Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), PKP S.A. – w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych – przesyła poniżej klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych.

 Uprzejmie informujemy, iż Ardeko Ewa Szeląg z siedzibą w Warszawie  przy ul.Cedrowej 39, 04-533 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia 
przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, 
numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane 
potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru 
osobistego.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych

(sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem 
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
  Ardeko Ewa Szeląg  z siedzibą w Warszawie przy ul.Cedrowej 39, 04-533, NIP:1130446551 
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
  na adres: Ardeko Ewa Szeląg , ul.Elbląska 67, 01-737 Warszawa lub
  e-mail: biuro@ardeko.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:   Ardeko Ewa Szeląg , ul.Elbląska 67, 01-737 Warszawa lub 
  e-mail: biuro@ardeko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu 
  klientom produktów i usług wystroju wnętrz. 
  Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Ardeko Ewa Szeląg z siedzibą w Warszawie  przy ul. Cedrowej 39.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu 
  dostarczania klientom Ardeko Ewa Szeląg kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one 
  udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry 
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
  prawo do: 
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pocztą tradycyjną lub adres e-mailowy : 
Ardeko Ewa Szeląg ,ul.Elbląska 67, 01-737 Warszawa lub 
e-mail: biuro@ardeko.pl

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Zadaj pytanie

Wyślij zapytanie aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.