Kilka­set kat­a­logów tapet od najwięk­szych pro­du­cen­tów. Foto­tapety, murale, wzory na zamówienie

TAPETY DEKO­RA­CYJNE

katalogi tapet ściennych

Deko­ra­cyjne tapety flizeli­nowe i foto­tapety nadadzą indy­wid­u­al­nego charak­teru Twoim wnętrzom

Doskon­ałym sposobem, by odświeżyć wnętrze i nadać mu niepow­tarzal­nego stylu jest pokrycie ścian tapetami. Wymyślne wzory, nowoczesne mate­ri­ały jak i te przez­nac­zone do mal­owa­nia sprawią, że pomieszcze­nie zmieni się nie do poz­na­nia dostar­cza­jąc właś­ci­cielom samych pozy­ty­wnych wrażeń.

Nasz sklep – Ardeko – zapew­nia swoim klien­tom dostęp do bogatej oferty tapet ści­en­nych. Zarówno nowoczesne, jak i trady­cyjne wzory wyko­nane na prz­eróżnych mate­ri­ałach dodadzą charak­teru, poz­wolą odzyskać ścianom dawny blask. W asorty­men­cie sklepu, którego siedz­iba mieści się w Warsza­wie, znaleźć można nie tylko deko­ra­cyjne tapety papierowe, lecz również tapety flizeli­nowe czy winylowe.

Poszuku­jąc tapety do swo­jego mieszka­nia, koniecznie należy zwró­cić uwagę na ści­enne dzieła wyko­nane tech­nologią druku cyfrowego – foto­tapety. Twor­zone z wyko­rzys­taniem ogrom­nej bazy fotografii lub ze zdjęć dostar­c­zonych przez Państwa, gotowe są stworzyć niepow­tarzalne kom­pozy­cje poko­jowe, wyjątkowe zdo­bi­enia ścian, sku­pi­a­jące na sobie wzrok gości, ale również domown­ików. Są doskon­ałą okazją by sper­son­al­i­zować pokój dziecinny, wprowadzić do salonu indy­wid­u­al­nych charak­ter. Ofer­owane przez nas foto­tapety zach­wycają nowoczes­nymi struk­tu­rami i wyjątkową trwałoś­cią. Są w pełni eko­log­iczne i nie szkodzą zdrowiu dzięki drukowanie przy uży­ciu ton­erów na bazie wody, bez uży­cia rozpuszczalników.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą tapet ści­en­nych. Pro­ponu­jemy tapety poko­jowe nowoczesne i tapety sty­lowe, tapety papierowe, tapety winy­lowe, tapety fizeli­nowe, foto­tapety, tapety do mal­owa­nia. Więk­szość wzorów tapet prezen­towanych na stronie inter­ne­towej mogą Państwo zobaczyć w kat­a­lo­gach w naszym sklepie. Tapety sprowadzane są na zamówie­nie klienta (24 tygodnie)lub eksp­re­sem w 3dni. Jest możli­wość sprzedaży wysyłkowej tapet. Jeżeli poszuki­wanej przez Państwa tapety nie ma na naszej stronie — proszę pytać, możliwe że możemy ją sprowadzić

Zapraszamy również do sko­rzys­ta­nia z możli­wości jakie daje druk cyfrowy. Pro­ponu­jemy wydruki foto­tapet z ogrom­nej bazy fotografii.

Możemy również wydrukować foto­tapety z Państwa zdjęć.

Nasze foto­tapety są drukowane na trwałym, nieroz­ciągli­wym podłożu (flizelinie) łatwym w przyk­le­ja­niu do ścian i drukowane w tech­nologii cyfrowej. Tech­nolo­gia cyfrowa w odróżnie­niu od innych tech­nologii daje możli­wość „per­son­al­iza­cji” pro­duktu. W druku cyfrowym stosowane są ton­ery na bazie wody bez uży­cia roz­puszczal­ników (są eko­log­iczne i nie szkodzą zdrowiu człowieka).

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII TU http://​www​.ardeko​.pl/​g​a​l​e​r​i​a​/​a​l​b​u​m​/​4​-​t​a​p​e​t​y​-​s​z​t​u​k​a​t​e​r​i​a

PONIŻEJ PREZEN­TU­JEMY CZĘŚĆ DOSTĘP­NYCH KOLEKCJI