Panoram­iczne okna oraz narożne widoki, które się za nim roz­cią­gają, zde­cy­dowanie wyma­gają dobra­nia odpowied­nich zasłonek, jakie będą umożli­wiały prze­puszczanie do wnętrza odpowied­niej ilości światła, ale jed­nocześnie będą stanowić doskon­ałą ochronę przed zbyt­nim nasłonecznie­niem w pomieszczeniu.

Na rynku mamy do wyboru wiele półprzezroczystych firanek, które zdają się ide­al­nie nadawać do tego zada­nia. Warto jed­nak pamię­tać, iż nie jest to całkiem per­fek­cyjne rozwiązanie prob­lemu, zwłaszcza ze względu na wymi­ary niek­tórych okien, niepozwala­jące na założe­nie długiej, powłóczys­tej firany. Zasłonki często też nie do końca sprawdzają się przy osła­ni­a­niu okna, w szczegól­ności, jeśli chodzi nam o możli­wość reg­u­lacji poziomu zaciem­nienia pokoju. W takim przy­padku należy pomyśleć o kup­nie innego pro­duktu, jakim są zasłony rzymskie.

Pasują one do każdego wnętrza, bez względu na jego styl oraz aranżację. Oprócz tego są sterowane za pomocą sprawnego sys­temu kora­likowego bądź łań­cuszkowego, który umożli­wia szy­bką i wygodną obsługę. Od teraz nie musisz prze­j­mować się praniem zasłon i pra­sowaniem ich, aby zawsze wyglą­dały świeżo oraz ele­gancko– mate­riał z rolet rzym­s­kich co prawda można zdjąć, aby wyczyś­cić go w pralce automaty­cznej, ale ich pro­du­cenci zazwyczaj ofer­ują wybór różnych tkanin, z czego nie wszys­tkie wyma­gają ciągłego pra­nia; cza­sem wystar­czy je lekko przetrzeć nasąc­zoną wodą i płynem szmatką.

Dodatkowo zasłony rzym­skie nadają efekt delikat­nego przenika­nia światła do pomieszczenia– umożli­wiają także szy­bką reg­u­lację zaciem­nienia, a sprzedaży dostępne są rolety przezroczyste bądź półprzezroczyste, dzięki czemu możesz osiągnąć pożą­dany rezul­tat, dobier­a­jąc odpowiedni typ do wyz­nac­zonego wnętrza. Należy nad­mienić, iż rolety rzym­skie wys­tępują w wielu różnorod­nych wzo­rach i kolorach, co sprawia, że mogą zaw­is­nąć w niemal każdym pokoju.

Zasłony rzym­skie posi­adają jeszcze jedną zaletę, jaka wyróż­nia je spośród innych zasłon– nadają się do mon­tażu do ściany, sufitu bądź na ramę oki­enną, co niewąt­pli­wie pozostawia dużą swo­bodę w zakre­sie urządza­nia pomieszczenia.