Tapety są deko­racją uży­waną od stuleci. Mimo iż kiedyś pokry­wało się nimi całe pomieszczenia, dziś stosowane są jedynie w przy­padku miejsc szczegól­nie wyek­sponowanych. Przez lata przeszły one również swoistą ewolucję. W miejsce delikat­nych, papierowych tapet, pojaw­iły się inne, lep­iej przys­tosowane do różnych warunków.

Kupu­jąc tapetę zwracamy uwagę przede wszys­tkim na wzór, jaki ją pokrywa. Bardzo ważny jest jed­nak mate­riał, z którego tapeta jest wyko­nana. To właśnie on decy­duje o wytrzy­małości tapety oraz innych cechach (w tym także o cenie).

Wybór tapet dostęp­nych na rynku jest ogromny. Sze­roki wach­larz rodza­jów, kolorów, wzorów oraz fak­tur sprawia, że każda osoba planu­jąca remont mieszka­nia zna­jdzie wśród nich coś dla siebie.

Tapety papierowe

Najpop­u­larniejszy rodzaj tapet stanowią od wieków tapety papierowe, zarówno gład­kie, jak i wytłaczane. Naj­tańsze i dostępne w niezwykle sze­rok­iej gamie wzorów, mogą posi­adać jedną lub dwie warstwy. Tapety papierowe, mimo wysok­iej prze­puszczal­ności pary wod­nej nie są szczegól­nie odporne na wilgoć oraz na zabrudzenia. Nie zaleca się również przyk­le­janie ich na nierównych powierzch­ni­ach oraz w miejs­cach nasłonecznionych.

Najwięk­szą zaletą tapet papierowych jest bez wąt­pi­enia cena. Mimo to, powoli odchodzi się od nich ze względu na niską odporność na szkodliwe czyn­niki zewnętrzne. Tapet takich nie można również myć.

Tapety tek­stylne

Jest to dro­gie, ale niezwykle ele­ganckie rozwiązanie. Wyko­nane zarówno z nat­u­ral­nych, jak i syn­te­ty­cznych włókien, charak­teryzują się znacznie wyższą odpornoś­cią niż tapety papierowe. Dzielą się na tapety tkane oraz nietkane, które wtapia się w spec­jalny pod­kład. Tapeta tek­stylna składa się z dwóch warstw: spod­niej (włókn­ina) oraz wierzch­niej (np. bawełna, len, jed­wab, itp.).

Ze względu na swoją cenę, tapety tek­stylne wyko­rzysty­wane są przede wszys­tkim w hotelach oraz w miejs­cach użyteczności pub­licznej.

Tapety winy­lowe

Obec­nie stanowią najpop­u­larniejsze rozwiązanie. Mimo iż ceną ustępują tapetom papierowym, przewyższają je pod wieloma wzglę­dami. Dzięki wysok­iej odporności na wilgoć można stosować je w kuchni, a nawet w łazience zami­ast kafli. Zabrud­zoną tapetę winy­lową można bez żad­nego prob­lemu umyć na mokro.

Tapety winy­lowe są dostępne z dwoma pod­kładami do wyboru – dobrze dopa­sowu­ją­cymi się do podłoża fizeli­nami oraz z pod­kładami papierowymi.

Tapety z włókna szklanego

Ide­alne rozwiązanie do pokoju dziecięcego. Tapety takie są nie tylko wytrzy­małe i elasty­czne, ale również bardzo łatwe w czyszcze­niu. Doskonale kryją wszelkie nierówności ścian, a nawet, dzięki swo­jej kon­strukcji, wzmac­ni­ają ją niczym zbro­je­nie. Tapety z włókna szk­lanego często maluje się farbą emulsyjną.

Foto­tapety

Wyjątkowo intere­su­jący rodzaj deko­racji, zysku­jący w ostat­nich lat­ach dużą pop­u­larność. Foto­tapeta to duży obraz lub zdję­cie nadrukowane na spec­jalną folię. Stanowi intere­su­jącą opcję zwłaszcza w przy­padku gdy nie mamy pomysłu na zagospo­darowanie jed­nej ściany. Często stosowane w syp­i­al­ni­ach oraz poko­jach dziecię­cych, dostępne są w gamie tak bogatej jak wyobraź­nia klienta.

Coś dla każdego

Decy­du­jąc się na zakup tapety musimy wziąć po uwagę szereg czyn­ników. Ważna jest nie tylko cena, ale również przez­nacze­nie tapety, które z kolei wymusza zas­tosowanie innych wzorów oraz mate­ri­ałów. Sze­roki wybór tapet sprawia jed­nak, że możemy w tej kwestii dać się ponieść wyobraźni.