Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), PKP S.A. – w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych – przesyła poniżej klauzulę informacyjną w zakresie danych osobowych.

 Uprzejmie informujemy, iż Ardeko Ewa Szeląg z siedzibą w Warszawie  przy ul.Cedrowej 39, 04-533 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia 
przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, 
numer NIP) – w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane 
potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – w przypadku odbioru 
osobistego.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych

(sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem 
przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
  Ardeko Ewa Szeląg  z siedzibą w Warszawie przy ul.Cedrowej 39, 04-533, NIP:1130446551 
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
  na adres: Ardeko Ewa Szeląg , ul.Elbląska 67, 01-737 Warszawa lub
  e-mail: biuro@ardeko.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:   Ardeko Ewa Szeląg , ul.Elbląska 67, 01-737 Warszawa lub 
  e-mail: biuro@ardeko.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie 
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu 
  klientom produktów i usług wystroju wnętrz. 
  Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach zawartych umów i wzajemnych rozliczeń. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Ardeko Ewa Szeląg z siedzibą w Warszawie  przy ul. Cedrowej 39.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu 
  dostarczania klientom Ardeko Ewa Szeląg kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one 
  udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry 
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
  prawo do: 
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt pocztą tradycyjną lub adres e-mailowy : 
Ardeko Ewa Szeląg ,ul.Elbląska 67, 01-737 Warszawa lub 
e-mail: biuro@ardeko.pl

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.