych ksz­tałtów ścian, co czyni z nich pro­dukty niezwykle uniwersalne.

Nasza oferta zaw­iera również więk­szość kar­niszy elek­trycznych dostęp­nych na rodz­imym rynku: Auto­line, somfy gly­dea, For­est FMS i shut­tle, Torro, Triq. Pro­dukty te, sterowane przy pomocy pilota lub odpowied­niego przełącznika, zapew­ni­ają wygodę, atrak­cyjny wygląd i wiele możliwości.

W swo­jej ofer­cie posi­adamy pro­dukty czołowych pro­du­cen­tów pol­s­kich i zagranicznych.

Naszymi głównymi dostaw­cami są firmy Casa Valentina, Buesche, Blome, Zegar, Scaglioni.

Część ofer­owanych kar­niszy mogą Państwo zobaczyć u nas na ekspozy­cji, jeśli które­goś mod­elu nie posi­adamy, można zobaczyć go w katalogach

Kar­nisze drążkowe:

Kar­nisze drążkowe to najbardziej pop­u­larne rozwiązanie. w zależności od charak­teru wnętrza możemy użyć nowoczes­nych kar­niszy stalowych lub cięższych, styl­i­zowanych kar­niszy mosiężnych. Niek­tóre mod­ele można giąć. Gama dostęp­nych kar­niszy umożli­wia aranżację każdego wnętrza.

Kar­nisze linkowe:

Kar­nisze linkowe doskonale nadają się do nowoczes­nych wnętrz, w których mogą stanowić istotny ele­ment stylistyczny

Kar­nisze szynowe:

Kar­nisze szynowe doskonale nadają się do zasła­ni­a­nia okien o dużych sze­rokoś­ci­ach. Kar­nisze te są drożne na całej dłu­gości. Wiele mod­eli może być sterowane sznurkiem lub elek­trycznie. Ist­nieje możli­wość dos­tosowa­nia ksz­tałtu kar­nisza do ksz­tałtu ściany, co ma szczególne znacze­nie np. przy oknach wykus­zowych lub narożnych

Kar­nisze Casa Velentina

phoca_thumb_l_jane
phoca_​thumb_​l_​jane
phoca_thumb_l_lucilla
phoca_​thumb_​l_​lucilla
phoca_thumb_l_priscilla
phoca_​thumb_​l_​priscilla
phoca_thumb_l_priscilla_wood
phoca_​thumb_​l_​priscilla_​wood
phoca_thumb_l_wendy
phoca_​thumb_​l_​wendy
phoca_thumb_l_iris
phoca_​thumb_​l_​iris
phoca_thumb_l_camilla
phoca_​thumb_​l_​camilla
phoca_thumb_l_desire
phoca_​thumb_​l_​desire
phoca_thumb_l_gladia
phoca_​thumb_​l_​gladia
phoca_thumb_l_sakina
phoca_​thumb_​l_​sakina
phoca_thumb_l_sonia
phoca_​thumb_​l_​sonia
phoca_thumb_l_shaida
phoca_​thumb_​l_​shaida
ave
ave
adele
adele
ariel
ariel
eva
eva
alila
alila
ester
ester
elsa
elsa
alba
alba
cinzia
cinzia
cleopatra
cleopatra
gaia
gaia
barbara-ingrid
barbara-​ingrid
angelica-gladia-ipazia
angelica-​gladia-​ipazia
afef-zineb
afef-​zineb
azzurra
azzurra
aretha_1_1
aretha_​1_​1
fronte_marinella
fronte_​marinella
chiara
chiara
daria
daria
carmen
carmen
cecilia
cecilia
fiorenza
fiorenza
naomi
naomi
paris
paris
sofia
sofia
soraia
soraia
venus2001legno
venus2001legno

Kar­nisze BUESCHE

Reg02_15x15_20x20mm
Reg02_​15x15_​20x20mm
Reg01_VCS-Profil_Detail-1
Reg01_​VCS-​Profil_​Detail-​1
Reg03_40x15mm
Reg03_​40x15mm
Reg04_24mm_02-1
Reg04_​24mm_​02-​1
Reg04_40x22_70x22mm
Reg04_​40x22_​70x22mm
Reg05_Motor28mm
Reg05_​Motor28mm
Reg06_VS
Reg06_​VS
vion_10mm
vion_​10mm
vion_16mm
vion_​16mm
Reg05_28mm_Detail
Reg05_​28mm_​Detail
Reg06_Klassisch_Detail
Reg06_​Klassisch_​Detail
vion_unten
vion_​unten
tecdor-bild-unten
tecdor-​bild-​unten
Reg06_Klassisch-1
Reg06_​Klassisch-​1
Reg05_28mm-1
Reg05_​28mm-​1

ZOBACZ KOM­PLETNY KAT­A­LOG KAR­NISZY BUESCHE (KLIKNIJ)

Kar­nisze Scaglioni

cordelia-20-2048_c1_seq
cordelia-​20-​2048_​c1_​seq
MIZAR-18-XXL_c1_seq
MIZAR-​18-​XXL_​c1_​seq
SARGAS-18-XXL_c1_seq
SARGAS-​18-​XXL_​c1_​seq
titano-20-xxl_c1_seq
titano-​20-​xxl_​c1_​seq
tucano-35-2048_c1_seq
tucano-​35-​2048_​c1_​seq
_20m308-xl_c1_seq
_​20m308-​xl_​c1_​seq
ATLANTE-30-XS_c1_seq
ATLANTE-​30-​XS_​c1_​seq
beznazwy
beznazwy
CENTAURO-20-XXL_c1_seq
CENTAURO-​20-​XXL_​c1_​seq
CLARISSA-30-XXL_c1_seq
CLARISSA-​30-​XXL_​c1_​seq
eris-20-xxl_c1_seq
eris-​20-​xxl_​c1_​seq
ETA-18-XXL_c1_seq
ETA-​18-​XXL_​c1_​seq
febe-35-2048_c1_seq
febe-​35-​2048_​c1_​seq
giano-35-2048_c1_seq
giano-​35-​2048_​c1_​seq
GIUNONE-20-XXL_c1_seq
GIUNONE-​20-​XXL_​c1_​seq
ITACA-20-XXL_c1_seq
ITACA-​20-​XXL_​c1_​seq
MARTE-50-2048_c1_seq
MARTE-​50-​2048_​c1_​seq
s13_c1_b3_d
s13_​c1_​b3_​d
s15_c1_b3_d
s15_​c1_​b3_​d
s30_c1_b3_d
s30_​c1_​b3_​d
s50_c1_b3_d
s50_​c1_​b3_​d
sep.30-ferro_c1_b3_d
sep.30-ferro_c1_b3_d
sep-18-ferro_c1_b3_d
sep-​18-​ferro_​c1_​b3_​d
sep-20-ferro_c1_b3_d
sep-​20-​ferro_​c1_​b3_​d
separatore-20_c1_b3_d
separatore-​20_​c1_​b3_​d
s13_c1_b3_d
s13_​c1_​b3_​d
s15_c1_b3_d
s15_​c1_​b3_​d
s30_c1_b3_d
s30_​c1_​b3_​d
s50_c1_b3_d
s50_​c1_​b3_​d
sep.30-ferro_c1_b3_d
sep.30-ferro_c1_b3_d

Kar­nisze elektryczne:

MRS — Ekskluzy­wne kar­nisze z napę­dem elek­trycznym opra­cow­ane we współpracy niemieck­iej firmy Buesche i holen­der­skiej Grupy Forest

Jest to jedno z niewielu rozwiązań łączą­cych este­tykę kar­niszy drążkowych i funkcjon­al­ność kar­niszy elektrycznych

Do napędza­nia tych kar­niszy można wyko­rzys­tać sil­nik FMS 230V lub Shut­tle 24V Kar­nisz ten został wyposażony łożyskowany ele­ment mocow­nia sil­nika, wzmoc­niony pasek napę­dowy oraz zblocze odporne na zuży­wanie, co daje gwarancję dłuższej żywot­ności. Końcówki deko­ra­cyjne 28mm dedykowane dla kar­niszy MRS można zobaczyć w kat­logu Buesche Inside niestety te kar­nisze nie mają możli­wości gię­cia. MRS może być mocow­any do ściany lub do sufitu (uch­wyty w kilku rozmi­arach) Kar­nisze te mogą być sterowane za pomocą pilota lub przełącznika. Możliwe jest też podłącze­nie do automatyki budynku oraz inte­gracja z sys­temami pracu­ją­cymi w tech­nologii Z-​Wave Maksy­malna dłu­gość bez łączenia to 5,24m broszura MRS w języku ang­iel­skim (kliknij)

AUTO­LINE

Auto­line to nowa kon­strukcja kar­niszy. Cechuje się bardzo dobrym sto­sunkiem ceny do jakości. Nowoczesna styl­istyka i zawan­sowane rozwiąza­nia tech­nicze staw­iają ten kar­nisz w czołówce dostęp­nych na rynku sys­temów. Sil­nik ma wbu­dowany odbiornik radiowy i trans­for­ma­tor 24V. Sil­niki Auto­line pracują bardzo cicho, posi­adają funkcję powol­nego startu/​stopu, mają reg­u­lację pręd­kości prze­suwu. Możli­wość zasłonięcia/​odsłonięcia w przy­padku braku zasi­la­nia. Kar­nisze auto­line mogą Państwo zobaczyć i wypróbować w naszym sklepie

FOR­EST SHUTTLE

Kar­nisz z napę­dem elek­trycznym zasi­lany napię­ciem 24 V.

Możli­wość gię­cia szyn w poziomie. Łuk ciągły oraz gię­cie kątowe o promie­niu 20 cm.

Prosta i szy­bka insta­lacja do ściany i sufitu dzięki uch­wytom Smart Klick.

Wzmoc­nione ciche suwaki — odporne na promieniowanie UV — umożli­wiają zaw­ieszanie tkanin z taśmą marszczącą lub na haczykach typu Mikroflex.

SHUT­TLE został wyposażony we wzmoc­niony pasek napę­dowy, łożyskowany ele­ment mocow­a­nia sil­nika oraz zblocze odporne na zuży­wanie, co daje gwarancję dłuższej żywot­ności karnisza.

Funkcja (TI) Touch Impulse dostępna w stan­dard­zie – delikatne pociąg­nię­cie tkaniny uruchamia napęd w kierunku otwar­cia lub zamknięci. Dwa poziomy czułości załącza­nia dla Touch Impulse lub opcja całkowitego wyłączenia reakcji na ruch tkaniny.

Funkcja IEC (Inte­grated Emer­gency Con­trol) – ręczne prze­suwanie zasłon w przy­padku braku zasilania.

Automaty­czne ustaw­ianie położeń krań­cowych z możli­woś­cią man­u­al­nej korekty parkowa­nia przy pier­wszym uru­chomie­niu Shuttle.

Ruch tkaniny odbywa się bez szarp­nięć. Po star­cie napęd stop­niowo przyspiesza. Przed osiąg­nię­ciem położe­nia krań­cowego powoli zwal­nia dzięki temu tkaniny są prze­suwane stabilnie.

Zewnętrzny odbiornik Shut­tle Multi RF może współpra­cować z 15-​to kanałowym pilotem Multi z pro­gram­a­torem cza­sowego załączenia dla każdego kanału z osobna.

Łat­wość podłączenia zewnętrznych przełączników, odbiorników, mod­ułów sterowa­nia: radiowego RF, pod­cz­er­wieni IR, Z-​wave lub innych urządzeń steru­ją­cych np. domowej automatyki KNX za pomocą wbu­dowanego gni­azda RJ 45.

W kom­ple­cie zasi­lacz zewnętrzny 24V/​2,7A z uch­wytem mocu­ją­cym do ściany.

Pręd­kość prze­suwa­nia zasłon 15 cm/​sek.

Wykończe­nie szyn: lakier proszkowy z nałożoną warstwą opaten­towanego smaru ułatwia­jącego przesuwanie.

Dostępne kolory szyn i kom­po­nen­tów: biały lub czarny

Maksy­malna dłu­gość sytemu SHUT­TLE: 7,1 m bez łączenia.

Wymi­ary zasi­lacza 50 x 110 x 30 mm

SOMFY GLY­DEA

Prezen­tacja video kar­niszy Glydea